Ekosysteemisopimus

Ekosysteemisopimuksella lisää TKI-toimintaa Porin seudulle.

Porin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välille on solmittu vuosille 2021-2027 Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus. Porin ekosysteemisopimus toteuttaa Marinin hallituksen  hallitusohjelmaa, jonka mukaan yliopistokaupunkien kanssa luodaan erilliset sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi.

Valtio solmi kaikkiaan 16 kaupunkiseudun kanssa innovaatiotoimintaa vahvistavat ekosysteemisopimukset helmikuussa 2021. Kullakin kaupunkialueella on oma erillinen sopimus ja omat temaattiset painopistealueet. Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Vaasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta (ml. Imatra), Lahti, Pori, Seinäjoki, Mikkeli, Kajaani (ml. Sotkamo) ja Kokkola. Kaupunkien ekosysteemisopimukset ja valtakunnallinen innovaatiot ja osaaminen -verkosto muodostavat yhdessä ohjelmakokonaisuuden, joka kantaa nimeä Innovoivat kaupungit ja yhteisöt.  

Tavoitteena vauhdittaa elinkeinoelämän uudistumista

Ekosysteemisopimusten ideana on innovatiiviset ja edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksien pohjalta hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia.

Porin kaupunki tavoittelee sopimuksella lisäpanostuksia kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien ekosysteemien kasvun tukemiseen. Kohdistamalla ja lisäämällä TKI-panostuksia valittuihin kärkiin haetaan alueelle uutta kansainvälistä TKI-toimintaa, osaamistason nostoa, investointeja, uutta työvoimaa ja väestönkasvua.

Porin painopistealueina teknologiametallit ja kiertotalous sekä automaatio ja robotiikka

Ekosysteemisopimusten toteuttamisessa panostetaan kaupunkien tunnistettuihin vahvuuksiin, eli temaattisiin painopistealueisiin. Porin alueen painopistealueet on valittu yhdessä paikallisten korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Painopisteet on valittu siten, että niissä merkittävä kansainvälistä kasvupotentiaalia sisältävä liiketoiminta yhdistyy erinomaiseen teolliseen kokeiluympäristöön. Porin seutu on valituissa temaattisissa painopistealueissa kansainvälisesti kärkitasoa ja ne on jo aiemmin tunnistettu Porissa kärkialoiksi.

Porin ekosysteemisopimuksen temaattiset painopistealueet ovat: 

1) Teknologiametallit ja kiertotalous sekä

2) Automaatio ja robotiikka.

Painopistealueet ilmentävät Porin alueelle vuosikymmenten aikana syntyneitä vahvuuksia. Ne ovat Porin kaupungin kasvu- ja elinvoimaohjelman, Satakuntaliiton älykkään erikoistumisen ja korkeakoulujen strategioiden mukaisia.

Toteutus yhdessä sidosryhmien kanssa

Porin ekosysteemisopimus valmisteltiin yhdessä alueen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa ja sen toteutusta ohjaa Porin kaupungin, keskeisten TKI-toimijoiden ja keskeisten sidosryhmien edustajien muodostama johtoryhmä.

Rahoitusta ekosysteemisopimuksen toteutukseen

Porin ekosysteemisopimuksen mukaisia toimenpiteitä toteutetaan EU-rahoituksella ja Porin kaupungin rahoituksella. Rahoitusta välittävänä organisaationa toimii Satakuntaliitto. Toteuttajina hankkeissa ovat Porin alueen kehittäjäorganisaatiot ja oppilaitokset. EAKR-myöntövaltuus on kestävän kaupunkikehittämisen rahoitusta. Järjestyksessä toinen Porin ekosysteemisopimusta toteuttavien hankkeiden rahoitushaku on auki 18.10.2023-31.12.2023 ja hankehaun nimi on Kestävän kaupunkikehittämisen haku – Innokaupungit Pori (Porin kaupungin ekosysteemisopimus). Rahoitettavien hankkeiden on toteutettava myös Uudistuva ja osaava Suomi 2021 -2027 -ohjelmaa.

Lisätietoja hankehausta antaa erityisasiantuntija Teemu Heino puh. 044 701 8303, teemu.heino@pori.fi (Porin kaupunki).

Lisätietoa:

Kestävän kaupunkikehittämisen haku – Innokaupungit Pori (Porin kaupungin ekosysteemisopimus) hakuilmoitus: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/d1da7ffc-d715-481b-b1c5-0f23adc37ef9/

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Porin kaupungin ja valtion välillä: https://tem.fi/documents/1410877/0/Pori+sopimus+FINAL.pdf/36085d74-90b4-9da0-8bae-82a7d19b5953/Pori+sopimus+FINAL.pdf?t=1615882099242

Ekosysteemisopimukset työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla: https://tem.fi/ekosysteemisopimukset

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt: https://valtioneuvosto.fi/-//1410877/kaupunkien-innovaatiosopimuksille-ja-alueiden-innovaatioverkostoille-vauhtia-eu-rahoituksesta#48ff12a3

Kaupunkien innovaatiosopimuksille ja alueiden innovaatioverkostoille vauhtia EU-rahoituksesta: https://tem.fi/-/kaupunkien-innovaatiosopimuksille-ja-alueiden-innovaatioverkostoille-vauhtia-eu-rahoituksesta

Porin kärkialat: Teknologiametallit, kiertotalous sekä automaatio ja robotiikka (https://www.businesspori.fi/diverse-industrial-structure/)

Uudistuva ja osaava Suomi 2021 -2027 -ohjelma: (https://docplayer.fi/224664709-Uudistuva-ja-osaava-suomi.html).