Palvelukeskus Himmelin toiminnan laajentaminen sote ja gero-keskukseksi etenee

Palvelukeskus Himmelin toimintaa laajennetaan vastaamaan paremmin rakennuksen mahdollisuuksia ja asiakkaiden tarpeita. Suunnitteilla oleva kokonaisuus on uniikki, vastaavaa ei ole Suomessa missään. Konsepti avaa mahdollisuuksia pilotointiin ja edellä käyvän tieteellisen tutkimuksen tekemiseen alueen oppilaitosten kanssa.

-    Himmeli mahdollistaa yhteistyömalleja, joita ei ole käytössä missään muualla. Idea on tuoda saman katon alle moniammatillista hoitoalan osaamista, tutkimusta ja koulutusta. Tulevaisuudessa alueen asukkaat voivat saada sote-palvelunsa yhdestä toimipisteestä.  Toteutuessaan hanke tulee olemaan valtakunnan tasolla sote-alan lippulaiva, työryhmän puheenjohtaja Marjukka Palin kertoo.

Gero-keskus Himmeli

Kolmanteen kerrokseen avataan täysin uusi maakunnallinen geriatrisen osaamisen keskus. Geriatrisen osaamisen keskus tukee jo ilmaantuneiden geriatristen sairauksien hidastamisessa ja olemassa olevan toimintakyvyn ylläpitämisessä. Tavoitteena on, että iäkäs voi asua omassa kodissaan omaishoidon ja kotipalvelujen turvin mahdollisimman pitkään. Painopiste on sairauksien etenemisen ja toimintakyvyn heikentymisen ennaltaehkäisyssä.
 
-    Nykyisessä ratkaisussa vanhuspalvelut ja geriatrisen lääketieteen palvelut ovat olleet erillään. Geriatrisen erikoisosaamisen keskittämisen myötä saavutetut edut ovat mittavat, muun muassa mahdollisuudet konsultointiin muuttuvat merkittävästi. Jatkossa samasta paikasta löytyvät mahdollisuudet konsultoida yksilöllisesti sisätautilääkäriä, neurologia, psykiatria, ortopedia ja laajemmin erityistyöntekijöitä ja terapeutteja. Lisäksi asiakasta voidaan palvella kliinisen farmasian ja ravitsemustieteen asioissa, kehittämis- ja tutkimusylilääkäri Juha Puustinen kertoo.

Gero-keskukseen kuuluvat:

1) geriatrian poliklinikka (erityispoliklinikat: muisti, tasapaino, vastaanotto),
2) arviointi- ja kotiinkuntoutusyksikkö,
3) omaishoidon tukeminen ja kuntouttavat lyhytaikaisjaksot,
4) yhteistyö sote-keskus Himmelin sekä kaikkien Satakunnan perusterveydenhuollonyksiköiden kanssa, joita gero-keskus tarvittaessa konsultoi.

-    Ympärivuorokautista hoitoa tarvitaan myös jatkossa, mutta uuden gero-keskus Himmelin ideana on tarttua ongelmiin enenevässä määrin ennakoivasti. On kaikkien osapuolten etu, kun riskitekijät havaitaan ajoissa ja niihin puututaan, Juha Puustinen sanoo.

Arviointi- ja kotiinkuntoutusyksikön tehtävä on ratkaisevassa roolissa kotona pärjäämisen tukemisessa. Sairauksien ja lääkitysten sekä tuki- ja hoitotoimien tilanneselvityksen myötä voidaan päästä lopputulokseen, jossa kotona asuminen voi jatkua laitosasumisen sijaan. Tulevaisuudessa tavoitteena on arvioinnin tekemisen paikan siirtyminen laitoksesta kotiin. Toimintamalli tukee kotona asumisen tavoitetta.

Nykyisen, Noormarkussa sijaitsevan, kotiinkuntoutumisyksikön tulokset antavat voimakasta tukea sille, että gero-keskuksen toimintaperiaatteelle on suuri tilaus. Akuutin sairaalajakson jälkeen potilaan on mahdollista palata kotiinsa laitoshoidon sijaan. Noormarkun kotiinkuntoutusyksikön asiakkaista vuonna 2019 kotiutui 60 % omaan kotiinsa.

Omaishoidon kehittäminen ja tukeminen ovat ratkaisevassa asemassa, kun tavoitellaan ikäihmisten kotona asumista. Omaishoitajan fyysistä ja henkistä jaksamista voitaisiin jatkossa tukea esimerkiksi lyhyillä kuntoutusjaksoilla. Lisäksi samalla kartutetaan osaamista, joka parantaa tärkeän työn suorittamista.

Perusterveydenhuollon monipuolisemman konsultaation lisäksi uusi erityisosaamiskeskus avaa ovia alueen opiskelijayhteistyön kehittämiselle. Eri asteisista oppilaitoksista löytyy ajantasaista osaamista ja pilottihankkeita, joita voidaan Himmelissä hyödyntää. Moniammatillinen gerokeskus tarjoaa oppimisen, tutkimuksen, kehitystyön ja innovaatioiden kentässä mahdollisuuksia, joita aiemmin ei ole ollut olemassa.

-    Tulevaisuuden hoitotyön muuttuvat tarpeet lisäävät kysyntää esimerkiksi robotiikan hyödyntämisen saralla. Robotiikan osaamista Satakunnan oppilaitoksista löytyy jo valmiiksi käytännön ja akateemisen tieteellisen tutkimuksen muodossa. Rakentuva kokonaisuus, jossa Himmelin kolmen kerroksen toiminnot tukevat toisiaan ja nivoutuvat sujuvasti oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön, on jotain mistä Porissa voidaan olla ylpeitä, Juha Puustinen summaa.

Kaikille avoin Himmeli ja Itäinen sote-keskus

Suunnitelma pohjautuu kolmikerroksiseen ajatteluun. Ensimmäinen kerros, ”Kaikille avoin Himmeli”, pitää sisällään yhteisöllisiä ja osallistavia palveluita. Suunniteltuja palveluja ovat muun muassa muistihoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotot, asukastupa, liikunta- ja kulttuuripalvelut, yhdistysten ja seurakunnan toiminta sekä yritysten palvelut, kuten kahvio- ja lounastoiminta, jalkahoitola ja kampaamo. Erilaiset digi- ja etäpalvelut laajentavat Himmelin palveluvalikoimaa.

Toiseen kerrokseen perustetaan sote-keskus, joka mahdollistaa Itä-Porin nykyisestä lähipalvelukeskuksesta luopumisen. Moniammatillisessa sote-keskuksessa panostetaan varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Sote-keskuksen palveluvalikoimaan kuuluvat esimerkiksi terveys-, sosiaali-, perhe- ja vanhuspalvelut, suun terveydenhuolto, neuvolapalvelut ja SataDiagin näytteenotto.

Palvelukeskus Himmelin arkkitehtoninen arvo on huomattava

Himmelin ovat suunnitelleet arkkitehdit Raili ja Reima Pietilä. Porin kaupunginhallitus päätti 8.6.2020 § 334 nykyisen palvelukeskus Himmelin käyttötarkoituksen ja toiminnan muutoksesta. Työryhmä ehdotti rakennushistoriaselvityksen tekemistä tarkemman suunnittelutyön pohjaksi ja asiantuntevan arkkitehdin valitsemista peruskorjauksen suunnitteluun. Peruskorjauksen hankesuunnitteluun on valittu Samuli Woolston ja Eva Geitel Ala arkkitehtitoimistosta. Heillä on laaja kokemus vastaavista peruskorjaus kohteista, mm. Espoon Dipoli. Arkkitehdit pääsivät tutustumaan Himmeliin 26.11. pidetyssä työryhmän katselmuksessa ja konkreettinen suunnittelutyö on nyt käynnistynyt.

Kuvassa: Arkkitehdit Eva Geitel ja Samuli Woolston Himmelin edustalla 26.11.2020

arkkitehdit seivovat Himmelin edessä