Ympäristöluvat ja valvonta

Moneen asuin- ja elinympäristössämme tehtäviin toimenpiteisiin tarvitaan lupa. Lisäksi lupa tarvitaan esimerkiksi yleisötilaisuuksien järjestämiseen. Eräisiin vähäistä ja lyhytaikaista haittaa aiheuttaviin toimenpiteisiin riittää pelkkä ilmoitus.

Yhteystiedot

yhteydenotot: ymparistovalvonta@pori.fi

Ympäristötarkastaja (jätevesiasiat) 044 701 1214
Ympäristötarkastaja (roskaantumiset) 044 701 0211
Ympäristöinsinööri (meluasiat) 044 701 3351

Ilmoita ympäristöhaitasta

Mikäli havaitset ympäristöhaittaa (esimerkiksi roskaantumista, savu- melu-, pöly- haju- tai muuta haittaa), voit ilmoittaa siitä ympäristövalvontaan oheisesta linkistä.

Ilmoita ympäristöhaitasta

Ainesten sijoittaminen maaperään

Maanrakentamisessa voidaan käyttää jätemateriaalia, joka on tekniseltä kelpoisuudeltaan ja ympäristövaikutuksiltaan tarkoitukseen soveltuvaa. Sijoittamisessa tulee noudattaa jätelain (646/2011) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) vaatimuksia. Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 11 §:n mukaista ilmoitusmenettelyä voidaan käyttää, mikäli sijoittaminen ei edellytä ympäristölupaa tai muuta säädettyä ilmoitusta.

Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 10 §:n mukaan maanrakentamisessa hyödynnettävä betonijäte ei saa sisältää betoniterästä eikä betoniin kuulumattomia ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, ja sen on koostuttava halkaisijaltaan enintään 90 mm:n kokoisista kappaleista. Maanrakentamisessa hyödynnettävä tiilijäte ei saa sisältää laastia lukuun ottamatta tiileen kuulumattomia ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita.

Jätemateriaalin sijoittaminen maaperään on kielletty Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 4 §:n mukaisilla pohjavesialueilla.

Ilmoitus ainesten sijoittamisesta on tehtävä kirjallisesti sähköistä lomaketta käyttäen Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen ainesten sijoittamista. Ilmoitukseen tulee liittää karttaliite, jossa näkyy ainesten sijoittamispaikka kiinteistöllä. Lisäksi tulee olla selvitys sijoitettavan aineksen liukoisuudesta ja, ettei sijoitettava aines sisällä ympäristölle haitallisia tai vaarallisia aineita yli säädettyjen raja-arvojen.

Jätevedet

Viemäriverkoston ulkopuoliset alueet (ns. ”hajajätevesiasetus”)

Kiinteistöjen, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai rantavyöhykkeellä (100 metriä vesistöstä), on saatettava jätevesienkäsittelyjärjestelmä lain edellyttämälle tasolle 31.10.2019 mennessä.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraushanke aloitetaan ottamalla yhteyttä LVI-suunnittelijaan, joka mm. maastokäynnin ja -mittausten perusteella esittää juuri kyseiselle kiinteistölle parhaat käsittelyvaihtoehdot. Suunnittelija yleensä hoitaa myös toimenpiteelle tarvittavan luvan hakemisen kunnan rakennusviranomaiselta ja varmistaa jätevesien käsittelyä koskevat kuntakohtaiset määräykset.

Kun lupa on saatu ja jätevesien käsittelyjärjestelmä rakennettu, on muistettava huolehtia sen asianmukaisesta käytöstä ja säännöllisestä huollosta. Käytä vain ammattilaisia hankkeen suunnittelijana ja urakoitsijana! Kiinteistön omistaja on vastuussa tekemistään ja teettämistään töistä.

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Kaikilla niillä kiinteistöillä, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon pitää olla kirjallinen selvitys kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Selvitystä säilytetään kiinteistöllä ja esitetään tarvittaessa valvontaviranomaiselle. Kiinteistökaupan yhteydessä selvitys annetaan uudelle omistajalle.

Kiinteistökohtainen poikkeus

Kunta voi myöntää enintään viiden vuoden mittaisen poikkeuksen talousjätevesien käsittelyä koskevien vaatimusten täyttämisestä. Poikkeusta haetaan kirjallisesti oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Porissa hakemuksen käsittelymaksu on 150 euroa. Lisätietoja asiasta voi tiedustella puhelimitse numerosta 044 701 1214 tai sähköpostilla ymparistovalvonta@pori.fi.

Viemäriverkoston piirissä olevat kiinteistöt (vesihuoltolaki)

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on vesihuoltolain mukaan liityttävä vesi- ja viemäriverkostoon. Kiinteistöllä on kuitenkin mahdollisuus hakea vapautusta liittämisvelvollisuudesta ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vapautus on myönnettävä, jos vesihuoltolaissa mainitut kaikki vapautuksen edellytykset täyttyvät kiinteistöllä.

Leirintäalueilmoitus

Leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka toimii kunnallisena leirintäalueviranomaisena.

Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot leirintäalueen pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Maa-ainesten otto

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on oltava maa-aineslain mukainen lupa. Lupaviranomaisena toimii Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.
Maa-ainesten ottamiseen vaikuttaa myös muu lainsäädäntö, mm. kivenlouhinta ja murskaus vaativat ympäristöluvan.

Mikäli haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista. Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen ympäristöhallinnon internetsivuilla.

Maastoliikenne

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on oltava maastoliikennelain mukainen lupa. Lupaviranomaisena toimii Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupaa ei tarvita, mikäli toiminta sijoittuu tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu toiminnalle ympäristölupa.

Kilpailu- ja harjoitusluvan myöntäminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset eikä toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lisäksi luvan myöntäminen edellyttää, että toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa.

Meluilmoitus

Meluntorjunnan tavoite on terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, jossa melusta ja tärinästä on mahdollisimman vähän haittaa.

Erilaisten toimintojen, kuten rakennustöiden ja yleisötilaisuuksien melu ja tärinä saattaa häiritä lähialueen asukkaita tai haitata työntekoa. Siksi tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista töistä ja tapahtumista on tehtävä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vesiliikenne

Moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on oltava vesiliikennelain mukainen lupa. Lupaviranomaisena toimii Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Luvan myöntäminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset eikä toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa.

Ympäristölupa

Ympäristölupa on ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annetun asetuksen mukainen lupa toiminnalle, joka aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Luvanvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, jätteen ammattimainen käsittely ja eläinsuojat. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä toiminnan aiheuttamista päästöistä ja niiden rajoittamisesta, jätteistä ja niiden synnyn vähentämisestä, toimista häiriötilanteista sekä muista toimista, joilla ehkäistään pilaantumisen vaaraa. Ympäristölupa haetaan joko Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta tai valtion ympäristölupaviranomaiselta.

Mikäli haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista. Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen ympäristöhallinnon internetsivuilla.

Öljysäiliöt

Kiinteistön haltija tai omistaja on Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanpäälliset ja maanalaiset polttoneste- ja kemikaalisäiliöt sekä niiden putkistot poistetaan kiinteistöltä, kun ne on poistettu käytöstä 1.1.2007 jälkeen (Noormarkun alueella 1.8.2010 jälkeen ja entisen Lavian kunnan alueella 1.1.2016 jälkeen). Näin estetään huonokuntoisista vanhoista laitteistoista aiheutuva maaperän ja vesistöjen pilaantuminen.

Ennen poistamista tulee öljysäiliö tyhjentää ja puhdistaa asianmukaisesti ja tarkastaa mahdolliset vuodot. Vuodoista tulee välittömästi ilmoittaa pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille. Käytöstä poistettu öljysäiliö ja putkisto toimitetaan asianmukaiseen jätteen vastaanottopaikkaan (esimerkiksi metallinen säiliö metalliromun vastaanottajalle).

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö ja putkisto maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää myös, ettei säiliön maahan jättämisestä aiheudu pohjaveden tai maaperän pilaantumisvaaraa. Siten vain tyhjennetty ja ehjä säiliö voidaan jättää maaperään.

Kirjallinen hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön maaperään jättämiseksi tehdään sähköisellä lomakkeella ja siihen liitetään kartta, joka osoittaa säiliön sijainnin kiinteistöllä, sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valtuuttaman yrityksen laatima pöytäkirja öljysäiliön tarkastamisesta. Hakemus toimitetaan Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu, joka on 150 euroa.

Rakennusten polttaminen

Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan rakennusten hävittäminen polttamalla on kielletty. Ympäristönsuojeluviranomainen voi kuitenkin yksittäistapauksessa ja perustellun hakemuksen perusteella myöntää poikkeuksen. Käytännössä poikkeuksen myöntäminen edellyttää talon polttamisen liittyvän pelastuslaitoksen ja/tai VPK:n harjoitustoimintaan. Hakemuksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu, joka on 150 euroa.

Jätehuollon ja ympäristön siisteyden valvonta

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, kuten jätehuollon järjestämistä sekä roskaamiskiellon ja maaperän saastuttamiskiellon noudattamista.

Jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Porin kaupungin alueella olevia kiinteistöjä. Määräysten mukaan jokaisen kiinteistön haltijan on huolehdittava kiinteistöllään jätteiden lajittelusta ja toimitettava ne eri jätelajeille tarkoitetuille vastaanottopaikoille.

Kaikkien kiinteistöjen Porin kaupungin alueella tulee liittyä järjestettyyn jätekuljetukseen. Määräykset sisältävät myös sääntöjä jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä kiinteistöllä, keräysvälineiden tyhjennyksestä ja jätteiden kuljetuksesta. Muita määräyksiä annetaan mm. yleisötapahtumista sekä rakennus- ja purkutoiminnasta.

Roskaaminen

Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Lain mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

Poltto

Jätteiden sekä paine- ja pintakäsitellyn puun poltto kiinteistöllä on kielletty sekä lämmityslaitteissa että avopolttona. Puhdasta puutavaraa, risuja ja oksia ja niihin verrattavaa saa kuitenkin polttaa lämmityslaitteissa. Risujen ja oksien avopoltto on asemakaava-alueilla kielletty.

Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida sillä syntyvää bio-, elintarvike- tai puutarhajätettä. Komposti on sijoitettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet pääse siihen, ja ettei siitä aiheudu haju-, hyönteis- tai muita haittoja.

Lannan aumaaminen pellolla ja levittäminen poikkeustilanteessa

Nitraattiasetus edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä, kun lantaa varastoidaan tai kompostia jälkikypsytetään pellolla aumassa. Ilmoitus tulee tehdä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista. Ilmoitus vaaditaan myös, mikäli lantaa joudutaan varastoimaan aumassa poikkeustilanteessa (ns. työtekniset tai hygieeniset syyt) sekä poikettaessa lannan levittämisen kieltoajasta. Lomake löytyy ympäristöhallinnon sivuilta alla olevan linkin kautta.

Lannan varastointi aumassa

Alla olevasta linkistä avautuvalla lomakkeella ilmoitat lannan levittämisestä pellolle lannan levityksen kieltoaikana (marraskuu – maaliskuu) poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Kieltoajasta poikkeaminen on mahdollista silloin, jos kasvukausi on ollut poikkeuksellisen sateinen, eikä lantaa ole voitu märkyyden vuoksi levittää kasvukauden aikana. Takaraja lannan levitykselle on 30.11. Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.10. mennessä.

Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteessa

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaissa on esitetty.                  

Ympäristönsuojelumääräykset