Selvin päin Satakunnassa -hankkeen toukokuun uutiskirje

Lounais- ja Varsinais-Suomen oppilaitoksiin laaditaan uusi päihde- ja pelikasvatusopas, minkä pohjalta on tavoitteena jatkaa päihde- ja pelikasvatuksen kehittämistyöstä oppilaitoksissa Lounais- ja Varsinais-Suomen alueella. Selvin päin Satakunnassa -hanke jatkaa kehittämistyötä Satakunnassa yhdessä oppilaitosten kanssa.

Päihde- ja pelikasvatusta oppilaitoksissa kehitetään

Selvin päin Satakunnassa – hanke on ollut mukana työstämässä uutta päihde- ja pelikasvatusopasta Lounais- ja Varsinais-Suomen oppilaitosten käyttöön yhdessä Lounais-Suomen Aluehallintoviraston ja alueen ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoiden kanssa.

Oppilaitosten päihde- ja pelikasvatus on päihde- ja pelihaittojen ennaltaehkäisyä koulutuksen, viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin. Se on osa oppilaitosten ehkäisevää päihdetyötä, jossa mm. opiskeluhuollon palvelut, yhteistyö kotien kanssa ja koko oppimisympäristön muokkaaminen turvalliseksi sekä lasten ja nuorten kasvua tukevaksi nivotaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jolla edistetään lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia. (THL 2020.)

Oppilaitokset ovat ainutlaatuisen tärkeä paikka päihde- ja pelikasvatukselle, koska niissä tavoitetaan kaikki lapset ja nuoret. Lisäksi onnistuneen päihde -ja pelikasvatuksen toteuttamiseen tarvittava laadukas pedagogiikka on osa opettajien ammattitaitoa. Päihde- ja pelikasvatusta tehdään myös erilaisissa hankkeissa ja osana eri organisaatioiden ehkäisevää päihdetyötä, kuten harrastusyhteisöissä, nuorisotyössä tai seurakunnan piirissä, mutta niillä ei voi korvata oppilaitoksissa tehtävää työtä. (THL 2020.)

Nuoriso kädet

Lähteet:
Soikkeli, Markku; Salasuo, Mikko; Puuronen, Anne & Piispa, Matti (2012) Se toimii sittenkin - Kuinka päihde- valistuksesta saa selvää? Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 85. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/se_toimii_sittenki...
THL (2020) Päihdekasvatus oppilaitoksissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-si- vut. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdet... tus/paihdekasvatus-kouluissa

Kauppakassitiedotteella muistutetaan alkoholin käytön riskeistä poikkeusoloissa

Selvin päin Satakunnassa –hanke on laatinut Satakunnan kuntien käyttöön kauppakassitiedotteen ehkäisevän päihdetyön sanomalla. Kauppakassitiedotetta tarjotaan kuntien lisäksi myös kauppojen käyttöön, jotka voivat halutessaan jakaa sitä kauppakassipalvelua käyttävien henkilöiden tilausten mukana. Tiedotteen viestin tavoitteena on tuoda esille, että apua on saatavilla, mikäli oma tai läheisen alkoholinkäyttö huolestuttaa. Tarkoituksena on tavoittaa niitä ikäihmisiä ja riskiryhmässä olevia henkilöitä, joilla ei ole käytössään internetiä tai sanomalehtiä.

Satakunnan ehkäisevän päihdetyön verkostossa, kuten muuallakin maassa, on noussut huoli lisääntyneestä alkoholinkäytöstä koronaepidemian aikana ja sen lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksista. Vaikka rajoituksia nyt lievennetään, jatkuvat haasteet edelleen ja ongelmat voivat jopa vasta nyt alkaa ilmenemään.  Lisäksi huolta on herättänyt se, että niitä ihmisiä, joita on ollut jo aiemmin vaikea tavoittaa, on ollut koronaepidemian aikana yhä vaikeampi, ellei jopa mahdoton tavoittaa.

Koska elintarvikkeet toimitetaan nyt yhä useampaan talouteen kotiin kuljetettuna, tavoitetaan kauppakassitiedotteen avulla monia ja voidaan herätellä ihmisiä tarkastelemaan oman alkoholinkäyttönsä tilaa ja riskejä.

Kauppakassi tiedote

Osalle kunnista on laadittu kuntakohtaiset yhteystiedot sisältävä tiedote, mutta koko Satakuntaa koskeva kirjemalli on ladattavissa hankkeen sivuilta

Paikallisen alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikka (Pakka)-toimintamallin tueksi työstetty esitysmateriaali on nyt saatavilla THL:n verkkosivuilla.

Pakka-toimintamallia toteutetaan kunnan tai alueen olemassa olevissa puitteissa. Pakka-toiminnan koordinoinnin kotipesä voi sijaita monenlaisissa organisaatioissa ja yksiköissä. Vastuuorganisaatio huolehtii koordinaattorin palkkaamisesta ja toiminnan rahoituksesta. Yleisimmin vastuu koordinoinnista on ehkäisevän päihdetyön, sosiaali-, terveys- tai sivistystoimen alueilla.

Pakka on laajasti käytössä eri puolilla Suomea. Pakka-kehittäjäverkosto tarjoaa vertaistukea toimintamallia toteuttaville ja käynnistäville kunnille ja alueille. Verkostossa toimintamallia kehitetään yhdessä. Valtakunnallisen verkoston koordinoinnista vastaa THL. Tukea toimintaan tarjoavat myös aluehallintovirastot.

Pakka-esitysmateriaali antaa tukea toiminnan käynnistämiseen ja ylläpitämiseen. Esitys koostuu neljästä moduulista. Moduulirakenne mahdollistaa materiaalin muokkaamisen oman tarpeen mukaan.  Moduuleita voi hyödyntää yhdessä tai yksittäin, esimerkiksi Pakka-toimintamallin esittelemisessä tai toiminnan jatkuvuuden suunnittelemisessa. Lue lisää THL:n verkkosivuilta.

Pakka toimintamalli

Kansallisen lapsistrategian pohjatyö on valmistunut – tieto lapsen oikeuksista strategian pohjaksi

Lapsistrategian pohjaksi on koottu tietoa lapsen oikeuksista niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Pohjatyö on tärkeä osa lapsistrategian valmistelua, joka aloitetaan parlamentaarisessa komiteassa kesäkuussa. Tavoitteena on laatia YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva lapsistrategia, joka ylittää hallituskausien rajat ja yhdistää eri hallinnonalat.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti Suomeen valmistellaan lapsenoikeusperustainen kansallinen lapsistrategia. Sen valmistelu käynnistyi vuoden 2019 loppupuolella. Maaliskuussa 2020 hallitus asetti parlamentaarisen komitean laatimaan lapsistrategiaa.

Lapsistrategialla luodaan kattava, johdonmukainen ja tavoitteellinen toimintapolitiikka lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien turvaamiseksi ja edistämiseksi.

kuvituskuva

Valtioneuvoston julkaisema ”Kansallisen lapsistrategian oikeudellinen perusta” on luettavissa täällä.

Selvin päin Satakunnassa -hankkeen uutiskirjekuvake