Veteraanien sosiaaliturva

Veteraanien rintamalisä

Rintamalisää maksetaan Suomessa asuvalle miehelle tai naiselle, jolla on rintamasotilastunnus tai naisille myönnetty rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus tai veteraanitunnus. Tunnuksia ei voi enää hakea. Rintamalisää maksetaan myös miinanraivaajille.

Ylimääräinen rintamalisä

Ylimääräistä rintamalisää maksetaan tulorajojen mukaisesti niille Suomessa asuville eläkkeensaajille, jotka saavat rintamalisää ja kansaneläkettä. Jos kansaneläkettä ei makseta sen takia, että sotilasvammalain mukainen elinkorko on estänyt sen saamisen, Kela voi myöntää ylimääräisen rintamalisän. Sotilasvammalain mukaista elinkorkoa ei oteta huomioon ylimääräistä rintamalisää vähentävänä tulona, mutta kaikki ulkomailta saadut eläkkeet vähentävät ylimääräistä rintamalisää. Ylimääräinen rintamalisä on verotonta tuloa ja se maksetaan samaan aikaan muun kansaneläkkeen kanssa kansaneläkkeen maksupäivinä.

Sotavammakorvaukset

Vuosien 1939-1945 sotien invalideille ja heidän omaisilleen myönnetään sotilasvammalain nojalla valtion varoista korvausta sodan ja siihen rinnastettavista olosuhteista aiheutuneen ruumiinvamman, sairauden tai kuoleman perusteella. Sotavammakorvaukset ovat sotainvalidille korvaus menetetystä terveydestä. Sotilasvammalain mukaisia etuuksia ovat mm. elinkorko korotuksineen ja lisäysosineen sekä tuloista riippuvainen täydennyskorko. Valtio korvaa myös vamman hoitokulut, kuntoutuksen ja vaikeavammaisille kunnalliset kotipalvelut. Sotainvalidin kuoleman jälkeen omaisille myönnetään tietyin edellytyksin hautausapua, huolto- ja lisähuoltoeläkettä sekä kertakaikkinen korvaus.

Sodanaikaisista haavoittumisista, sairastumisista ja vahingoittumisista voi edelleen hakea korvausta Valtiokonttorilta.

Eläkkeensaajan hoitotuki

Eläkkeensaajien hoitotuen avulla Kela tukee sairaan ja vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä omaisuus. Hoitotuki on verotonta tuloa. Lisäksi Kela maksaa ns. veteraanilisää niille veteraaneille, jotka saavat Kelasta ylimääräistä rintamalisää sekä korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea.

Lottien avustustoiminta

Lotat voivat hakea Lotta Svärd säätiöltä myös raha-avustusta henkilökohtaiseen terveydenhoitoon ja sairauskuluihin. Lotta Svärd säätiö, Mannerheimintie 93, 00270 Helsinki, (09) 477 02881.