Oppilaat ja huoltajat olivat pääosin tyytyväisiä etäopetukseen Porissa

Porin koulujen 4.–9. luokkalaisilta sekä peruskoululaisten huoltajilta kerättiin huhtikuun lopussa mielipiteitä etäopetuksen sujumisesta verkkokyselyillä. Vastausten perusteella huoltajat olivat tyytyväisiä erityisesti etäopetuksen järjestelyihin. Noin puolet oppilaista kokivat kuitenkin etäopiskelun tavalliseen koulunkäyntiin verrattuna rankempana.

Kyselyyn saatiin 3733 vastausta huoltajilta ja 3491 vastausta oppilailta. Vastauksista on koottu yhteenveto etäopetuksen infosivuille.

Kyselyyn vastanneista oppilaista 94 % kertoi, että opetuksessa hyödynnettiin Google Classroomia monta kertaa viikossa. Google Classroom on kaikille Porin koulujen 4.–9. luokkalaisille jaetusta Chromebook-tietokoneesta automaattisesti löytyvä sovellus, jota hyödynnetään laajasti opetuksessa.

– Chromebookit mahdollistavat loistavat edellytykset virtuaaliselle vuorovaikutukselle ja digitaalisten työvälineiden monipuoliselle käytölle opetuksessa. Viimeistään etäopetuksen aikana otettiin valtava digiloikka kaikissa Suomen kouluissa ja Porilla oli hyvä etumatka digiloikkaan muun muassa Chromebookien ansiosta, kertoo digitaalisen osaamisen asiantuntija Teemu Heino.

Google Classroomin lisäksi opetuksessa on hyödynnetty monenlaisia erilaisia teknologioita ja sovelluksia. Lähes kolmannes Porin koulujen opettajista innostui tekemään oppilaille itse opetusvideoita. Suurin osa opettajista myös hyödynsi valmiita videoita etäopetuksessa.

Kyselyyn vastanneista oppilaista 43 % koki etäopiskelun raskaammaksi kuin tavallisen koulunkäynnin. Suurin osa myös vastasi tavallisen koulun olevan etäopiskelua mukavampaa.

– Lapset ja nuoret eivät etäopetuksessa näe kavereita ja opettajia samalla tavalla, millä on varmasti vaikutusta viihtymiseen. Lisäksi etäopetus oli sekä oppilaille että opettajille täysin uutta ja siten myös varmasti raskaampaa kuin tavallinen koulunkäynti, kommentoi suunnittelija Kirsi Nuorsaari.

Etäopetuksen aikana opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit kouluttautuivat Googlen työkalujen käyttöön, jotta tukea voitiin järjestää myös oppimisen alustalla. Tukea annettiin muun muassa verkkokeskusteluissa sekä ulkona toteutetuilla tukikeskusteluilla.

Huoltajat kokivat etäopetuksen selkeäksi

Huoltajista 85 % koki, että etäopetuksen toteutus oli selkeää. Noin 82 % arvioi myös, että etäopetuksessa annettujen koulutehtävien määrä oli sopiva.

Etäopetuspäivien rytmitys jakoi huoltajien mielipiteitä. Vastaajista 52 % oli sitä mieltä, ettei etäopetuspäiviä rytmitetty ja 32 % mielestä etäopetuspäivissä oli kuitenkin selkeä rytmitys.

– Kaikki opettajat eivät hyödyntäneet etäopetuksessa samaa lukujärjestystä kuin lähiopetuksessa. On kuitenkin tärkeää, että päivissä on jokin selkeä rytmitys, joka välittyy myös oppilaille ja huoltajille, kertoo Nuorsaari.

Pääosin etäopetus sujui huoltajien mielestä hyvin, sillä suurin osa vastaajista ei ilmoittanut tarvitsevansa lisää tukea opetukseen tai etäopetuksen rytmitykseen. Kuitenkin neljännes huoltajista ilmoitti kaipaavansa enemmän tukea kouluilta opetukseen koulupäivän aikana.

– Tämä on varmasti asia, johon tullaan pureutumaan vielä enemmän. Huoltajien ei pitäisi joutua koulupäivän aikana opettajan rooliin. Jatkossa huomiota kiinnitetään erityisesti käytäntöjen yhtenäistämiseen koulun sisällä ja koulujen välillä, kommentoi Nuorsaari.

Kyselyn keskeisin tarkoitus on saada tietoa etäopetuksen sujumisesta ja oppia lisää hyvistä toimintatavoista sen varalle, mikäli etäopetustilanteeseen joudutaan tulevaisuudessa. Kyselyn tuloksia käsitellään kouluilla sekä keskitetysti opetusyksikössä kevään ja syksyn aikana. Kyselyssä annettiin myös lukuisia avoimia vastauksia, jotka puretaan ja käsitellään myöhemmin.

chromebook_kuvaElli-MariSulonen (7).jpg