Yleiset alueet ja käyttöluvat

Yleisten alueiden käyttöluvat

Yleisten alueiden käyttö tapahtumien järjestämiseen ja liiketoiminnan harjoittamiseen vaatii aina maanomistajan luvan. Porin kaupungin omistamilla yleisillä alueilla, kuten kaduilla, toreilla ja puistoissa järjestettäviin tapahtumiin lupaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Luvan myöntää Teknisen toimialan palvelupäällikkö.

Hakemus on jätettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman ajankohtaa. Lupa on maksullinen ja määräytyy käyttötarkoituksen mukaan. Muut viranomaiset eivät käsittele heille jätettyjä hakemuksia, ellei liitteenä ole maanomistajan lupaa.

Yleisötapahtumat

Yleisellä kokouksella tarkoitetaan kokoontumislaissa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. Lain 6 §:n mukaan jokaisella on oikeus osallistua yleiseen kokoukseen. Yleisen kokouksen saa järjestää ulkona yleisellä torilla, aukiolla, katualueella tai muussa kokoustarkoitukseen soveltuvassa yleisessä paikassa ilman omistajan tai haltijan lupaa. Järjestäjän on tehtävä yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta suullisesti tai kirjallisesti ilmoitus poliisille vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista. Yleisessä kokouksessa saa käyttää julisteita, tunnuksia, äänenvahvistimia ja muita tavanomaisia kokousvälineitä sekä tilapäisiä rakennelmia. Järjestäjän on huolehdittava, etteivät välineet ja rakennelmat aiheuta vaaraa tai kohtuutonta haittaa osanottajille, sivullisille tai ympäristölle.

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Yleisötilaisuuden järjestäjän on hankittava järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumus paikan käyttämiseen tilaisuutta varten. Lisäksi järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus poliisille.

Yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestämistä säätelee kokoontumislaki 22.4.1999/530. 

Porin kaupungin lupa maanomistajana yleisötilaisuuden järjestämiselle on anottava Teknisen toimialan palvelupäälliköltä. Lupa on maksullinen.

Hääopasteet

Kaupunkialueelle saa pystyttää väliaikaisesti hääopasteita, joiden suurin sallittu koko on 60×60 cm. Opasteen asentamisesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa, eikä siitä peritä maksua. 

Opasteen muodon ja tekstin fontin voi määritellä itse. Opaste voi sisältää etäisyyslukeman sekä nuolikuvion. Heijastavia kalvoja tai loistevärejä ei saa käyttää.

Opasteet kiinnitetään omiin tukirakenteisiin (esim. puinen keppi) ja sijoitetaan noin 1,5 metrin etäisyydelle pientareen ulkoreunasta ja 1-1,5 metrin korkeudelle ajoradan pinnasta.

Opasteet eivät saa olla näköesteenä, vaarantaa liikenneturvallisuutta tai haitata kadun kunnossapitoa. Niitä ei saa sijoittaa liittymän saarekkeisiin eikä kiinnittää liikennemerkkeihin, katuvalaistuspylväisiin, muihin liikenteenohjauslaitteisiin, siltarakenteisiin tai reunapaaluihin eikä moottori- ja moottoriliikenneteiden varteen.

Opasteet saa pystyttää kadun varrelle vuorokautta ennen tilaisuuden alkamispäivää ja ne on poistettava vuorokauden kuluessa tilaisuuden päättymisestä. Kaikista kuluista vastaa opasteen asentaja itse.