Porin kaupunki siirtyy käyttämään vihreää sähköä

Pori kuuluu HINKU-kuntien verkostoon ja on sitoutunut tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Kaupunki on ostanut alkuperätakuut pohjoismaisesta bioenergiasta tuotetusta sähköstä. Ostettu sähkö täyttää päästöttömyyden vaatimukset, ja hankinnalla tavoitellaan osaltaan päästövähennystavoitteen toteutumista.

Hankinnan kohteena on Euroopan unionin uusiutuvan energian direktiivin mukaisten sähkön alkuperäistakuiden hankinta vuosille 2020 ja 2021. Sähkön alkuperä varmennetaan tuotetuksi täysimääräisesti uusiutuvilla energialähteillä ja ilman suoria hiilidioksidipäästöjä.

Rakennusten, ​katuvalojen ja muun kaupungin infran energiankulutus on merkittävä päästölähde. Rakennuksissa käytetään yli neljännes kulutettavasta energiasta, ​ja ne aiheuttavat 30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Vähäpäästöisempiin energialähteisiin siirtyminen pienentää sähkön käyttövaiheen hiilijalanjälkeä.

– Vihreän sähkön hankinta kaikkeen kaupungin tarpeeseen vähentää päästöjä, ja antaa myös erinomaisen esimerkin muille kaupungin tekemistä omista toimista, kertoo teknisen toimialan toimialajohtaja Marko Kilpeläinen.

Valtioneuvosto lähetti viime syksynä eduskunnan käsiteltäväksi esityksen laista, joka koskisi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjä ja eräitä muita hallinnollisia menettelyjä. Esityksen tavoitteena oli sujuvoittaa tuotantolaitoshankkeiden lupamenettelyjä mahdollistamalla hakijalle asiointi ja neuvonta sähköisen järjestelmän kautta. Uudella lailla pantaisiin toimeen EU:n uudelleen laaditun uusiutuvan energian direktiivin eli niin sanotun RED II -direktiivin uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjen organisointia ja kestoa koskeva sääntely. Lain on tarkoitus astua voimaan kesäkuun lopulla. 

– Kaupungin uusiutuvan sähköenergian alkuperäistakuiden hankinnan jatkaminen eli vihreän sähkön hankinta tullaan kilpailuttamaan lain voimaantulon jälkeen, ​jolloin on selvillä lain soveltamisala direktiivin asettamissa puitteissa sekä se, miten laki huomioi kansalliset ominaispiirteet ja kehitystarpeet, sanoo tilayksikön päällikkö Mikko Viitala.

Tarjouksia eri tuotantomuodoista pyydettiin Porin kaupungille vuosille 2020 ja 2021. Tuotantomuodoista pohjoismainen bioenergia oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

 

logo

 

Sähköjohto