Porissa käynnistetään ja edistetään jälleen useita infrastruktuurillisia hankkeita, joilla on merkittäviä vaikutuksia muun muassa kaupungin palveluverkkouudistukseen, liikenneturvallisuuteen, tonttituotantoon ja viher- ja oleskelualueisiin. Tämän vuoden suurimpia investointeja ovat Jokikeskuksen toisen vaiheen käynnistyminen, Keskusaukion parannussuunnitelman toteuttaminen sekä Karjalankadun perusparannus.
Valtakunnallista Ohjaamoviikkoa vietetään 14.–18. helmikuuta maanantaista perjantaihin. Vuoden 2022 teemana Ohjaamoissa on nuorten hyvinvointi. Koronapandemian aikana nuorten hyvinvoinnin haasteet ovat lisääntyneet. Ohjaamoviikko aloittaakin Ohjaamoissa Nuorten hyvinvoinnin vuoden.
Valtakunnallisessa Lapsiperheiden edistynyt analytiikka (LEA) -hankkeessa on luotu ainutlaatuista tilannekuvaa Porin lapsiperheiden hyvinvoinnista. Samaan hankkeeseen osallistuivat myös Tampere, Ylöjärvi, Vantaa, Vaasa ja Laihia. Aineisto on koottu kymmenestä valtakunnallisesta rekisterilähteestä, ja se kattaa yhteensä lähes 80 000 lapsiperhettä kuuden kunnan alueelta.
Pohjois-Poriin suunnitellaan parhaillaan uutta palveluverkkosuunnitelman mukaista koulurakennusta. Koulusta rakennetaan monitoimitalo, jonka rakennustyöt alkavat alustavan aikataulun mukaan tulevana syksynä. Kiinteistö on tarkoitus ottaa käyttöön kesällä 2023. Myös Pohjoisväylän itäisen osuuden rakentaminen on parhaillaan käynnissä.
Pihlava, Väinölä sekä Sampola valittiin viime vuonna mukaan ympäristöministeriön Lähiöohjelmaan 2020–2022, jonka tavoitteena on asuinalueiden myönteinen pitkän aikavälin kehitys, joka tuottaa asukkaille hyvinvointia ja alueille elinvoimaisuutta. Lähiöohjelma käynnistyy Porissa nyt kahden hankkeen voimin.
Porissa käynnistetään ja edistetään tänä vuonna useita hankkeita, joilla on merkittäviä vaikutuksia muun muassa kaupungin palveluverkkouudistukseen, tonttituotantoon ja liikenneturvallisuuteen.
Länsi-Porissa sijaitsee tyhjä tontti, josta purettiin aiemmin Vähärauman alakoulun rakennukset. Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti tontille on tulossa uusi koulurakennus tai pikemminkin monitoimitalo. Rakentamisen on tarkoitus alkaa keväällä 2021 ja valmista tulee kesällä 2022. 
Pelastuslaitoksella järjestettiin tiistaina 15.9.2020 seminaari, jossa tarkasteltiin pelastuslaitoksen palveluista tehtyä ulkoista arviointia. Selvitystyön tehneen FCG Konsultointi Oy:n ja Satakunnan pelastuslaitoksen virkamiesjohdon esitysten jälkeen käytiin yhteistä keskustelua pelastuslaitoksen toiminnan kehittämistarpeista. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.
Valtion talousarviota vuodelle 2021 valmistellaan poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa. Koro-naviruspandemia ei ole ohi, ja se tulee kuormittamaan kuntia, niiden taloutta ja sosiaali- ja ter-veydenhuoltoa vielä pitkään. C21 kaupunginjohtajat pitävät huolestuttavana, että valtiovarainmi-nisteriön budjettiehdotus ei sisältänyt tukea kunnille koronasta aiheutuvien kustannusten hoitami-seen.
Porin kaupunginvaltuusto käsitteli palveluverkkouudistusta kokouksessaan 15. kesäkuuta.

Sivut