Omaishoito

Omaishoidon tukipalvelut myönnetään nykyään avopalvelukeskus Viikkarin Valkamassa, Juhana Herttuankatu 17.

Omaishoito tarkoittaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet perustuvat lakiin omaishoidon tuesta (937/2005).

Omaishoidon yleiset myöntämisedellytykset ovat:

  1. henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
  2. hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaa- maan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
  3. hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
  4. omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
  5. hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva
  6. tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista


Omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Omaishoidon tuesta tehdään hoitajan ja kunnan välillä sopimus. Lisäksi omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoidon tuki ja maksuluokat (1.1.2022 alkaen)

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sekä lakisääteinen kaiken ikäisten sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta/kuntayhtymä. Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnaista sosiaalipalvelua, jota myönnetään tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa kriteereiden täyttäville hakijoille.

Ennaltaehkäisevä tukipalkkio 207,60 €/kk: Ennaltaehkäisevää tukipalkkiota voidaan arvion mukaan maksaa tilanteissa, joissa varsinaisen omaishoidon tuen kriteerit eivät täyty, mutta hoidettava henkilö tarvitsee viikoittain useita kertoja hoivaa sekä huolenpitoa henkilökohtaisissa toiminnoissaan.

1. maksuluokka 622,81 €/kk: Ensimmäisen maksuluokan mukaista hoitopalkkiota maksetaan omaishoitajalle, joka on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitamansa henkilön hoitoon ja huolenpitoon jatkuvasti päivittäin. Ensimmäisen maksuluokan myöntämisedellytysten mukaan hoidettava tarvitsee (vähintään kolmesti päivässä) hoivaa, huolenpitoa, ohjausta tai valvontaa henkilökohtaisissa toiminnoissaan

2. maksuluokka 934,22€/kk: Toisen maksuluokan mukaista hoitopalkkiota maksetaan omaishoitajalle, jonka hoitama henkilö tarvitsee ympärivuorokautisesti jatkuvaa hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan. Hoitotyö edellyttää lähes kokopäivätoimista työpanosta ja on fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta.

3. maksuluokka 1660,84/kk: Omaishoidon tukea voidaan maksaa korotettuna, mikäli asiakas täyttää toisen maksuluokan hoitoisuuden kriteerit, ja omaishoitaja jää pois omasta ansiotyöstään hoitamaan läheistään/omaistaan esimerkiksi tämän pitkäaikaissairauden, äkillisen vaikean sairauden tai vammautumisen vuoksi. Kolmannen maksuluokan mukainen omaishoito toimii pysyvän laitoshoidon tai ympärivuorokautisen hoiva-asumisen vaihtoehtona.

4. Määräaikainen siirtymävaihe 1245,63 €/kk: Määräaikaisen siirtymävaiheen hoitopalkkiota käytetään tapauksissa, joissa hoitaja jää lyhytaikaisesti kotiin hoitamaan laitoshoidon tai tehostetun palveluasumisen tarpeessa olevaa omaistaan/läheistään. Siirtymävaiheen aikainen hoito vastaa hoidon ja huolenpidon määrältä ja sitovuudelta ympärivuorokautista laitoshoitoa, eli hoidettava henkilö tarvitsee toisen henkilön apua jatkuvaluontoisesti sekä erityisen runsaasti kaikissa henkilökohtaisissa ja päivittäisissä toiminnoissaan. Hoidettavaa ei voi jättää ilman valvontaa, ja hoitotyö on erittäin vaativaa sekä raskasta. Omaishoitajan on oltava valmis suorittamaan hoitotoimenpiteitä kaikkina vuorokauden aikoina. Omaishoidon toimintaohje ja myöntämisperusteet

Hakeminen ja tiedustelut 

Puhelinaika arkisin klo 9-10

Kaikenikäisten omaishoidon palvelut

Alle 65 vuotiaat

Palveluohjaaja Anu Simsek, puh. 044 701 6672
Palveluohjaaja Maarit Hultqvist, puh. 044 701 6615
 

Yli 65 vuotiaat
Palveluohjaaja Eija Kuusela, puh. 044 701 8560
Palveluohjaaja Raija Pärssinen, puh. 044 701 4573
Palveluohjaaja Heidi Hissa, puh. 044 701 0187
Palveluohjaaja Ulla Santala, puh. 044 701 6617
Palveluohjaaja Katja Isotalo, puh. 044 701 0532

Avopalvelukeskus Viikkarin Valkama
Juhana Herttuankatu 17, 2.krs, 28100 Pori

Hakemuksen löydät sosiaali- ja terveyspalveluiden lomakkeista.