Kotihoito

Kotihoito tarkoittaa sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin perustuvaa kotisairaanhoitoa.

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla tuetaan kotona selviytymistä tilanteissa, joissa kotona selviytyminen on vaikeutunut vanhuuden, sairauden, perhetilanteen tai vammaisuuden vuoksi (tai muun syyn takia tarvitaan hoitopalveluita kotiin).

Kotihoidon palvelumuotoja ovat mm. avustaminen ruokailussa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, kuntoutumisessa, liikkumisessa, asioinnissa ja ulkoilussa. Kotihoidon tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Kotihoito huolehtii myös itsehoidon ohjauksesta, lääkehuollosta ja sairaanhoidosta. Kotihoidon lääketieteellisestä hoidosta vastaa asiakkaan omalääkäri.

Palveluohjaaja arvioi yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa kotihoidon palveluiden tarpeen. Kotipalvelu ja kotisairaanhoito perustuvat asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Säännöllisestä kotihoidosta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoito on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa. Tällöin kotihoidon maksut määräytyvät perhekoon, tulojen sekä palvelujen määrän mukaan. Tilapäisestä kotihoidosta peritään perusturvalautakunnan vahvistamat palvelumaksut.

Kotihoidon kotiin annettavat palvelut:

  • säännöllinen kotihoito voidaan käynnistää, kun asiakkaan toimintakyky on selvästi alentunut eikä tarve ole tilapäistä. Palvelumuotoja ovat mm. ravitsemuksesta, hygieniasta, kuntoutumisesta ja liikkumisesta huolehtiminen. Kotihoito huolehtii myös itsehoidon ohjauksesta, lääke- ja sairaudenhoidosta. Jokaiselle asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja/ vastuuhoitajapari.
  • tilapäistä kotihoitoa myönnetään asiakkaille, joiden toimintakyky on väliaikaisesti heikentynyt tai joilla on tilapäinen sairaanhoidon/kotipalvelun tarve.
  • kotihoidon tukipalvelut, joita ovat ateria-, kauppa-, asiointi-, kylvetys- ja turvapuhelinpalvelut sekä päivätoiminta.

Kotihoitoa annetaan asiakkaalle:

  • jonka toimintakyky on selkeästi alentunut. Asiakas tarvitsee apua päivittäisissä perustoiminnoissa, joita ovat ruokailut, peseytyminen, wc-käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito selä lääkehoidon toteutus
  • joka tarvitsee sairauksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita
  • joka on omaishoidon tuen piirissä. Omaiset tarvitsevat tekemänsä hoitotyön ja oman jaksemisensa tueksi kotihoitoa. Kotihoito voi ohjata asiakkaan vaihtoehtoisiin toimintoihin kuten päivätoimintaan tai lyhytaikaishoitoon.
  • joka on ollut sairaalahoidossa ja jonka kotona selviytymisen edellytykset todetaan rajalliseksi ja niistä on neuvoteltu (lähettävän ja vastaanottavan tahon kanssa) ennen kotiutumista
  • joka on tehostetun kotisairaanhoidon ja/tai kotisairaalan asiakas/potilas, ja jonka hoito kotona järjestetään yhteistyössä kotihoidon kanssa.