Koronavirusriskin huomioiminen yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa

Pelastuslaitos muistuttaa, että yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma tulee toimittaa arvioitavaksi vähintään 14 vrk ennen tapahtuman alkamista. Myös koronavirustartunnan riski tulee huomioida yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmia laadittaessa.

(Edit. Uutista päivitetty mm. AVI:n määräysten osalta 31.8., 25.9. ja 21.10. 3.11.)


Pelastuslain 379/2011 16 §:n mukaan yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, on tilaisuuden järjestäjän laadittava pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi vähintään 14 vrk ennen yleisötilaisuuden alkamista osoitteeseen: kirjaamo@satapelastus.fi. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on laatinut pelastussuunnitelman mallipohjan ja oppaan helpottamaan työtä.

Covid-19-pandemian vuoksi pelastus- tai turvallisuussuunnitelmaan tulisi nykytilanteessa sisällyttää yhdeksi riskiksi myös koronavirustartunta ja laatia siihen liittyvä ohjeistus, joka on sopusoinnussa viranomaisohjeistuksen kanssa.

Aluehallintovirastot ovat antaneet määräykset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä. Marraskuussa yli 50 hengen tilaisuuksia voi järjestää sisätiloissa tai alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos järjestelyissä noudatetaan 21.9.2020 päivättyä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Alle 50 henkilön tilaisuuksissa em. ohjeistusta suositellaan noudatettavaksi. Ohjeesta löytyy tietoa mm. turvaväleistä, hygieniakäytännöistä ja osallistujien jäljitettävyydestä.

Vastuu yleisötilaisuuden turvallisuudesta on tilaisuuden järjestäjällä. On tärkeää varmistaa, että yleisötilaisuudet järjestetään niin turvallisesti kuin mahdollista huomioiden ajantasaiset viranomaismääräykset ja ohjeet. Yleisötilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia myös siitä, että kaikki tarvittavat luvat, ilmoitukset ja muut järjestelyt on hoidettu lain edellyttämässä aikataulussa tai hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

 

 

Konsertin kuuntelijat