Perusturvalautakunta esittää määrärahan ylityspyyntöä

Perusturvalautakunta kokoontui 23.4. iltana käsittelemään talousarvion muutospyyntöä. Määrärahan ylityspyyntö aiheutuu ensisijaisesti toiminnallisista muutoksista ja asiakasmäärien muutoksista. 

Perusturva on laatinut loppuvuoden 2020 ennusteen maaliskuun taloustietojen perusteella. Määrärahat ennustetaan ylitettävän, koska esimerkiksi lastensuojelussa ja vammaispalveluissa on tapahtunut muutoksia asiakastarpeissa ja kustannuksissa. Terveys- ja sairaalapalveluissa kustannusylityksiä aiheuttavat esimerkiksi palvelujen saatavuuden turvaaminen joko ostopalvelulääkäreillä tai palveluseteleillä. Hoitotarvikekustannuksia nostaa diabeetikkojen määrän nousu. Vanhuspalveluiden osalta ylitysennusteet johtuvat esimerkiksi kotihoidon omaishoitajien määrien sekä ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärien kasvusta sekä kasvaneista henkilöstökustannuksista. 

− Perusturvalautakunta päätti esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksena vuodelle 2020 määrärahan ylityspyyntönä 11,9 M€ ja tuottavuusohjelmasta johtuvat talousarviomuutoksia 1,0 M€. Perusturvan tuottavuusohjelman toteuttamisen kautta haetaan ratkaisuja toiminnan kehittämiseen jo vuoden 2020 aikana, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski kertoo. 

Vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden kuljetukset kilpailutukseen

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan toteuttaa kilpailutuksen koskien kuljetuspalveluiden henkilökuljetuksia. Kuljetusten kilpailuttamisen tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua, yhdenmukaistaa kuljetuspalvelun käytäntöjä, edistää digitalisaatiota ja vastata liikennepalvelulain mukanaan tuomiin taksiliikenteen muutoksiin ja haasteisiin.

− Palvelun suurimmat käyttäjät ovat vaikeavammaisia. Kyydinvälityksen ja kuljetusten kilpailuttamisen jälkeen asiakkailla on käytössään matkakortti. Matkakortin ansiosta asiakkaan ei tarvitse maksaa kyytiä itse, vaan kustannukset hoidetaan perusturvan ja kyydinvälityspalveluiden kesken toteutuneiden matkojen mukaisesti, kertoo perusturvajohtaja Sanna Mustajoki-Kunnas.

Porin perusturva on kilpailuttanut kyydinvälityspalvelut vuonna 2018. Kyydinvälityspalveluna osana kyydinvälityskeskus vastaanottaa, yhdistelee ja välittää perusturvan kuljetuspalvelua tarvitsevien asiakkaiden matkatilaukset. Myös kuljetusten valvonta, raportointi, rahaliikenteen hallinta ja laskutustietojen koonti kuuluvat kyydinvälitykseen. Kyydinvälityspalvelun käyttöönottaminen kustannustehokkaalla tavalla edellyttää, että Porin perusturva kilpailuttaa myös kuljetuspalvelut.

Kilpailutuksen aloittaminen on viivästynyt kyydinvälityspalvelua koskevasta hankinnasta tehdyt valitukset markkina- ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Markkinaoikeus ei muuttanut perusturvalautakunnan päätöstä. Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut hankintapäätöksen täytäntöönpanokieltoa.

Nuija