Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta

PÄÄTÖSLISTA 30.10.2019

§ 106 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lautakunta päätti antaa yksikön päällikkö Matti Karjanojalle läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksessa. Asioiden käsittelyjärjestystä päätettiin muuttaa siten, että § 125 käsitellään § 115 jälkeen ja salaiseksi merkityt asiat § 109 ja §118 esityslistan viimeisinä.

§ 107 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Puska ja Tiina Rinne (varalla Raija Koskiranta).

Pöytäkirja tarkastetaan 1.11.2019.

§ 108 Talous- ja henkilöstöraportti syyskuu 2019 ja neljännesvuosiraportti

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 109 Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

§ 110 Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 111 Oikaisuvaatimus rakennuslupa asiassa Liinaharja, asuinrakennukseen liittyvä rakennus

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 112 Oikaisuvaatimus, Tien nimeäminen Rämäkkäkulmantie

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 113 Majoitustoiminta kiinteistöllä

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsittely kokouksessa: Kaupunginlakimies Leena Tuominen poistui kokouksesta esteellisenä (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ajaksi klo 17:03-17:10.

§ 114 Viasveden jätevesiosuuskunnan hakemus jätevesiputkiston runkolinjan sijoittamiseksi kiinteistön alueelle

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 115 Valitus uhkasakon tuomitsemista koskevasta päätöksestä, lausunto Turun hallinto-oikeudelle

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lausunnon määräajasta johtuen pöytäkirja päätettiin tarkastaa tämän asian osalta heti kokouksen jälkeen.

§ 116 Valitus kiinteistön siivoamista ja uhkasakon asettamista koskevasta päätöksestä, lausunto Turun hallinto-oikeudelle

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 117 Aloite eräiden Porin kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden liittämisestä Selkämeren kansallispuistoon.

Päätös: Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun Lain Selkämeren kansallispuistosta § 2 perusteella.

§ 118 Kaupungin tarkastustoimiston tarkastusraportointi Eläinlääkintäyksikön hankinnoista 1.1.2014-30.6.2017 välisenä aikana.

Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 15 kohta

§ 119 Maaseutusihteerin viran 72997002 täyttäminen

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 120 Maaseutusihteerin viran 72997004 täyttäminen

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 121 Valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 122 Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan lausunto Kuuttokari-Lynaskerin ranta-asemakaavasta

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 123 Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan lausunto teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin loppuraportista

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 124 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Nuorisovaltuuston edustaja Kia Tarvainen poistui asian käsittelyn jälkeen klo 17:45.

§ 125 Esitys hulevesityöryhmän perustamisesta ja hulevesiohjelman laatimisesta

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yksikön päällikkö Matti Karjanoja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17:24.