Kaavassa osoitetaan alueita K-Supermarketille sekä teollisuus- ja varastorakennuksille. Lisäksi muodostetaan lisää katualuetta Karjarannantielle. Kaavaehdotus on nähtävänä 5. helmikuuta asti.
Vireillä olevien 1. asemakaavojen ja/tai asemakaavamuutosten rajaukset ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä nähtävillä olevat asemakaavaluonnokset ovat nähtävillä 29. tammikuuta asti.
Vanhat koulurakennukset suojellaan kaavalla. Asemakaavan muutosehdotus on nähtävänä 18. tammikuuta asti.
Alueelle suunnitellaan uudisrakentamista sekä tutkitaan kaavoitettavan alueen pysäköintitarpeita ja liittymiä. Kaavaehdotus on nähtävillä 8. tammikuuta asti.
Vaiheasemakaavalla lisätään kerrosalaa ja -lukua voimassa olevan asemakaavan määräyksiä muuttamalla. Lisäksi kaava sisältää määräyksiä rakentamisesta siten, että sen sovittaminen maisemaan huomioidaan.
Marraskuussa pidetyssä viranomaisneuvottelussa Varsinais-Suomen Ely-keskus, Satakuntaliitto ja Satakunnan museo edellyttivät täydentäviä selvityksiä mm. luontoarvojen, rakennusinventoinnin päivityksen sekä meluselvityksen osalta.
Asemakaavan muutoksella varmistetaan entisen lyhytaaltoaseman kulttuuri- ja rakennushistoriallisen arvon säilyminen ja kehitetään alueen virkistyskäyttöä Itä-Porin laajimpana yhtenäisenä viheralueena. Kaavamuutoksen asiakirjat ovat nähtävillä 14. joulukuuta asti.
Isomäen urheilukeskuksen alueelle on laadittu yleissuunnitelma. Alueelle laaditaan asemakaan muutos, joka osaltaan aloittaa alueen kehittämisen. Kaavamuutoksen asiakirjat ovat nähtävillä 14. joulukuuta asti.
Subscribe to feed