Meri-Porin asukastilaisuuden yhteenveto

Meri-Porin asukastilaisuus järjestettiin Meri-Porin yhtenäiskoululla 27.9.2023. Koululle kokoontui upea määrä asukkaita, lähes 150. >> Uutinen asukastilaisuudesta

Tilaisuuden tavoitteena oli kuulla asukkaiden ajatuksia Meri-Porin tilanteesta, vastata asukkaiden kysymyksiin sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä puolin ja toisin asukkaiden ja kaupungin edustajien kesken.

Alussa kaupunginjohtaja Lauri Inna alusti yhteisesti Meri-Porin tulevaisuuden näkymistä. Meri-Porissa on vireillä lukuisia kaavahankkeita ja investointeja, joilla toteutuessaan on monia positiivisia vaikutuksia alueelle. Meri-Pori on sekä elinkeinon että matkailun näkökulmasta yksi Porin kärkikohteista.

Alustuksen jälkeen käynnistyi kolme keskustelua, joihin asukkaat saivat osallistua mielensä mukaan. Myös nuorille oli oma keskustelunsa. Klikkaamalla otsikkoa pääset siihen kohtaan tätä sivua, jossa kyseisen keskustelun yhteenveto on.

Asukkailta kysyttiin etukäteen toiveita käsitellyistä teemoista ja eniten tykkäyksiä sai Meri-Porin arvostus asuinalueena. Myös muut teemat vastaavat asukkailta tulleisiin ehdotuksiin.

Seuraavassa on kerrottu tiivistetysti teemakeskusteluissa esiin nousseet asiat ja kysymyksiin selvitetyt vastaukset. Toiveet ja ehdotukset on viety tiedoksi kaupungilla kyseisistä asioista vastaaville tahoille. Joihinkin asioihin on saatu jo heti vastaus tai tehty toimenpiteitä, jolloin ne on kerrottu kyseisen kohdan alla.

1. Kaavoitus ja Meri-Porin kehittäminen

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas esitteli kaavahankkeet, jotka ovat Meri-Porin alueella parhaillaan työn alla. Lisäksi keskustelussa olivat kaupungin edustajina kaupunginjohtaja Lauri Inna, elinvoima- ja ympäristötoimialan vs. johtaja Jouko Hautamäki ja Yyterin alueesta vastaava erityisasiantuntija Tove Vesterbacka.

Esitellyt kaavat:

Ajantasaiset tiedot kaavoituksen suunnitelmista löytyvät kaavoituskatsauksesta.

  • Haastava yleiskaavahanke siinä mielessä, että monia eri toimintoja yhteensovitettavana (teollisuutta, rautatie, luonnonsuojelualueita jne.)
  • Parhaillaan käynnissä selvityksiä monesta eri näkökulmasta kaava-alueeseen liittyen, esim. maisema-, linnusto- ja luontotyyppiselvityksiä.
  • Lisätietoja: Yyterinniemen osayleiskaava
  • Arvio aikataulusta: ehdotusvaihe vuonna 2025
  • Päätavoite on turvata sataman ja siihen liittyvien toimintojen kehittymisedellytykset. Tämän rinnalla pyritään säilyttämään Reposaaren saariston vapaa-ajan käytössä olevat alueet nykyisessä käytössään.
  • Lisätietoja: Tahkoluodon osayleiskaava
  • Tuulimyllyjen välissä yritystontteja, jotka keskittyvät kierrättämiseen
  • Ennakkoon on ollut jo kysyntää tonteilla, nyt odotetaan kaavan saamista lainvoimaiseksi
  • Vastaavaa yritysaluetta tuulipuiston yhteydessä ei Suomessa ole toteutettu (kartoitus tehty kaavahankkeen alkaessa)
  • Lisätietoja: Peittoon kierrätyspuiston asemakaava
  • Kaavahanke on aluillaan. Esiselvitys tehty jalankulku- ja pyörätiestä välille Kirrintie – Tahkoluodontie.
  • Suunniteltavan väylän pituus on noin 8,5 km.
  • Toteutuessaan väylä yhdistäisi Reposaaren Porin keskustaan asti ulottuvaan pyörätieverkostoon.
  • Lisätietoja: Jalankulku-pyörätie Tahkoluodosta Mäntyluotoon (asemakaava)
  • Katu suunnitteilla golf-kentän ja hotellin välille
  • Pyrkimyksenä saada myös lisää asuintontteja, neuvottelut yksityisten maanomistajien kanssa käynnissä
  • Kun tulee lainvoimaiseksi, voidaan tehdä liikennesuunnitelma ja sen myötä kadun toteutus
  • Lisätietoja: Levon alueen kaavaehdotus
  • Kaavamuutoksella tarkastellaan alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyitä, kehitetään virkistysalueen toimivuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita.
  • Kaava on ollut pitkään vireillä. Kaavaluonnoksesta on tullut todella paljon palautetta ja ristiriitaisia mielipiteitä.
  • Pysäköinnille pyritään osoittamaan paikka niin, että autoille on paikkoja, mutta puusto säilyy mahdollisimman hyvin.
  • Kaavan toteutuessa liikenteen sujumista seurataan ja tarpeen mukaan ohjataan liikennemerkeillä
  • Kaavassa on ”hidas katu” -merkintä, joka tarkoittaa enintään 30 km/h nopeutta. Liikennettä voidaan tarvittaessa hidastaa mutkilla ja töyssyillä.
  • Lisätietoja: Kallon alueen asemakaavamuutos

Yhteenvetona kaavahankkeista voidaan todeta, että tällä hetkellä kaupungin tärkeimmät kaavat keskittyvät Meri-Poriin. Useissa kaavoissa on yhteensovitettavana useita toimintoja, kuten luonto- ja kulttuuriarvoja. Moni kaavauudistuksista on kestänyt vuosia ja asuinalueiden kaavat ovat joutuneet odottamaan elinvoimahankkeiden takia. Nyt on käynnissä useita selvityksiä ja toimenpiteitä kaavojen edistämiseksi.

Yleisesti kaavoituksesta todettiin, että kaupungin kaavahankkeet ovat usein hankevetoisia: jos nykyinen kaava ei salli jotain toimintoa tietylle alueelle, mutta kohteeseen olisi kiinnostunut toimija, kaupunki ryhtyy selvittämään kaavan muuttamismahdollisuutta ja käynnistää kaavahankkeen. 

Kaavoituskeskustelussa esiin nousseita aiheita ja kysymyksiä:

  • Pysäköinnille pyritään osoittamaan paikka niin, että autoille on paikkoja, mutta puusto säilyy.
  • Kaavan toteutuessa liikenteen sujumista seurataan ja tarpeen mukaan ohjataan liikennemerkeillä.
  • Kaavassa on ”hidas katu” -merkintä, joka tarkoittaa enintään 30 km/h nopeutta. Liikennettä voidaan tarvittaessa hidastaa mutkilla ja töyssyillä.
  • Miten jätteidenkäsittelylaitokset tulevat vaikuttamaan luontoon niin maalla, merellä kuin ilmakehässä. Entä onko tuulivaikutuksista tehty ns. tuuliympyrät? Ovatko asukkaat päässeet osallistumaan näihin?
  • Kaavahankkeista on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, joissa on esitetty selvitettävät vaikutusten arvioinnit. Kaavaehdotuksista saaduissa lausunnoissa Satakuntaliitto, ELY ja Tukes ovat esittäneet täydennyksiä vaikutusten arviointimenettelyihin. Kaupunkisuunnittelu on parhaillaan toteuttamassa viranomaistahojen vaatimia selvityksiä vireillä olevista kaavahankkeista. Tuulivaikutus tulee huomioiduksi selvitysten kokonaisuudessa siten, ettei ympäristölle aiheudu kohtuutonta haittaa.
  • Kaavoja valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa eli niiden, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Asemakaavaa valmisteltaessa varataan kaava-alueella ja sen vaikutusalueella asuville ja työskenteleville, kiinteistöjen omistajille ja muille asiasta kiinnostuneille tilaisuus joko kirjallisesti tai suullisesti lausua mielipiteensä suunnitelmasta.
  • Enäjärvi on houkutteleva lapsiperheille lähikoulun ja -päiväkodin takia ja asukkailla on halu kehittää aluetta.
  • Koulun mahdollinen sulkeminen mietityttää, tilanne jatkuvasti epävarma
  • Lapsiperheille turvallinen ja lyhyt koulumatka on tärkeä.
  • Nuorisolle kaivataan jotain virikettä, esim. skeittipuisto.
  • Roskikset puuttuu koulun pihalta, nuoret hengailee pihassa ja roskia ympäriinsä.
   • Vastaus: Kaupungin kiinteistönhuolto on yhteydessä kouluun ja sopii roskisten uusimisesta.
  • Yyterin toivottiin omaa asukastilaisuutta. Tämä toive otettiin heti suunnittelupöydälle ja Yyterin asukastilaisuuden suunnittelu ensi vuodelle on aloitettu.
  • Yyteriin on tulossa uusi inforakennus, joka valmistuu suunnitelmien mukaan kesällä 2024.
  • Yyteriin tuodut penkit saivat kiitosta.

2. Liikenne ja liikkuminen

Kaupungin edustajina keskustelussa mukana olivat Ismo Ahonen infran kunnossapidosta, Seppo Salonen suunnittelu- ja kehittämisyksiköstä, sekä Petteri Lahti liikuntayksiköstä.

  • Toivotaan Keskusta – Reposaari -junayhteyttä erityisesti ilta-aikaan.
  • Linja-autot kulkevat huonosti varsinkin ilta aikaan,
   • Vastaus: päivässä kulkee 44 vuoroa edestakaisin.
  • Toivotaan linja-autoliikenteen linjaamista Uusiniitty/Kyläsaari/Reikko
  • Linja-autojärjestelyiden ehdotuksiin liittyen voi laittaa viestiä joukkoliikenne@pori.fi
  • Pihlavasta hankala mennä Maantiekadun terveysasemalle, kun osa linja-autoista on siirtynyt kulkemaan Karjarannantietä.
   • Vastaus: Yhtenä syynä tähän on se, että osan linja-autoista halutaan kulkevan nopeammin keskustaan.
  • Linja-autokatokset: monia katoksia on uusittu, mutta moni on vielä heikossa kunnossa. Niihin toivottiin kunnostusta.
   • Vastaus: Kaupunki on uusinut alueen katokset, valtatien varressa olevat katokset kuuluvat ELY-keskukselle. Asukastilaisuuden jälkeen kaupunki oli yhteydessä ELY-keskukseen ja pyysi sekä kaupungin että asukkaiden puolesta bussikatosten uusimista.
  • Enäjärven/Metsämaan veneväylän ruoppaus
   • Vastaus: Haasteena on, mihin ruoppausjäte voidaan läjittää; ruoppauksesta tulee huomattavat määrät vetistä ruoppausmassaa, jonka sijoittamiseksi tarvitaan alue.
  • Uniluodon venesataman ruoppaus
   • Vastaus: Toteutus keväällä/kesällä 2024
  • Uniluodon Palomöljä -laiturin perusta on vedestä katsottuna mureneva
  • Vesistöjen virkistyskäyttö ja veneily, veneilyväylien kunnossapito
   • Tärkeää asukasviihtyvyyden kannalta
   • Enäjärven venelaiturissa 160 venepaikkaa, ovat itse hankkineet kameroita, mutta väylät ovat osin siinä kunnossa, ettei pääse pois (esim. Pihlavan suulin kohdalla)
   • Miksi ei ole aloitettu ruoppausta, on paitsi veneilyn myös tulvien kannalta tärkeää?
    • Vastaus: Haasteena läjitys, koska ei saa läjittää Pihlavanlahdelle
   • Jos lahti kasvaa umpeen, se vaikuttaa myös eläimistöön.
  • Pihlavan keskustan liikenneturvallisuus, runsasta rekkaliikennettä, ei suojateitä (alakoululaisten tienylitys)
   • Ehdotettiin nopeusnäyttö rekkoja ym. liikennettä varten (voitaisiin siirtää Toejoelta)
  • Mäntyluodon ja Pihlavan välisellä väylällä ajetaan lujaa
   • Saataisiinko nopeuskamera? Myös yhdystie (myös vanhatie samanlainen)
  • Harry Gullichsenintien talvikunnossapito ja valaistus
  • Iso-Riuttantie/Uudenniityntie -risteys tarvitsisi hidastetöyssyn, yksityistie
   • Vastaus: Sääntönä on, että yksityisteihin ei investoida
  • Saumaajantien ja Pihlavantien ylityspaikka vaarallinen
  • Vanhan maantien ylitys Pomontielle hankala
  • Rieskalan ympyrän täyttö tietöiden jälkeen epäonnistunut, ympyrä myös ahdas
  • Tiemestarille kiitos Riukuaidantien hoidosta, samaiselle tielle toivotaan asfaltointia
  • Enäjärven tasoliittymä 2-tielle
  • Valaistus yleisesti heikkoa
   • Vastaus: Leditys aloitettu, n. 1/3 valmiina
  • Vanhojen liikennemerkkien poisto, mm. niistä kohdista, missä ei enää kouluja
  • Teiden talvikunnossapito huonoa
  • Kalloon suuntautuva liikenne vaikuttaa negatiivisesti Uniluodon pientaloalueen liikenneturvallisuuteen sekä asumisviihtyvyyteen, koska Kallossa kävijät ajavat lähes poikkeuksetta myös ympäri Uniluodon. Uniluoto on kuitenkin rauhallinen asutusalue, ei Kallon virkistysalueen jatke. Kapeat hiekkakadut eivät kestä tällaista ajoa.
  • Vastaavasti kapeille katuosuuksille pysäköidyt autot estävät pelastusajoneuvojen esteettömän kulun.
  • Kaikkien Meri-Porin alueen keskusten siistiminen
  • Yyterin alueen maastopyöräreittien laajentaminen
   • Vastaus: Kaupunki haluaa helpottaa Yyterin alueella liikkumista, ja uusia reittejä tehdään harkinnan mukaan. Kaupunki ei ole alueen ainoa maanomistaja, joten uudet (maastopyörä)reitit vaativat useiden tahojen luvan ja yhteisymmärryksen.
  • Pihlavan kentän kunnostus
   • Asiasta on tehty myös valtuustoaloite, johon eri toimialat ja lautakunnat ovat vastanneet.
  • Yhdyspolkuverkosto kaupungin ja Kyläsaaren välille, myös maastopyöräilijöille
  • Kevyen liikenteen reitin selkeytys Meri-Porista keskustaan/matkakeskukseen urheilukeskuksen kautta
   • Kaupunki sai kiitoksia hyvästä reitistä Meri-Porista keskustan suuntaan, mutta reitti on epäselvä Tikkulasta eteenpäin esim. matkakeskukselle ja urheilukeskukselle, joten sinne kaivattiin parempaa opastusta.
   • Jalankulku- ja pyöräilyopastuksen täydennystarve otetaan huomioon tulevien vuosien investointiohjelmassa.
  • Urheilukentän kohdalta voisi karsia pensaat ym. pyörätien ja yhdystien välissä
  • Meri-Porin alueen polut: voidaanko suunnitelmia tehdä laajemmin?
   • polkuverkon yhtenäistäminen
  • Pihlavan ja Enäjärven ikäihmiset, kaupungin puistoalue, saadaanko penkkejä Katkojantien puistoon?
  • Voiko Kitukorventieltä leikattuja maamassoja käyttää ulkoilureittien levennykseen?
   • Vastaus: vieraslajien siementen leviämisen kanssa täytyy olla tarkkana
  • Pieneläinhautausmaan ylläpito, ei haravoitu, ei hoidettu, kenelle kuuluu
   • Vastaus: Kaupunki tarjoaa paikan, mihin voidaan haudata, mutta paikka pidetään luonnonmukaisena

3. Meri-Pori asuinalueena

Kaupungin edustajina keskustelussa mukana olivat markkinoinnin asiantuntija Marika Virtanen, viestintäjohtaja Marjut Vähänen, sekä lähiöohjelman hankekoordinaattori Niilo Rinne.

 • Meri-Porin asuinalueet ovat hyvin erilaisia esimerkiksi palvelutarjonnan suhteen. Jokainen asuinalue toivoo, että palveluita parannetaan lisäämällä mm. kauppoja ja ostoskeskuksia, mutta ne eivät ole kaupungin palveluita. Kaupungin kaavahankkeet ovat usein kuitenkin hankevetoisia: jos nykyinen kaava ei salli jotain toimintoa tietylle alueelle, mutta kohteeseen olisi kiinnostunut toimija, kaupunki ryhtyy selvittämään kaavan muuttamismahdollisuutta ja käynnistää kaavahankkeen.

  Lisäksi toivotaan, että koulut säilyvät ja saataisiin enemmän toimintaa nuorille ja leikkipaikkoja lapsille.

  Teollisuuden ja elinkeinoelämän yhdistyminen asumiseen puhututtaa. Pori on ollut paikka, johon on paluumuutettu puhtaiden vesien ja kauniin luonnon takia. Nyt teollisuuslaitosten päästöt ja mereen menevät ylimääräiset aineet aiheuttavat kuitenkin huolta. Ymmärretään, että Pori on teollisuuskaupunki ja uudet yritykset tuovat myös työpaikkoja, vetovoimaa ja näin mahdollistavat asukasmäärän kasvun ja palveluiden laajenemisen, mutta investoinnit pitää tehdä vastuullisesti ja arvokasta luontoa suojellen.

  • Leikkipuisto Pihlavaan. Pihlavassa ei ole yhtään yleistä leikkipuistoa. Kerrostalon pihassa on omia, mutta sekin ilmeisesti purettavana. Pihlavan torin yleissuunnitelmassa on suunniteltu leikkipaikka torille. Pidetään tärkeänä, että suunnitelma myös etenee ja yleissuunnitelma toteutetaan.
  • Liikenneturvallisuuteen parannusta. Monessa paikassa ajetaan kovaa ylinopeutta ja varsinkin koulun kohdalle toivotaan valvontakameraa.
  • Enäjärven koulusta lopullinen päätös. Toivotaan, että koulu säilyy ja rajat palautetaan takaisin. Ennen kaikkea asukkaita harmittaa pitkään jatkunut epätieto siitä, lakkautetaanko koulua vai ei. Tämä vaikuttaa paljon myös ihmisten muuttopäätöksiin.
  • Lukion poistuminen harmittaa. Aiemmin ollut luontopainotteinen linja oli merkittävä alueen vetovoiman kannalta.
  • Enäjärven asuinalueen ja Enäjärven välistä radanylityspaikkaa ei saisi sulkea. Ainakin kevyen liikenteen yhteys tulisi säilyttää. Sulkeminen vaikuttaisi merkittävästi alueen asukkaiden hyvinvointiin, viheralueiden saavutettavuuteen sekä kokemukseen siitä, että kenen ehdoilla aluetta kehitettään.
  • Enäjärvellä merimetsot ovat vallanneet kaksi saarta ja tuhonneet ne täysin. Tähän kysytään, onko olemassa jotain, miten niistä päästäisi eroon.
  • Elinkeinoelämältä toivotaan vastuullisuuden huomioimista, myös viestinnässä.
  • Liikenneyhteydet ovat huonot. Erityisesti Mäntyluodon ja Uniluodon asukkaat kokevat, ettei alueista välitetä kuin myrskyn tai revontulien aikaan.
  • Meri-Poriin kaivataan pitkän aikavälin suunnitelmaa, jota viedään eteenpäin johdonmukaisesti. Suunnitelma saattaisi vähentää epävarmuutta alueen tulevaisuudesta ja edistää Meri-Porin vetovoimaa.
  • Asukkaat kokevat, että Uniluoto-Mäntyluoto -sektorilla ja Kaanaassa ei ole mitään kehitystä tai investointeja kaupungilta asukkaiden viihtyvyydelle. Kaanaan kaupan poistumista pelätään myös, tosin kaupan poistumiseen kaupunki ei voi vaikuttaa, koska se ei ole kaupungin toimintaa.
  • Voisiko Kaanaan kentän ruosteisille koripallotelineille tehdä jotain?
   • Viestiä on viety eteenpäin ja asia on selvityksessä.
  • Yyterin alueen asukkaat aktiivisia, mutta ovat vailla tiloja.

4. Nuorten keskustelu: Mikä v***ttaa Meri-Porissa?

Nuorten keskusteluun osallistui 22 nuorta. Yhteenveto keskustelusta teemoittain:

 • Meriporiin tulee liian vähän vuoroja, liikkuminen julkisilla hankalaa jopa alueen sisällä (esim. Reposaaresta, Mäntyluodosta kyläsaareen.) Iltaisin on melkein mahdotonta liikkua julkisilla. Myöhäisempiä vuoroja kaivattiin lisää.

  Bussipysäkkien kunto oli nuorten mielestä huono paikoittain. Pysäkeille kaivattiin katoksia ja penkkejä, joissa istua. Mikä olisi hyvä, jos odotusaika on pitkä.

  Vastaus: Toiveet on viety joukkoliikenteen suunnitteluun. Kaupunki on uusinut alueen bussikatokset. Valtatien varressa olevat katokset kuuluvat ELY-keskukselle. Asukastilaisuuden jälkeen kaupunki oli yhteydessä ELY-keskukseen ja pyysi sekä kaupungin että asukkaiden puolesta bussikatosten uusimista.

 • Nuoret kokivat pyörätiet erittäin huonokuntoisiksi. Pyöräteillä on paljon railoja, monttuja ja juurakot ovat kasvaneet lävitse koko Meri-Porin alueella, mikä aiheuttaa vaaratilanteita varsinkin pimeällä, koska myös pyöräteiden valaistusta ei ole ollenkaan. Tämä on suuri turvallisuusriski. Nuoret kokivat myös olonsa turvattomiksi huonosta valaistuksesta johtuen.

 • Skeittiparkkia toivottiin kovasti Pihlavaan. Se toimisi skeittauspaikkana kuin myös nuorten hengailupaikkana. Nuoret kokivat, ettei heillä ole muuta paikkaa täällä olla kuin kaupan penkit ja nuorisotila Putki.

  Leikkipuistoja ja puistoalueita nuoret toivoivat, koska niitä ei ole alueella. Kouluun kaivattiin rengaskeinua, mihin mahtuisi kaksi keinumaan.

  Myös toista kauppaa ja pikaruokaravintoloita toivottiin, mutta ne eivät ole kaupungin järjestämiä palveluita.