Vaikeavammaisten kotiin tarjottavat palvelut

Kuljetuspalvelu saattopalveluineen

Kuljetus- ja saattopalveluja järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia kulkuvälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelua myönnetään taksilla tai invataksilla suoritettuihin matkoihin, ei kuitenkaan omalla autolla suoritettaviin matkoihin. Kuljetuspalvelun korvaaminen edellyttää taksamittarista tulostetta, missä on painettuna lähtömaksu, ajon hinta, odotusaika, kilometrimäärä, ajon alkuaika ja laskun summa. Lisäksi pitää olla kirjoitettuna asiakkaan nimi, osoite, mistä matka on lähtenyt ja päättynyt, matkan syy ja kuljettajan sekä asiakkaan allekirjoitus.
Tiedustelut: oman alueesi sosiaaliohjaaja

Palveluasuminen

Palveluasumisella tarkoitetaan asumista palvelutalossa, palvelutaloryhmässä tai muussa asunnossa, johon asukas saa tarvitsemansa palvelut.
Lisätietoja ja hakeminen: oman alueesi sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisella avulla lisätään ja ylläpidetään vaikeavammaisen henkilön omatoimista suoriutumista jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa kotona ja kodin ulkopuolella. Vammainen henkilö valitsee itse avustajansa ja on myös tämän työnantaja.
Tiedustelut: oman alueesi sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostyönä korvataan vaikeavammaiselle henkilölle vamman tai sairauden vuoksi välttämättömät rakennustyöt, esim. ovien levennys, luiskien rakentaminen, WC:n muutostyöt sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä.
Tiedustelut: oman alueesi sosiaaliohjaaja

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat mm. nosto- ja hälytyslaitteet, puhelin ja tekstipuhelin. Kohtuuhintainen laite korvataan kokonaan tai myönnetään käytettäväksi vaikeavammaiselle henkilölle.
Tiedustelut: oman alueesi sosiaaliohjaaja

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisille henkilöille järjestetään virikkeellistä päivätoimintaa
Tiedustelut: päivä- ja työtoimintapalveluiden johtava ohjaaja

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä neuvontaa ja ohjausta sekä vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksien lisäämiseen liittyvistä erityistarpeista tiedottamista.
Tiedustelut: oman alueesi sosiaaliohjaaja

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiympäristönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmässä ja tarvittaessa toistuvana. Sopeutumisvalmennuksena voidaan myöntää esim. viittomakielen opetusta ja liikkumistaidon ohjausta.
Tiedustelut: oman alueesi sosiaalityöntekijä

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vammasta johtuvan tarpeen vuoksi voidaan myöntää avustusta vamman vaatimiin välttämättömiin apuvälineisiin sekä niiden muutostöihin määrärahan puitteissa.
Tiedustelut: oman alueesi sosiaalityöntekijä