Pori-lisä ja rekrypalkkio

1.7.2023 alkaen (päivitetty 7.9.2023)

Pori-lisä

Porin kaupunki tukee Porin seudulla toimivia rekisteröityjä järjestöjä, yhdistyksiä, säätiöitä, rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia sekä hyvinvointialuetta myöntämällä Pori-lisää, kun palkataan:

 • porilaisia alle 30-vuotiaita, jotka ovat oikeutettuja palkkatukeen
 • porilaisia, jotka ovat oikeutettuja palkkatukeen ja jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella vähintään 200 pv työmarkkinatukea

Pori-lisän myöntäminen on harkinnanvaraista ja sidottu vuosittaiseen määrärahaan.

Lisäehdot:

 • palkattavan henkilön työajan tulee olla vähintään 80 % normaalityöajasta
 • Pori-lisän osuus on 15 % (enintään 500 €/kk) ja se lasketaan 100 % bruttopalkan, lomarahan ja sivukulujen mukaan
 • Pori-lisällä voi kattaa vain palkattavan henkilön palkkakuluja
 • Pori-lisä ja palkkatuki voivat yhteensä olla enintään palkattavan henkilön palkkakulujen verran
 • Pori-lisää maksetaan korkeintaan 9 kuukautta tai enintään työsuhteen keston ajan
 • työnantaja on velvollinen ilmoittamaan kaupungille työsuhteen keskeytykset, irtisanomiset tai palkattomat päivät ja niistä johtuvat vähennykset on palautettava tai ne vähennetään seuraavasta ennakosta
 • Porin kaupungilla on oikeus periä Pori-lisä takaisin, jos ehdot eivät toteudu

Pori-lisän saaminen ei saa johtaa siihen, että työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa muita työntekijöitään. Tukea ei myönnetä, jos: 1) elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja on tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut työntekijän, jonka irtisanomisaika on päättynyt lisän hakemista edeltäneiden 12 kuukauden aikana; 2) tuki vääristäisi muiden samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien välistä kilpailua; 3) työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt palkanmaksuvelvollisuuttaan tai velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja.

Harkinnanvaraisen Pori-lisän hakeminen ja maksatus:

 1. Suosittelemme, että työnantaja varmistaa kaupungin työllisyyspalveluista ennen hakemuksen lähettämistä täyttyvätkö Pori-lisän ehdot (sähköpostiosoite: pori-lisa@pori.fi).
 2. Pori-lisä on haettava sen kalenterivuoden aikana, jolloin palkattavan henkilön työsuhde alkaa. Linkki hakulomakkeeseen löytyy sivun oikeasta reunasta.
 3. Pori-lisä maksetaan pääasiassa 1–2 kk erässä päätöksenteon jälkeen.
 4. Työnantaja voi hakea lisätukea työntekijän lomarahoihin sekä sivukuluihin. Arvioitu summa tulee ilmoittaa Pori-lisän hakuvaiheessa, mutta tuki maksetaan vasta työsuhteen päätyttyä todellisten kulujen mukaan.
  Lisätuen maksatusta varten tarvitaan seuraavat tiedot:
  1. työntekijän lopullinen palkkalaskelma
  2. valtion maksaman palkkatuen kokonaissumma
  3. kaupungin maksaman Pori-lisän kokonaissumma

Yrityksille

Porin kaupunki tukee Porissa toimivia taloudellista toimintaa harjoittavia työnantajia myöntämällä 2 000 euroa harkinnanvaraista rekrypalkkiota, kun palkataan vähintään 9 kuukaudeksi porilainen työnhakija, joka on saanut työttömyyden perusteella vähintään 200 pv työmarkkinatukea.

Lisäehdot:

 • palkattavan henkilön työajan tulee olla vähintään 80 % normaalityöajasta
 • Rekrypalkkio on tarkoitettu muihin kuluihin kuin palkattavan henkilön palkkakuluihin (mm. työtila-, työväline-, koulutus- ja ohjauskustannuksiin)
 • samasta henkilöstä samalle työnantajalle maksetaan rekrypalkkiota vain kerran
 • työnantaja on velvollinen ilmoittamaan, jos palkattava henkilö ei aloita työtään, keskeyttää tai hänet irtisanotaan
 • työantaja on velvollinen huolehtimaan, että palkattava työntekijä saa riittävän ohjauksen työtehtäviinsä

Rekrypalkkio myönnetään de minimis -tukena. De minimis -tuen määrä yhdelle yritykselle on maksimissaan 200 000 euroa meneillään olevan sekä kahden edeltävän verovuoden aikana. Tuki lasketaan sille vuodelle, jonka aikana se on myönnetty. Maksuajankohta ei ole määräävä.

Rekrypalkkion saaminen ei saa johtaa siihen, että työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa muita työntekijöitään. Tukea ei myönnetä, jos 1) elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja on tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut työntekijän, jonka irtisanomisaika on päättynyt lisän hakemista edeltäneiden 12 kuukauden aikana; 2) tuki vääristäisi
muiden samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien välistä kilpailua; 3) työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt palkanmaksuvelvollisuuttaan tai velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja. 

Harkinnanvaraisen rekrypalkkion hakeminen ja maksatus:

Suosittelemme, että työnantaja varmistaa työllisyyspalveluista ennen hakemuksen lähettämistä täyttyvätkö rekrypalkkion ehdot (os. pori-lisa@pori.fi).

Rekrypalkkio on haettava sen kalenterivuoden aikana, jolloin palkattavan henkilön työsuhde alkaa ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta. Hakulomake löytyy sivun oikeasta reunasta.

Rekrypalkkio maksetaan työnantajalle kertakorvauksena työsuhteen kestettyä vähintään 9 kuukautta. Rekrypalkkio -tuki on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus.

Liitteet:

 1. Palkatun henkilön työsopimus ja palkkalaskelma 9 kuukauden ajalta
 2. Palkatun henkilön mahdollinen palkkatukipäätös

TAI: kaupparekisteriote; verovelkatodistus; todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta; selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta; selvitys siitä, ettei työnantaja ole viimeisen 12 kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työntekijöitään samoista tai samankaltaisista tehtävistä.

Pori-lisään ja rekrypalkkioon liittyvät hakemukset tulee toimittaa osoitteella:

Porin kaupunki
Työllisyyspalvelut
Yrjönkatu 6 (Leijona-talo)
28100 Pori

pori-lisa@pori.fi

Lisätiedot