Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja peritään muun muassa terveydenhoidosta, sairaanhoidosta, laitoshoidosta, kotihoidosta, suun terveydenhuollosta ja päivätoiminnasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) ja asetukseen (912/1992).

Asiakasmaksut lisätietoineen, kaikki lääkärintodistusmaksut, kotihoidon maksut ja vieraskunta ja täyskustannuskorvaukset näet lisätietoa-osiosta.

Asiakasmaksulain uudistus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on uudistettu. Uudistuksella parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan 1.1.2022. Lue lisää tästä.

Terveyskeskuskäyntimaksun maksuvapautusta voivat hakea:

 • ne asiakkaat, jotka saavat pelkkää kansaneläkettä (takuueläke on mahdollinen). Hakulomake täytetään terveyskeskuksessa
 • veteraanit

Porin perusturvan asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

 • AVOTERVEYDENHUOLTO 
  Avosairaanhoidon lääkärimaksu (terveyskeskus- ja poliklinikkamaksu)20,90 €
  Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä lääkärin fysioterapeutin, toimintaterapeutin,
  ravitsemusterapeutin, jalkaterapeutin, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan ja muiden
  terveydenhuollon ammattihenkilöiden ajoista perittävä maksu.
  51,50 €
  Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Maksua ei peritä työttömien terveystarkastuksista
  tai psykososiaalisten palvelujen vastaanotoista, eikä psykologin ja päihdelääkärin
  peruuttamattomista käynneistä.
 • SUUN TERVEYDENHUOLTO 
  Suun ja hampaiden tutkimisen ja hoidon perusmaksu käynniltä
  vuonna 2022
  Hammaslääkäri13,30 €
  Erikoishammaslääkäri19,50 €
  Suuhygienisti10,30 €
  Kuvantamistutkimus hammaskuvalta8,50 €
  Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus19,20 €
  Maksu tutkimuksesta
  Puudutus / leukaneljännes8,50 €
  Suun perustutkimus19,20 €
  Parodontologinen hoito8,50 – 78,00 €
  Paikkaus19,20 – 55,60 €
  Hampaan poisto19,20 – 38,00 €
  Hampaan poistoleikkaus55,60 – 78,00 €
  Juurihoito (hintaan ei sis. puudutus eikä rtg-kuvat)19,20 – 55,60 €
  Proteettiset toimenpiteet
  (Huom! Tekniset kulut arviohintoja, hinta vaihtelee toimenpiteen
  vaikeuden mukaan)
  Proteesin huolto pohjustuksella (+ tekniset kulut n. 150 €)55,60 €
  Proteesin korjaus (+ tekniset kulut n. 100 €)38,00 €
  Akryyliosa ja kokoproteesi (+ tekniset kulut n. 300 €)186,00 €
  Kruunut ja sillat hampaalta (+ tekniset kulut n. 400 €)186,00 €
  Rankaproteesi (+ tekniset kulut n. 600 €)225,70 €
  Muut
  Suun ja leukojen erikoissairaanhoito terveyskeskuksessa, poliklinikka-
  maksu
  41,80 €
  Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä hammaslääkärin,
  suuhygienistin tai muun suun terveydenhuollon ammattilaisen
  palvelusta perittävä maksu. Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
  51,50 €
 • SAIRAALA 
  Kuntoutuspalvelut
  Fysiatri, ensikäynti ja ensikäyntiä vastaava uusintakäynti, asetus32,30 €
  Fysiatri, uusintakäynti, toimenpidekäynti, asetus11,60 €
  Käyttämätön ja peruuttamaton lääkärin fysioterapeutin, toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin, jalkaterapeutin, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden ajoista perittävä maksu.
  Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Maksua ei peritä työttömien terveystarkastuksista tai psykososiaalisten palvelujen vastaanotoista, eikä psykologin ja päihdelääkärin peruuttamattomista käynneistä.
  51,50 €
  Yksittäis- ja sarjakäynti: fysioterapia, jalkojenhoito, toimintaterapia, puheterapia, asetus11,60 €
  Sarjassa annettava hoito (yleensä lääkinnällisenä kuntoutuksena annettava jalkaterapia, fysio- tai toimintaterapia + puheterapia ja jalkojenhoito)11,60 €
  Liikuntaryhmä 1/ 6 kertaa13,70 €
  Liikuntaryhmä 2/ 8 kertaa18,60 €
  Liikuntaryhmä 3/ 10 kertaa23,50 €
  Liikuntaryhmä 4/lukukausi30,70 €
  Polkupyöräergometritestaus25,60 €
  Rintapumppusetti28,00 €
  Terapeutin tilapäinen hoidollinen kotikäynti (esim. tukisukkien mittaus)12,00 €
  Kotisairaalan maksut
  Erikoissairaanhoidon järjestämä hoito potilaan kotona/pv28,00 €
  Maksukaton täyttymisen (692 €) jälkeen22,80 €
  Vuorokausimaksu/fysioterapian hoitopäivä (ei kerrytä maksukattoa)11,60 €
  Poliklinikkamaksu/hoito-/tutkimuskäynti (ei kerrytä maksukattoa)20,40 €
  Kotisairaanhoito, tilapäinen
  Lääkäri- tai hammaslääkärikäynti19,20 €
  Muu käynti12,20 €
  Laitoshoidon maksut
  Hoitopäivämaksu (lyhytaikainen laitoshoito)49,60 €
  Lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu/ vrk maksukaton täyttymisen (692 €) jälkeen22,80 €
  Päivä- ja yöhoidon maksu22,80 €
  Lääkinnällisen kuntoutuksen asetuksen mukainen laitoshoidon maksu17,10 €
  Turvapuhelintoiminta
  Turvapuhelin 35,00 € / kk
  Turvapuhelinhälytyskäynti25,00 € / käynti
 • LÄÄKÄRINTODISTUKSET 
  Ajokorttitodistus61,80 €
  B-todistus etuuden hakemista vasten51,50 €
  A-todistus SV-etuutta varten (yli 10 pv)20,50 €
  Kaikkien lääkäritodistuksien hinnat löydät pdf-hinnastosta
 • OMAISHOITO 
  Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut hoidettavalle/vrk11,60 €
  Omaishoitajien lisävapaa, 1-4 h5,00 €
  Omaishoitajien lisävapaa, 5-8 h10,00 €
 • LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO 
  Hoitopäivämaksu, kerryttää maksukattoa49,60 €
  Lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu maksukaton (692 €) täyttymisen jälkeen22,80 €
  Tilapäinen lyhytaikaishoito, ei kerrytä maksukattoa32,50 €
 • PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO
  Pitkäaikaisessa laitoshoidossa sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon laitoksissa hoidettavilta voidaan periä maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Perittävä maksu on enintään 85 % hoidettavan henkilön nettokuukausituloista. Omaan käyttöön jäävä osuus on 15 % tai vähintään 112,00 €/kk.
  Ennen maksun määrittämistä nettotuloista vähennetään mahdollinen yleisen edunvalvojan tai digi- ja väestötietoviraston vahvistaman edunvalvontavaltuuten palkkio enintään perusmaksun suuruisena.
  Enemmän ansaitsevan puolison siirtyessä laitoshoitoon maksukyvyn mukainen hoitomaksumääritellään avio- tai avopuolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella. Hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % yhteenlasketuista nettotuloista silloin, kun pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaon välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avionliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison.
 • TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, IÄKKÄIDEN PALVELUT
  Vuokra
  Vuokran asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle sen mukaisesti, mihin hänet on sijoitettu.
  Palvelumaksu
  Hoidosta perittävä palvelumaksu on enintään 85 % hoidettavan henkilön nettokuukausituloista. Omaan käyttöön jäävä osuus on vähintään 167 €/kk.
  Ennen maksun määrittämistä asukkaan nettotuloista vähennetään vuokra, lääkemenot (terveydenhuollon ammattilaisen määräämät lääkkeet) tai sairaskassan vuosimaksu sekä mahdollinen yleisen edunvalvojan tai digi- ja väestötietoviraston vahvistaman edunvalvontavaltuuten palkkio enintään perusmaksun suuruisena. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa toimittaman selvityksen perusteella.
  Palvelumaksua voidaan alentaa myöntämällä harkinnanvarainen alennus terveydenhuollon kustannusten perusteella, mikäli omaan käyttöön jäävä 167 €/kk ei riitä kattamaan terveydenhuollon menoja ja palvelun käyttäjän käytössä olevat rahavarat eivät ylitä 3 000 euroa. Palvelumaksun alentamista tulee aina hakea kirjallisesti asiakkaan tai hänen edustajansa pyynnöstä.
  Jos henkilö on välittömästi ennen tehostettuun palveluasumiseen muuttamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan palveluasumisen maksussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi (jos kotiin jää pienempituloinen puoliso).Palvelumaksuksi määritellään puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista enintään 42,5 %.
  Tehostetun palveluasumisen maksut eivät kerrytä maksukattoa.
 • TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, IÄKKÄIDEN PALVELUT, PALVELUSETELI
  Vuokra
  Vuokran asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle
  Palvelumaksu
  Tehostettua palveluasumista järjestettäessä palvelusetelillä asiakkaan omavastuu uusien ja palvelun piirissä jo olevien osalta määrätään ja tarkistetaan 1.7.2021 alkaen samoin perustein kuin asiakasmaksu (oma- ja ostopalvelu) tehostetussa palveluasumisessa. Setelin arvo on asiakkaalle hyväksytyn tuottajapaikan hinta vähennettynä asiakkaan omavastuu (Hyväksytty Tuottajahinta – Omavastuu = setelin arvo).
 • PERHEKODIT, IÄKKÄIDEN PALVELUT
  Perhekodissa asumisesta ei makseta vuokraa.
  Hoidosta perittävä palvelumaksu on enintään 85 % hoidettavan henkilön nettokuukausituloista. Omaan käyttöön jäävä osuus on vähintään 167 €/kk.
  Ennen maksun määrittämistä asukkaan nettotuloista vähennetään vuokra, lääkemenot (terveydenhuollon ammattilaisen määräämät lääkkeet) tai sairaskassan vuosimaksu sekä mahdollinen yleisen edunvalvojan tai digi- ja väestötietoviraston vahvistaman edunvalvontavaltuuten palkkio enintään perusmaksun suuruisena. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa toimittaman selvityksen perusteella.
  Palvelumaksua voidaan alentaa myöntämällä harkinnanvarainen alennus terveydenhuollon kustannusten perusteella, mikäli omaan käyttöön jäävä 164 €/kk ei riitä kattamaan terveydenhuollon menoja ja palvelun käyttäjän käytössä olevat rahavarat eivät ylitä 3 000 euroa. Palvelumaksun alentamista tulee aina hakea kirjallisesti asiakkaan tai hänen edustajansa pyynnöstä.
  Jos henkilö on välittömästi ennen perhekoti asumiseen muuttamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan perhekoti asumisen maksussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi (jos kotiin jää pienempituloinen puoliso). Palvelumaksuksi määritellään puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista enintään 42,5 %.
  Perhekoti asumisen maksut eivät kerrytä maksukattoa.
 • RYHMÄKODIT, IÄKKÄIDEN PALVELUT 
  Vuokra
  Vuokra määräytyy kiinteistöomistajan määrittämän hinnan perusteella
  Hoiva, ateria ja tukipalvelut
  Hoivan osuus määräytyy asiakkaan bruttotuloista (35 % 588 € ylittävistä bruttotuloista)Hoivamaksu (35 % 598 € ylittävistä bruttotuloista)
  Ateriamaksu427,30 €
  Tukipalvelut70,00 €
  Ryhmäkodin tukipalvelut sisältää turvapalvelut, siivouksen 1krt/viikko, vaatehuollon (sis. vuode- ja liinavaatteet sekä asiakkaan vaatteet) ja virkistystoiminnan.
  Omaan käyttöön jäävä osuus on vähintään 164 €/kk.
  Ennen maksun määrittämistä asukkaan nettotuloista vähennetään vuokra, lääkemenot (terveydenhuollon ammattilaisen määräämät lääkkeet) tai sairaskassan vuosimaksu sekä mahdollinen yleisen edunvalvojan tai digi- ja väestötietoviraston vahvistaman edunvalvontavaltuuten palkkio enintään perusmaksun suuruisena. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa toimittaman selvityksen perusteella.
  Palvelumaksua voidaan alentaa myöntämällä harkinnanvarainen alennus terveydenhuollon kustannusten perusteella, mikäli omaan käyttöön jäävä 164 €/kk ei riitä kattamaan terveydenhuollon menoja ja palvelun käyttäjän käytössä olevat rahavarat eivät ylitä 3 000 euroa. Palvelumaksun alentamista tulee aina hakea kirjallisesti asiakkaan tai hänen edustajansa pyynnöstä.
  Jos henkilö on välittömästi ennen ryhmäkotiin muuttamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan ryhmäkodin asumisen maksussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi (jos kotiin jää pienempituloinen puoliso). Palvelumaksuksi määritellään puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista enintään 42,5 %.
  Ryhmäkoti asumisen maksut eivät kerrytä maksukattoa.
 • TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, PSYKOSOSIAALISET PALVELUT
  Vuokra
  Vuokran asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle sen mukaisesti, mihin hänet on sijoitettu.
  Palvelumaksu
  Hoidosta perittävä palvelumaksu on enintään 85 % hoidettavan henkilön nettokuukausituloista. Omaan käyttöön jäävä osuus on vähintään 167 €/kk.
  Ennen maksun määrittämistä asukkaan nettotuloista vähennetään vuokra, lääkemenot (terveydenhuollon ammattilaisen määräämät lääkkeet) tai sairaskassan vuosimaksu sekä mahdollinen yleisen edunvalvojan tai digi- ja väestötietoviraston vahvistaman edunvalvontavaltuuten palkkio enintään perusmaksun suuruisena. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa toimittaman selvityksen perusteella.
  Palvelumaksua voidaan alentaa myöntämällä harkinnanvarainen alennus , mikäli omaan käyttöön jäävä 167 €/kk ei riitä kattamaan välttämättömiä menoja ja palvelun käyttäjän käytössä olevat rahavarat eivät ylitä 3 000 euroa. Palvelumaksun alentamista tulee aina hakea kirjallisesti asiakkaan tai hänen edustajansa pyynnöstä.
  Jos henkilö on välittömästi ennen tehostettuun palveluasumiseen muuttamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan palveluasumisen maksussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi (jos kotiin jää pienempituloinen puoliso). Palvelumaksuksi määritellään puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista enintään 42,5 %.
  Tehostetun palveluasumisen maksut eivät kerrytä maksukattoa.
 • PITKÄAIKAISET ASUMISPALVELUT, PSYKOSOSIAALISET PALVELUT 
  Vuokra
  Vuokra määräytyy kiinteistöomistajan määrittämän hinnan perusteella (ei perustu asiakasmaksulakiin tai -asetukseen)
  Hoiva, ateria ja tukipalvelut
  Hoivan osuus määräytyy asiakkaan bruttotuloista (35 % 598 € ylittävistä bruttotuloista)Hoivamaksu (35 % 598 € ylittävistä bruttotuloista)
  Ateriamaksu, ateriapäivän hinta koko kuukaudelta427,30 € / kk
  Tukipalvelut70, 00 € / kk
  Tukipalvelut sisältää henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen ja perushygieniatuotteet, asunnon siivouksen ohjaus sekä siihen tarvittavat pesuaineet ja välineet sekä pyykkihuollon ohjaus sekä siihen tarvittavat pesuaineet ja välinee
  Ennen lopullista maksun määrittämistä asukkaan nettotuloista vähennetään lääkemenot (SV-korvattavat lääkkeet) sekä mahdollinen yleisen edunvalvojan tai digi- ja väestötietoviraston vahvistaman edunvalvontavaltuuten palkkio enintään perusmaksun suuruisena. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa toimittaman selvityksen perusteella.
  Palvelumaksua voidaan alentaa myöntämällä harkinnanvarainen alennus , mikäli omaan käyttöön jäävä 167 €/kk ei riitä kattamaan välttämättömiä menoja ja palvelun käyttäjän käytössä olevat rahavarat eivät ylitä 3 000 euroa. Palvelumaksun alentamista tulee aina hakea kirjallisesti asiakkaan tai hänen edustajansa pyynnöstä.
 • LYHYTAIKAISHOITO, PSYKOSOSIAALISET PALVELUT 
  maks. 2 viikkoa/kk (sis. ruuan 14 € ja perushoivan 10 €)24,00 € / vrk
 • VAMMAISPALVELUT 
  Ylläpitomaksu/kk, autettu asumispalvelu (keva)122,00 €
  Ylläpitomaksu/kk, ohjattu asumispalvelu (keva)40,70 €
  Ylläpitomaksu/kk, tuettu asumispalvelu (keva)30,52 €
  Ylläpitomaksu/kk, palveluasuminen61,04€
  Tilapäishoidon/perhehoidon hoitopäivämaksu alle 16 vuotiaat14,00 €
  Tilapäishoidon/perhehoidon hoitopäivämaksu yli 16 vuotiaat36,50 €
  Omaishoidontuen lakisääteinen vapaapäivä11,40 €
  Osittainen ylläpito yli 16 vuotiaat, alle 4 tuntia 40 % hoitopäivämaksusta14,60 €
  Osittainen ylläpito yli 16 vuotiaat, 4-8 tuntia 60 % hoitopäivämaksusta21,90 €
  Ateriamaksu427,00 €
  Ateriamaksu/vrk14,00 €
  Työ- ja päivätoiminnan ateriamaksu5,37 €