Timmi-varausjärjestelmän käyttöehdot

Sopijapuolet
Palveluntarjoaja: Porin kaupunki, Sivistystoimiala
Asiakas: Varausjärjestelmään rekisteröitynyt asiakas

Sopimuksen voimaantulo
Asiakkaan taholta sopimus tulee voimaan, kun tämä sopimus on hyväksytty ja rekisteröintiin tarvittavat tiedot on annettu. Palveluntarjoajan taholta sopimus tulee voimaan, kun asiakkaan rekisteröityminen palveluun on hyväksytty.

Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet
Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.
Palveluun rekisteröiminen tapahtuu vahvan tunnistautumisen kautta. Porin kaupunki käyttää Suomi.fi -palvelua.
Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta käytöstä.
Rekisteröityessään Timmi -ohjelmistoon käyttäjä antaa henkilökohtaisia tietoja, joita ovat esim. nimi, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilö-/Y-/rekisteritunnus ja sallii Porin kaupungin käyttää henkilötietoja määrätarkoituksiin, jotka on määritetty tarkemmin tietosuojaselosteessa.
Tiloja varanneille käyttäjille lähetetään sähköpostitse tietoa varauksista ja vuorojen muutoksista.
Organisaation edustajan rekisteröitymishakemus menee Porin kaupungin Timmi-käyttäjän käsiteltäväksi. Rekisteröitymisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä lähetetään tieto hakijan ja maksajan sähköpostiosoitteisiin.
Yksityishenkilö vastaa henkilökohtaisesti tekemiensä tilavarausten kustannuksista, joten hänen tekemänsä rekisteröitymishakemus tulee automaattisesti hyväksytyksi.

Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet
Palveluntarjoajalla on oikeus estää asiakkaalta palvelun käyttö.
Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa varattu vuoro käyttöönsä kilpailun tai muun tapahtuman takia. Tästä ilmoitetaan asiakkaalle niin aikaisin kuin mahdollista, kuitenkin vähintään vuorokautta ennen vuoron alkamista.
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen www-sivuilla. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia.
Palvelutarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.
Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvavaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvariskien kuten tietokonevirusten asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

Palvelun hinnat / maksut
Asiakas maksaa tekemistään tilavarauksista sen hetkisen Porin kaupungin hinnaston mukaisen vuokran. Varaukset laskutetaan pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.
Kaikki vuorot, jotka jäävät käyttämättä, tulee peruuttaa. Yksittäistä varausta ei laskuteta, jos vuoro perutaan vähintään 14 vrk ennen vuoron ajankohtaa. Mikäli vakiovuoron yksittäinen vuoro keskellä kautta peruutetaan, peritään siitä maksu, mikäli vuoroa ei ole peruutettu 14 vrk ennen vuoron ajankohtaa. Käyttämättä jäävät vakiovuorot sekä alle 14 vrk ennen vuoroa peruutetut vakiovuorot laskutetaan varausten mukaan, mikäli niihin ei ole saatu uutta käyttäjää.
Jos asiakas ei maksa varauksiaan, on palveluntarjoajalla oikeus estää palvelun käyttö.

Tietosuoja
Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaan itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa.
Tietoja käytetään tilastollisesti tutkimustoimintaan ja palveluun liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi yhteystietoja käytetään asiakkaalle suunnattuun tiedottamiseen ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus halutessaan kieltää tiedotteiden lähettäminen.
Tiedot säilytetään suojattuina siten, että niitä voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Ehtojen hyväksyminen
Antamalla rekisteröintiin tarvittavat tiedot asiakas ilmoittaa tutustuneensa huolellisesti varaus- ja avustusjärjestelmän käyttöehtoihin sekä sitoutuu hyväksyneensä nämä ehdot itseään sitoviksi. Hyväksymisen jälkeen käyttösopimusehtoihin tulleet mahdolliset muutokset ja lisäykset ovat nähtävissä liikuntapalveluiden internetsivuilla.