Merialuesuunnitelmalla kohti tuottavaa ja puhdasta merta

Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelma 2030 -luonnos on valmistunut. Digitaalinen suunnitelma on nähtävillä 18.5.-17.6.2020 välisen ajan.

Suomeen laaditaan ensimmäistä kertaa koko merialueen kattavaa merialuesuunnitelmaa, jossa osoitetaan yleispiirteisesti eri käyttötarkoituksiin sopivia potentiaalisia alueita. Suunnitelman tarkoituksena on parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamisen edellytyksiä ja meriympäristön tilaa sovittamalla yhteen eri toimialojen tulevaisuuden tarpeita. Suunnitelmassa käsitellään mm. meriluontoa, energiantuotantoa, meriliikennettä, kalastusta ja vesiviljelyä sekä matkailua ja virkistyskäyttöä. 

Suunnitelmaa laativat kahdeksan rannikon maakunnan liittoa yhteistyössä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Osallistava suunnitteluprosessi on merialuesuunnittelun ydin, sillä merialuesuunnitelman vaikuttavuus syntyy juuri asianosaisten osallistumisesta suunnitelman laatimiseen. Merialuesuunnitelmaa ja sen laatimisessa saatua tietoa ja yhteistyötä hyödynnetään edelleen alueiden kehittämistyössä ja muussa suunnittelussa. Toimialat voivat hyödyntää tuloksia omassa työssään. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti merialuesuunnitelmat asetetaan nähtäville ja suunnitelmista pyydetään lausunnot ulkoasianministeriöltä, viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy. Lopullinen merialuesuunnitelma valmistellaan luonnoksesta saadun palautteen, vaikutusten arvioinnin ja muun sidosryhmäyhteistyön pohjalta syksyllä 2020. Rannikon maakuntaliittojen valtuustot hyväksyvät kuulemisvaiheessa saadun palautteen perusteella tarkistetun suunnitelman oman toimialueensa osalta. Hyväksytyt merialuesuunnitelmat toimitetaan ympäristöministeriölle, joka puolestaan raportoi ja toimittaa merialuesuunnitelmat EU:n komissiolle.

Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualue

Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan alueella on pitkä rannikkoasutuksen ja merenkäynnin perinne, joka näkyy niin alueen asukkaiden arjessa kuin elinkeinoelämässäkin. Merialuesuunnitelma tuo esiin sekä alueen nykyistä käyttöä, tulevaisuuden mahdollisuuksia, että alueen kehittämistä tukevia luonnon ja kulttuurin arvoja.

Selkämeren alueella korostuu metalli- ja meriteollisuus, merituulivoima ja suuret satamat, sekä avomerikalastus. Meriteollisuus sekä suunnittelualueen muu elinkeinoelämä tukeutuvat vahvasti merenkulkuun ja satamatoimintoihin. Porin ja Rauman satamilla on merkittävä rooli kansainvälisessä logistiikassa ja Suomen kauppamerenkulussa. Suunnittelualueen ainutlaatuinen luonto, maisemat ja elinvoimainen kulttuuriperintö ovat merkittäviä vetovoimatekijöitä matkailulle ja virkistykselle. Selkämeren ja Saaristomeren kansallispuistot tukevat suunnittelualueen matkailun kehittämistä.

Valmisteluaineistoon voi tutustua ja antaa aineistosta palautetta verkkosivuilla: www.merialuesuunnitelma.fi

 

Maisemakuva Tahkoluoto