Asiakkaiden ja potilaiden vaaratilanneilmoitus

Asiakas- ja potilasturvallisuudella tarkoitetaan niitä periaatteita ja toimintoja, joiden tavoitteena on varmistaa hyvä, laadukas ja turvallinen palvelu ja hoito. Organisaatioilla on oltava menettelytavat, joiden avulla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla ja potilaalla on mahdollisuus kertoa havaitsemistaan turvallisuuspuutteista. Potilaita ja asiakkaita kannustetaan aktiivisesti osallistumaan ja ilmaisemaan huolensa turvallisuuteen liittyvissä asioissa, koska heillä on keskeinen rooli asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä.

Asiakkaiden ja potilaiden tekemien vaaratilanneilmoitusten avulla kerätään tietoa organisaation toimintaan liittyvistä asiakas- ja potilasturvallisuusriskeistä. Tavoitteena on vaaratilanteesta oppiminen ja vastaavien tilanteiden välttäminen tulevaisuudessa. Asiakas- ja potilasturvallisuus on keskeinen osa palvelun ja hoidon laatua.

Asiakas, potilas tai hänen läheisensä voivat tehdä ilmoituksen sähköisesti HaiPro-järjestelmään.

Huom. Ilmoitusten käsittelyssä painopiste on potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Henkilökohtaista hoitoa koskevia kysymyksiä ei käsitellä vaaratilanneilmoitusjärjestelmän kautta.

Vaaratilanneilmoitukset tallentuvat sähköiseen järjestelmään, josta ne ohjataan koordinoidusti käsiteltäväksi yksikköön, jota ilmoitus koskee. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.