Varhaiskasvatuksen ABC

Linkit:
Kenelle varhaiskasvatuspalvelut on tarkoitettu?  
Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatukseen hakeminen
Varhaiskasvatuspaikkaan tutustuminen
Varhaiskasvatusmaksut
Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen
Varhaiskasvatuksen arki
Lapsen tuominen ja noutaminen varhaiskasvatuksesta
Sairaan lapsen hoito ja tapaturmat
Muuta
Keneltä voi kysyä lisätietoja?


Kenelle varhaiskasvatuspalvelut on tarkoitettu?

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus äitiys- ja vanhempainrahakauden päätyttyä valita lasten hoidon järjestämisessä seuraavien kolmen vaihtoehdon välillä:

  1. lapsen hoito kotihoidon tuella, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi.
  2. kunnallinen varhaiskasvatus ks. päiväkodit, perhepäivähoito
  3. yksityisen hoidon tuki tai palveluseteli (yksityinen varhaiskasvatus tai palkattu lastenhoitaja kotona), ks. yksityinen varhaiskasvatus

Edellä mainittujen lisäksi järjestetään avoimia varhaiskasvatuspalveluja, jotka on tarkoitettu niille perheille, joilla ei ole tarvetta varhaiskasvatuspaikkaan ks. avoimet päiväkodit.


Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksella edistetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Toiminta perustuu kasvatushenkilöstön ja vanhempien yhteistyöhön, jossa lapsen vanhemmat ja varhaiskasvatuksen henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien tukemisessa.
Varhaiskasvatuspalveluja toteutetaan päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut (avointenpäiväkotien ryhmät ja perhekerhot) on tarkoitettu perheille, joilla ei ole tarvetta varsinaiseen hoitopaikkaan.
Varhaiskasvatusta järjestetään osa- tai kokoaikaisena sekä vuorohoitona. Osapäivähoitoa on korkeintaan neljä tuntia päivässä kestävä varhaiskasvatus.

Varhaiskasvatuspaikka säilyy siihen asti, kunnes lapsi menee kouluun. Väliaikaisesti lapselle voidaan tarjota myös toinen paikka esimerkiksi kesälomien aikana päivystävä päiväkoti tai perhepäivähoitajan lomien aikana varahoitopaikka.

Varhaiskasvatuspaikan takuu: Jos lapsi on palaamassa heti tai viimeistään seuraavan toimikauden alussa äitiys- ja vanhempainrahakauden sekä isäkuukauden ja mahdollisten vuosilomapäivien jälkeen takaisin varhaiskasvatukseen, hän pääsee samaan paikkaan takaisin. Perhepäivähoidossa takuu on ehdollinen ja edellyttää, että perhepäivähoitajalla on sillä hetkellä vapaita paikkoja. Asiasta on sovittava ko. varhaiskasvatuspaikan esimiehen/perhepäivähoidon ohjaajan/varhaiskasvatuksen palveluvastaavan kanssa.

Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään sekä kunnallisina että yksityisinä.
Päiväkodeissa on ryhmiä sekä alle 3-vuotiaille että yli 3-vuotiaille lapsille. Päiväkodit ovat auki pääsääntöisesti klo 6.30–17.15, tarvittaessa jousto työn tai opiskelun vuoksi klo 6.00–18.00 välillä.
Ympärivuorokautista vuorohoitoa järjestetään Päiväkoti Veturitallissa. Lisäksi päiväkoti Pörriäisessä on muuta vuorohoitoa.
 

Perhepäivähoitoa on perhepäivähoitajan omassa kodissa tapahtuva perhepäivähoito.
 

Avoimet päiväkodit tarjoavat vaihtoehdon koko- tai osapäiväiselle varhaiskasvatukselle. Kotihoidossa olevalla lapsella on mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan lapsiryhmässä. Toiminta on osaviikkoista ja osapäiväistä sekä maksutonta. Avoimissa päiväkodeissa ei tarjota aterioita vaan lapset syövät päivän aikana omat eväät.
Avoimissa päiväkodeissa järjestetään myös perhekerhotoimintaa, jossa lapsiperheillä on tilaisuus tavata muita lapsiperheitä. Toiminta painottuu vapaaseen leikkiin ja perheiden yhdessäoloon. Toimintaan osallistuvat siis lapset ja aikuinen yhdessä.
Avointen päiväkotien toimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidon tukeen.

Esiopetus
Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen (4 tuntia/päivä) tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen. Esiopetus järjestetään päiväkodeissa. Osa ryhmistä toimii koulujen tiloissa. Esiopetuksen lisäksi lapsi voi olla täydentävässä varhaiskasvatuksessa. Linkki esiopetussivulle


Varhaiskasvatukseen hakeminen

Hakemus varhaiskasvatukseen tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua alkamispäivää. Hakemus kannattaa toimittaa mahdollisimman ajoissa, vaikka tarkka alkamisajankohta ei olisi vielä selvillä. Mikäli tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin varhaiskasvatuksen tarve alkaa. Esimerkiksi silloin, kun ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi/ hakee koulutukseen, pitää jo hakea lapselle varhaiskasvatuspaikkaa. Lisätietoihin voi merkitä, että ottaa paikan vastaan, kun työ/opiskelupaikka on varmistunut.
Haku esiopetukseen elokuussa alkavaa uutta toimikautta varten on vuosittain helmi- maaliskuussa.
Päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon ei ole vuosittaista hakuaikaa, vaan hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Hakukaavakkeet ja lisätietoja
Hakija saa päätöksen varhaiskasvatuspaikasta. Perhe voi perua hakemuksen ilmoittamalla perumisesta varhaiskasvatuksen palveluvastaavalle tai sähköpostilla varhaiskasvatus(a)pori.fi. Perheen kieltäytyessä myönnetystä paikasta, noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden järjestelyaikaa uutta paikkaa järjestettäessä.
Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan varhaiskasvatuspaikkaan. Yksityinen varhaiskasvatus


Varhaiskasvatuspaikkaan tutustuminen

Varhaiskasvatuspäätöksen saavuttua tulee olla yhteydessä varhaiskasvatuspaikkaan ja sopia vanhempien ja lapsen tutustumisesta paikkaan ennen varsinaisen varhaiskasvatuksen alkua. Hyvin järjestetty tutustumisjakso helpottaa aloittamista sekä lapsen, että perheen kannalta. Sujuva aloitus antaa suotuisat lähtökohdat lapsen viihtymiselle sekä vanhempien ja henkilökunnan väliselle yhteistyölle.
Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa. Esiopetuksessa oleville lapsille laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma.


Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Maksut vaihtelevat perheen koon ja tulojen sekä hoitoajan mukaan maksuttomasta hoidosta enintään 288 euron kuukausimaksuun lasta kohden. Maksun suuruuteen vaikuttavat myös palveluntarve sekä poissaolot. Perhe toimittaa tuloselvityksen bruttotuloistaan Sivistystoimeen. Tulotodistukset voi lähettää myös sähköisesti kohdasta varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe ilmoittaa suostuvansa korkeimpaan maksuun. Korkein maksu on maksettava myös silloin, jos ei toimita tarvittavia tulotietoja tai ne ovat puutteellisia. Korkeimman varhaiskasvatusmaksun voi hyväksyä sähköisesti. varhaiskasvatuksen sähköinenasiointi
Huoltajat saavat varhaiskasvatusmaksuista päätöksen. Kuukausimaksu laskutetaan aina seuraavan kuukauden puolivälissä. Maksumuutoksista keskustellaan päiväkodin johtajan/perhepäivähoidon ohjaajan kanssa.

Maksut kesällä
Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos lapsen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa. Jos varhaiskasvatus on alkanut myöhemmin, peritään myös heinäkuulta maksu. Tällöin laskutetaan koko kuukauden maksu, mikäli lapsi on ollut heinäkuussa hoidossa yhdenkin päivän. Jos lapsi on ollut poissa koko kuukauden, peritään puolen kuukauden maksu.
Kesä-, heinä- ja elokuu ovat maksuttomia, jos vanhempi/huoltaja ilmoittaa huhtikuussa varhaiskasvatuksessa suoritettavan kyselyn yhteydessä, että paikkaa ei käytetä ollenkaan ko. kuukausien aikana. Maksuttomuus edellyttää kahden perättäisen tai kaikkien kolmen kuukauden valitsemista. varhaiskasvatusmaksuista tarkemmin


Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Varhaiskasvatus alkaa varhaiskasvatuspäätöksessä vahvistetusta aloituspäivämäärästä alkaen. Kun lapsi on otettu kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin, hän säilyttää paikkansa kouluikään saakka, ellei perhe irtisano paikkaa. Jos perhe muuttaa toiseen kuntaan, lapsi säilyttää paikan muuttoa seuraavan kuukauden alkuun saakka.
Varhaiskasvatuspaikkaan lapsi/lapset tutustuvat yhdessä vanhemman kanssa. Tutustumisesta sovitaan yhdessä paikan henkilöstön kanssa. Varhaiskasvatusmaksu peritään myös tutustumisaikana, jos lapsi jää varhaiskasvatuspaikkaan ilman vanhempia.
Jos uusi hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksuna peritään perheelle määrätty kuukausimaksu jaettuna sovittujen tuntimäärien ja kerrottuna käytettyjen tuntien lukumäärällä.
Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, eikä paikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista varhaiskasvatuksen alkamispäivämäärää, peritään puolet kuukausimaksusta.
Varhaiskasvatuspaikka on irtisanottava kirjallisesti/sähköisesti hyvissä ajoin vähintään 10 päivää ennen varhaiskasvatuksen päättymistä. varhaiskasvatuspaikan irtisanominen


Varhaiskasvatuksen arki

Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa tarjotaan ajankohdan ja pituuden mukaan tarvittavat ateriat seuraavasti: aamiainen n. klo. 8.00, lounas n. klo.11.00–11.30, välipala n. klo. 14.00. Osapäivähoidossa ja esiopetuksessa tarjotaan lounas. Ilta- ja vuorohoidossa oleva lapsi saa hoitoajasta riippuen myös päivällisen ja iltapalan. Ruoka-aineallergioista on oltava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Varhaiskasvatuksessa on käytössä Porin kaupungin ruokalista.
Varhaiskasvatuksen ravitsemuskäsikirja tarjoaa tietoa muun muassa lasten ravitsemussuosituksista, ruokakasvatuksesta, ruokavalion koostamisesta, hammasterveydestä sekä elintarvikkeiden valinnan ja ruokalistasuunnittelun suuntaviivoista.

Varhaiskasvatuksessa järjestetään lapselle iän ja kehitystason mukaista toimintaa. Perushoitoon kuuluvat myös päivälepo ja ulkoilu.
Varhaiskasvatukseen tuodaan lapselle sisätossut, riittävä määrä vaihtovaatteita sekä sisä- ja ulkoiluvaatteet erikseen. Kura-aikana saappaat ja kurahousut ovat välttämättömät. Talvella on huolehdittava, että lapsella on tarpeeksi riittävän lämpimiä vaatteita sekä asianmukaiset jalkineet. Varhaiskasvatuksessa pyritään ulkoilemaan joka säällä.
Vanhemmat huolehtivat lastensa vaatteiden huollosta, pesusta ja kunnostuksesta. Lapsen unilelu pestään kotona vähintään kerran kuukaudessa, suosituslämpötila 60°.
Vaippaikäisille tuodaan hoitoon omat vaipat ja huolehditaan niiden riittävyydestä. Lapsen tutit tulee merkitä. Tutit tuodaan päiväkotiin kannellisessa muovirasiassa, jossa niitä myös säilytetään. Tutit puhdistetaan kotona keittämällä ne 1-2 kertaa viikossa.
Vanhemmat huolehtivat lapsensa käsien pesun aamulla varhaiskasvatukseen tultuaan ja lasten tullessa varhaiskasvatuksesta kotiin.
Lapsen hampaiden hoito on kodin vastuulla. Suun terveydenperustan muodostumisen kannalta on tärkeää, että lapsi omaksuu varhain tavan harjata hampaansa säännöllisesti vähintään kaksi kertaa päivässä aamuin ja illoin. Vuorohoidossa olevien lasten hampaiden harjaaminen hoidetaan varhaiskasvatuspäivinä toimintayksiköissä.


Lapsen tuominen ja noutaminen varhaiskasvatuksesta

Lapsen huoltajat ovat vastuussa lapsen turvallisuudesta varhaiskasvatukseen tultaessa siihen asti, kun lapsi on luovutettu työntekijöiden valvontaan ja vastaavasti päivän jälkeen vastuu siirtyy huoltajille, kun lapsi on luovutettu huoltajien valvontaan.
Lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on, että huoltajat tuovat ja noutavat lapsen hoidosta. Poikkeustilanteista sovitaan erikseen henkilökunnan kanssa. 


Sairaan lapsen hoito ja tapaturmat

Sairasta lasta ei saa viedä varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuspaikkaan tulee ilmoittaa lapsen poissaolosta. Tietoja lasten tavallisimmista tartuntataudeista, sekä ohjeita siitä, kuinka pitkän poissaoloajan ne vaativat, saa neuvolasta. Sairauden jälkeen on toivottavaa, että lapsi on poissa vähintään yhden kuumeettoman päivän. Lapsen voi viedä varhaiskasvatukseen sairauden jälkeen sitten, kun hän voi osallistua normaaliin toimintaan mm. ulkoiluun.
Mikäli lapsi todetaan päivän aikana sairaaksi, siitä ilmoitetaan vanhemmille. Jos lapselle tapahtuu varhaiskasvatuksessa tapaturma, ilmoitetaan lapsen vanhemmalle tapahtuneesta. Ensisijaisesti vanhempi vie lapsen tarvittavaan hoitoon. Kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä olevilla lapsilla on tapaturmavakuutus, joka kattaa varhaiskasvatuksessa tapahtuneet tapaturmat.

Muuta

Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat vaitiolovelvollisia, heillä ei ole lupaa ilmaista ulkopuolisille tietoonsa tulleita perhettä tai lasta koskevia asioita. Lasta hoitavien henkilöiden kanssa on tarpeellista keskustella sellaisista kodin asioista ja tapahtumista, joilla saattaa olla merkitystä lapsen hyvinvoinnin ja hänen käyttäytymisensä ymmärtämisen kannalta.


Keneltä voi kysyä lisätietoja?

Lisätietoja varhaiskasvatukseen liittyvistä asioita voitte kysyä lapsenne hoitopaikan kasvatushenkilöstöltä tai varhaiskasvatuksen palvelusta.
Varhaiskasvatuksen palvelunumero: 02 623 4350; arkisin klo 9-11
Varhaiskasvatuksen s-posti: varhaiskasvatus(a)pori.fi

Takaisin alkuun