Pori keventää laskujen eräpäivien siirtoja – myös järjestöyhteistyöhön luvassa helpotuksia

Vallitsevalla koronatilanteella ja sen vuoksi päätetyillä toimenpiteillä ja rajoituksilla tulee mahdollisesti olemaan hetkellistä heikentävää vaikutusta Porin kaupungin palveluita käyttävien henkilöiden ja yritysten maksukykyyn. Helpottaakseen asukkaidensa toimeentuloa sekä yritysten toimintakykyä poikkeuksellisissa oloissa, muuttaa kaupunki käytäntöään maksulykkäysten myöntämisen osalta keventämällä 30.3.2020 alkaen eräpäivän siirtoja koskevia menettelytapojaan.

Eräpäivän siirto voidaan myöntää laskuille, joiden pääoma on 100–1000 euroa enintään kuudeksi kuukaudeksi alkuperäisestä eräpäivästä laskettuna tapauksissa, joissa asiakkaan maksukyky on todistettavasti heikentynyt koronavirusepidemian leviämiseksi määrättyjen toimenpiteiden tai rajoitusten vaikutuksesta. Asiakkaan on tarvittaessa esitettävä kirjallinen todiste toimenpiteiden/rajoitusten vaikutuksesta maksukykyynsä. Yli 1000 euron saatavien eräpäivän siirrot voidaan myöntää vain talousyksikön päällikön toimesta. Maksulykkäyksestä edellä mainituissa tapauksissa ei aiheudu viivästyskorkoseuraamuksia. 

Menettelytapa ei koske asuinhuoneistojen vuokria. Myönnetyt maksulykkäykset on aina hyväksyttävä talousyksikön päällikön tai liikelaitoksen johtajan toimesta. Hyväksyminen voidaan tehdä kuukausittain koontina.

Menettelytapa on voimassa 30.3.2020 alkaen siihen asti, kunnes kaupunginhallitus toisin päättää.

Liikelaitosten tulee omalta osaltaan nimetä henkilöt, jotka voivat myöntää eräpäivän siirron edellä kuvatun mukaisesti 100–1000 euron saataville. Yli 1000 euron saataville maksulykkäystä voidaan myöntää vain liikelaitoksen johtajan toimesta.

Lopullisen päätöksen ohjeistuksen muutoksessa tekee kaupunginvaltuusto. 

Kevennyksiä myös järjestöyhteistyön osalta

Järjestöillä ja vapaaehtoistyöntekijöillä on tärkeä rooli poikkeusolojen aiheuttamien vaikutusten lieventämisessä. Järjestöjen toiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen on kaupungille tärkeää. Tämän vuoksi kaupunki on laatinut järjestöyhteistyöhön ja avustuksiin liittyviä linjauksia.

Kaupunki rohkaisee järjestöjä ylläpitämään toimintaansa soveltuvin osin myös poikkeusoloissa. Järjestöt voivat sopeuttaa toimintaansa muuttuneeseen tilanteeseen esimerkiksi hoitamalla asiakaskontaktit etäyhteyksillä, toteuttamalla alkuperäisestä toimintasuunnitelmasta poikkeavaa kuntalaisten hyvinvointia tukevaa toimintaa ja siirtämällä suunnitellut tapahtumat myöhempään ajankohtaan. Järjestöjen toivotaan pidättäytyvän henkilöstön lomauttamisesta tai irtisanomisesta. Toiminta-avustusta, hankeavustusta tai kumppanuussopimukseen perustuvaa rahoitusta saavan järjestön tulee toimittaa sopeuttamissuunnitelmansa kaupungille, ja sen sisällöstä voidaan tarvittaessa neuvotella.

Valtioneuvosto on keskeyttänyt kuntouttavan työtoiminnan toistaiseksi, mutta kaupungin ja järjestön väliseen sopimukseen tai kaupungin tekemään avustuspäätökseen sisältyvä työllisyysehto tulee pyrkiä täyttämään koronatilanteesta aiheutuvista toiminnan muutoksista huolimatta. Järjestöt voivat pitää yhteyttä kuntouttavassa työtoiminnassa oleviin henkilöihin, vaikka työtoiminta on keskeytynyt. Mikäli ministeriö linjaa, että kuntouttavaa työtoimintaa voidaan toteuttaa etäjärjestelyin, on järjestön ryhdyttävä tarvittaviin järjestelyihin tämän toteuttamiseksi.

Kumppanuussopimuksiin liittyvän neljännesvuosiraportin määräaikaa pidennetään alkuperäisestä kuukaudella eli 26.5. asti. 

Hyvinvointirahalla toteutettavat hankkeet pyritään toteuttamaan alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti, mutta kevään tapahtumat tulee siirtää myöhempään ajankohtaan. Hankesuunnitelmia sopeutetaan tarvittaessa yhdessä.

Jo päätetyn avustuksen maksuaikataulua voidaan aikaistaa, mikäli tämä on tarpeen koronatilanteesta johtuvien järjestön taloudellisten vaikeuksien vuoksi.

Järjestöt ovat järjestäytyneet poikkeustilannetta varten SPR:n ja Satakunnan yhteisökeskuksen johdolla ja sopineet, että SPR vastaa poikkeusolojen vapaaehtoistyöstä. Satakunnan yhteisökeskus toimii kaupungin ja järjestöjen välisenä yhteydenpitokanavana kooten yhteen järjestöjen toiminnan poikkeustilanteessa ja viestien siitä verkkosivuillaan.

Kaupunginhallitus