Palkkatuki

Palkkatuki uudistuu 1.7.2023 alkaen. Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota Porin työllisyyden kuntakokeiluun kuuluva kunta tai Satakunnan TE-toimisto voi myöntää alueensa työnantajalle työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin.

Palkkatukiuudistuksen tavoitteena on, että työnantaja pystyisi ennakoimaan nykyistä paremmin, millä ehdoilla ja kuinka paljon tukea työllistämiseen voisi saada. Tavoitteena on myös, että palkkatuen hakeminen olisi aiempaa helpompaa ja kannustaisi yrityksiä enemmän palkkatuen käyttöön. 

Palkkatukiuudistuksen keskeiset muutokset

Uudistuksen myötä palkkatukea voi saada 5 tai 10 kuukautta. Kesto riippuu siitä, kuinka kauan palkattava on ollut työttömänä.  

Palkkatuki on 50 % palkkakustannuksista. Ennen lakimuutosta tuki on vaihdellut 30–50 % välillä. Vamman tai sairauden perusteella myönnettävä palkkatuki nousee 70 %:iin. Alkuperäisestä lakiesityksestä poiketen yhdistykset, säätiöt tai rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat voivat edelleen saada palkkatukea 100 %:a palkkakustannuksista, jos palkattava henkilö täyttää tietyt ehdot. Työnantajan maksettavaksi tulevia palkan sivukuluja tai lomarahaa ei jatkossa voi kattaa palkkatuella.

Uusi tukimuoto on 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. Tukea maksetaan 70 % palkkakustannuksista enintään 10 kuukauden ajalta. Tuki myönnetään ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Kuka voi saada palkkatukea?

Palkkatuki on aina harkinnanvaraista. Uudistuksen myötä palkkatukea suunnataan selkeämmin vaikeammin työllistyville kohderyhmille. Palkkatukea voidaan jatkossa myöntää

  • 15–24-vuotiaiden,
  • 50 vuotta täyttäneiden,
  • perusasteen koulutuksen varassa olevien,
  • maahanmuuttajien,
  • vähintään kuusi kuukautta ansiotyötä vailla olleiden sekä
  • alentuneesti työkykyisten työllistymisen edistämiseen.

Uudistetulla palkkatuella tavoitellaan myös 60 vuotta täyttäneiden ja pitkään työttömänä olleiden mahdollisuuksia saada työtä paremmin.

Palkkatuen saamisen edellytykset

Tuen myöntämistä varten työnantajan tulee täyttää laissa määritellyt edellytykset. Ne tarkistetaan ennen palkkatukipäätöksen tekemistä. Tuen kesto ja määrä tarkistetaan aina tapauskohtaisesti päätöksenteon yhteydessä. Palkkatuettu työ on normaali työsuhde, jossa noudatetaan alan työehtosopimusta. Työnantaja päättää kenet ottaa työntekijäkseen.  

Palkkatukea voivat saada kaikki työnantajat lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Työsuhde voi alkaa vasta, kun palkkatuen maksamisesta on saatu myönteinen päätös. Myöntäminen edellyttää, että

  • palkkatuki ei vääristä kilpailua
  • työnantaja sitoutuu maksamaan työehtosopimuksen mukaisen palkan
  • työnantaja on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa

Palkkatuen hakeminen

Palkkatukea haetaan tällä hetkellä Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. Myöhemmin otetaan käyttöön uusi sähköinen asiointijärjestelmä, johon ohjaudutaan Työmarkkinatorin verkkosivujen kautta.

Porin kaupungin harkinnanvaraiset lisätuet ns. kuntalisät Porin seudulla toimiville työnantajille

Pori-lisä:

Porin kaupunki tukee rekisteröityjä järjestöjä, yhdistyksiä, säätiöitä, uskonnollisia yhdyskuntia sekä hyvinvointialuetta myöntämällä Pori-lisää, kun palkataan porilaisia alle 30-vuotiaita, jotka ovat oikeutettuja palkkatukeen tai porilaisia, jotka ovat oikeutettuja palkkatukeen ja ovat saaneet työttömyyden perusteella vähintään 200 päivää työmarkkinatukea.

Palkattavan henkilön työajan tulee olla vähintään 80 % normaalityöajasta. Pori-lisän osuus on 15 %, kuitenkin enintään 500 euroa kuukaudessa. Pori-lisää maksetaan korkeintaan 10 kuukautta tai enintään työsuhteen keston verran.

Rekrypalkkio:

Porin kaupunki tukee taloudellista toimintaa harjoittavia työnantajia myöntämällä 2 000 euroa harkinnanvaraista rekrypalkkiota, kun palkataan ainakin 9 kuukaudeksi porilainen työnhakija, joka on saanut työttömyyden perusteella vähintään 200 päivää työmarkkinatukea.

Palkattavan henkilön työajan tulee olla vähintään 80 % normaalityöajasta. Rekrypalkkiota ei saa käyttää tulevan työntekijän palkkakuluihin, vaan se on tarkoitettu mm. työtila-, työväline-, koulutus- ja ohjauskustannuksiin.

Lisätiedot