Joutsijärven Tammen alueen metsien hoitoa lähdetään toteuttamaan retkeily- ja virkistyskäyttöpohjaisesti

Porin kaupunki omistaa Ulvilan Kullaalla Joutsijärven ympäristössä sijaitsevalla Tammen alueella noin 1640 hehtaaria metsää. Kaupunki on laatinut omistamalleen alueelle metsienhoito-ohjelman tulevaksi 50 vuodeksi. Hoito-ohjelma painottuu retkeily- ja virkistyskäyttöön.

Tammen tilan metsien kehittymisestä esitettiin kolme erilaista laskelmaa: talouspainotteinen, retkeily- ja virkistyskäyttöpainotteinen sekä suojelupainotteinen skenaario. Tehtyjen laskelmien avulla päätöksenteon tueksi saatiin tietoa muun muassa metsätaloudesta saatavien puunmyyntitulojen määrästä, metsien kasvusta, puuston hiilinielusta sekä luontoarvojen kehittymisestä. Skenaarioiden laskemisesta vastasi Tapio Palvelut Oy.

Tammen tilan metsienhoito-ohjelma vuosille 2019-2069 hyväksyttiin Porin kaupungin teknisessä lautakunnassa viime joulukuussa. Toteutettavaksi suuntautumisvaihtoehdoksi valittiin retkeily- ja virkistyskäyttöpainotteisen metsänhoidon ohjelma. Ohjelmassa metsien käsittelyä tehdään tasaisesti eri vuosina ja vähitellen tapahtuva muutos metsien rakenteessa säilyttää maiseman puustoisena. Hiilinielu säilyy suunnittelukaudella lähes samana hiilivaraston hieman pienentyessä.

– Retkeily- ja virkistyskäyttöpainotteinen ohjelma mahdollistaa sekä taloudellisen metsänhoidon, suojelullisten näkökohtien että retkeily- ja virkistyskäytön huomioimisen. Se tarjoaa myös parhaat edellytykset eri sidosryhmien tarpeiden huomioon ottamisen, kertoo infran kunnossapidon esimies Ismo Ahonen Porin kaupungilta.

– Valittua suuntautumisvaihtoehtoa on lähdetty toteuttamaan muun muassa tämän vuoden metsähakkuiden suunnittelussa. Nyt hyväksytyssä hoito-ohjelmassa asetetut reunaehdot kirjataan myös seuraavaan Tammen tilan metsähakkuita ohjaavaan metsäsuunnitelmaan. Kymmeneksi vuodeksi kerrallaan tehtävää metsäsuunnitelmaa päivitetään seuraavaksi vuonna 2023, sanoo piiripuutarhuri Kari Torniainen Porin kaupungilta.

Tammen tilan metsienhoito-ohjelman suunnittelun tueksi toteutettiin keväällä 2019 kysely, jonka avulla kartoitettiin käyttäjien mielipiteitä Joutsijärven alueesta, retkeilyreiteistä sekä Tammen metsienhoidosta. Hoito-ohjelman työstämistä jatkettiin vuoden 2019 aikana arvioimalla muun muassa eri hoitovaihtoehtojen vaikututusta puuston määrään, talouteen ja hiilinieluun. Hoito-ohjelman laatimisesta vastasi Tammen tilan metsienhoito-ohjelman työryhmä.

Lisätietoa Tammen alueen metsienhoito-ohjelman laatimisesta löytyy Porin kaupungin verkkosivuilta.

Joutsijärven metsää