Terveysvalvonta

Kesäinen kirjurinluoto

Terveysvalvonta on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Terveysvalvontaan kuuluvat terveydensuojelu, elintarvikevalvonta ja tupakkalain mukainen valvonta.

Ter­veys­val­von­nan ta­voit­tee­na on tur­va­ta kun­ta­lai­sil­le tur­val­li­set elin­tar­vik­keet, puh­das ta­lous- ja ui­ma­ve­si se­kä eh­käis­tä asun­to­jen ja mui­den ter­vey­den­suo­je­lu­lain mu­kais­ten huo­neis­to­jen ter­veys­hait­to­ja.

Elintarvikevalvonta: Elintarvikevalvonnan päätavoite on varmistaa, että elintarvikkeet ovat turvallisia. Elintarvikevalvonnan piiriin kuuluvat sekä pienet että isot elintarvikealan yritykset, joissa tarkastetaan lainsäädännön toteutumista.

Terveydensuojelu: Terveydensuojelun tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle.

Tupakkalain mukainen valvonta: Terveysvalvonta valvoo tupakkalain alaisten tuotteiden myyntiä, mainontaa, sekä tupakointikieltojen noudattamista. Terveysvalvonta valvoo myös lääkelain mukaisten nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyyntiä.

Terveysvalvonnan toimialueeseen kuuluvat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila, Pori ja Ulvila.