Yhteenveto Pohjois-Porin asukastilaisuudesta

Pohjois-Porin asukastilaisuus järjestettiin 22.11.2023 klo 18 Pohjois-Porin monitoimitalolla, Pohjoisväylän koulun ruokalan tiloissa. Tilaisuuteen osallistui noin 60 asukasta ja kaupungin edustajaa. Lisäksi samaan aikaan Puuvillan nuorisotilalla järjestettiin nuorille oma keskustelunsa, johon osallistui 32 nuorta.

Asukastilaisuuden tarkoituksena oli saada asukkailta näkemyksiä Pohjois-Porin kehittämisestä, vastata heidän kysymyksiinsä ja edistää tiedon ja ymmärryksen lisäämistä sekä asukkaiden että kaupungin edustajien kesken.

Tilaisuuden alussa Pohjoisväylän koulun rehtori Aki Kerminen toivotti osallistujat tervetulleeksi ja kertoi uudesta koulusta. Teknisen toimialan johtaja Markku Koppelomäki vastasi asukkailta ennakkoon tulleisiin kysymyksiin Ruosniemen ja Toejoen vanhojen koulujen tulevaisuudesta. Ruosniemen koulun rakennuksella on voimassa oleva purkulupa ja purku tullaan toteuttamaan vuoden 2024 aikana. Koulun tontti tullaan kaavoittamaan asumiskäyttöön. Toejoen koulun uudelle osalle on löydetty käyttöä kaupungin omasta toiminnasta. Vanhan koulurakennuksen osalta jatkokäyttöä ei ole vielä ratkaistu.

Asukkaat jättivät ennakkoon myös kysymyksiä Pohjois-Porin alueen kaavoituksesta ja kehittämisestä laajemmin. Kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas esitteli kaavoituskatsauksen avulla alueen ajankohtaiset kaavahankkeet. Karttapohjainen kaavoituskatsaus on vapaasti asukkaiden tutustuttavissa verkkosivuilla. Pohjois-Porin alueen ajankohtaiset kaavat löytyvät kohdasta asemakaavoitus, pohjoinen kantakaupunki.

Alustusten jälkeen jakauduttiin kahteen ryhmään keskustelemaan illan teemoista: liikenneturvallisuudesta sekä luonnosta ja liikuntapaikoista.

Seuraavassa on kerrottu tiivistetysti teemakeskusteluissa esiin nousseet asiat ja kysymyksiin selvitetyt vastaukset. Toiveet ja ehdotukset on viety tiedoksi kaupungilla kyseisistä asioista vastaaville tahoille.

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus -teemassa keskusteltiin risteyksistä ja tienylityksistä, liittymistä, ajonopeuksista, näkyvyydestä, kevyestä liikenteestä, koulumatkasta ja silloista. Liikenneturvallisuuteen liittyvissä asioissa voi laittaa viestiä liikennesuunnittelu@pori.fi tai eija.riihimaki@pori.fi.

  • Asukkailta on tulossa ehdotus muutamasta korotuksesta Isojoenrannantielle.
   • Vastaus: Tarkastellaan, onko kyseiseen kohtaan mahdollista tehdä korotus tai muu liikenneturvallisuutta parantava toimenpide.
  • Pappilanpuistikko-Toejoenpuistikko kohdalle on suunnitteilla korotukset, jotka madaltavat Pappilanpuistikon ajonopeuksia.
  • Isojoenrannantien keskisaareke rautatiesillan alle on suunnittelupöydällä, mutta toteutusta ei voida varmaksi luvata vielä vuodelle 2024.
  • Jääräntie-Keisarinviitantie-Pappilanpuistikko-risteyksessä ei ole tällä hetkellä kolmioita ja varsinkin ruuhka-aikaan on tukkoista. Ehkä ihmiset vielä totuttelevat uusiin liikennejärjestelyihin?
   • Vastaus: Kolmioita ei haluttaisi vielä liikenneturvallisuuden puolesta, sillä se kasvattaisi Pappilanpuistikon ajonopeuksia.
  • Pohjoisväylän koulu on tuonut liikennettä myös Lotskeriin Kempintielle. Tonttikaduilla ei ole kolmioita, mikä aiheuttaa paljon läheltä piti-tilanteita, varsinkin nyt, kun liikenne lisääntynyt.
  • Apollontielle tuli kolmiot, mutta tiellä on nyt todella vähän liikennettä uuden tien tulon myötä.
   • Vastaus: Kolmioit laitettiin pyörätien vuoksi.
  • Pohjoisväylän koulun liittymä sakkaa.
   • Vastaus: Tämä on tiedossa. Koulumatkaselvitys on tehty ja siinä pyrittiin ohjeistamaan, mihin paikkoihin lapsen voi jättää kyydistä. Lisäksi kannustettiin liikkumaan pyörällä ja kävellen.
   • Toivottiin koulun liittymän leventämisestä. Kysyttiin myös, olisiko mahdollista tehdä toinen liittymä tontille, jolloin toisesta liittymästä ajetaan sisään ja toisesta liittymästä ulos. Lisäksi pohdittiin, mahtuisiko kadulle väistötilaa liikenteen sujuvoittamiseksi. Viimeksi mainitussa olisi tarkasteltava muun muassa katualueen riittävyys ja kuivatus.
    • Vastaus: Tilayksiköstä rakennuttajainsinööri Miika Pennasen kanssa voi aloittaa keskustelun näistä ratkaisuista.
   • Mikä on Pohjoisväylä-Lounatuulentie-kiertoliittymän aikataulu?
    • Vastaus: Kiertoliittymän mahdollistava asemakaava on vahvistettu vuonna 2022. Suunnittelu on ajoitettu vuodelle 2025 ja rakentaminen alkaa investointiohjelman mukaan vuonna 2027. Yhteyteen on tulossa myös kevyen liikenteen alikulku.
   • Entä liittyminen Pormestarinluodosta kasitielle?
    • Vastaus: Tätä ollaan kehittämässä myöhäisemmässä tulevaisuudessa asemakaavan muutoksella, jolloin liittymään mahdollistetaan isommat rampit.
   • Koillistuulentiellä liittymän ”notkahdus”.
    • Vastaus: Keskustellaan tästä infran rakentamispuolen kanssa ja pohditaan korjausmahdollisuuksia.
  • Järvikyläntie koetaan vaaralliseksi erityisesti Noormarkusta keskustaan suuntaan tultaessa. Lisäksi jossain kohtaa tietä taajaman päättyessä on tiukka mutka, jossa on ollut talvisin usein ulosajoja tieltä. Tähän voisi olla sopiva mutkasta varoittava liikennemerkki ja sitä toivottiin.
  • Vastaus: Välitetään tieto eteenpäin. Järvikyläntie välillä Ruosniemi-Noormarkku jalankulku- ja pyörätien tiesuunnitelma käynnistyy vuonna 2024.
  • Pappilanpuistikolle koulun kohdalle ehdotettiin nopeusrajoituksen alentamisesta nykyisestä 40km/h à 30km/h.
   • Vastaus: Liikenneturvallisuuden näkökulmasta tämä olisi hyvä, voidaan edistää. Nopeusrajoituksen alentaminen vaikuttaa aina nopeuksiin, vaikkei nopeusrajoituksia noudatettaisiinkaan. Rajoituksen voisi ehkä aloittaa jo Koillistuulentien puolelta.
  • Asukkaat ovat havainneet suuria ajonopeuksia Pappilanpuistikko-Keisarinviitantiellä.
  • Ruosniementiellä on korkeat ajonopeudet.
   • Vastaus: Tielle on suunnittelulistalla muutama keskisaareke, mutta ensin tulee tarkastella sopivat sijainnit tien varrella saarekkeille, jotta niillä olisi hidastava vaikutus.
  • Pappilanpuistikon päässä olevassa liikenneympyrässä ajetaan lujaa erityisesti Isojoenrannan suuntaan. Sama koskee Rantakartanon ympyrää, jossa varsinkin Lukkarinsannan sillalta alas tullessa pääsee lujaa vauhtia ympyrään ja siitä suoraan.
   • Vastaus: Syynä tähän on vanha mitoitustapa ympyröissä, mutta perusparannuksien yhteydessä ympyröitä pyritään uudelleenlinjaamaan niin, että ajonopeudet madaltuvat.
  • Asukkaat ovat huomanneet, että Ylikyläntien keskinopeudet ovat pudonneet koulun siirryttyä Pohjoisväylälle. Ehkä kiireiset vanhemmat ajavat nykyään eri reittejä?
  • Ruosniementie-Pohjoisväylä risteyksen näkemät ovat huonot; meluvalli/suojapenger on tuotu liian pitkälle ja karsittavaa olisi.
   • Vastaus: Palaute välitetään kunnossapitopuolelle.
  • Näkyvyys Pohjoisväylältä Lounatuulentielle on hyvä, mutta toisesta suunnasta tultaessa näkyvyys on huono puiden ja heinien vuoksi. Kysyttiin, voisiko heinikkoa lyhentää useammin.
   • Vastaus: Selvitetään, onko kyseessä kaupungin tontti ja jos on, niin pyritään korjaamaan tilanne.
  • Kun vanhalta päiväkodilta lähdetään Ruosniementien suuntaan on ylämäessä Ylikyläntien puolella ennen Mustikkatietä huono näkyvyys kadun reunaan pysäköityjen autojen vuoksi.
   • Vastaus: Tarkastellaan.
  • Jääräntien länsipäädyssä lähellä Kempintietä on isoja koivuja, onko niiden tarpeellista olla siellä?
   • Vastaus: Puistopuoli todennäköisesti haluaa säilyttää nämä puut.
  • Katuverkon korjausvelkaselvityksestä on ilmennyt, että kevyen liikenteen väylät ovat ajoväyliä huonommassa kunnossa, koska aikoinaan kevyen liikenteen väyliä on tehty määrä edellä. Nyt kun väyliä peruskorjataan, se tehdään paremmin kuin ennen
  • Onko Kiitäjäntielle mahdollista suunnitella kevyen liikenteen väylää?
   • Vastaus: Tarkastellaan asiaa. Kiitäjäntien katualueella ei kuitenkaan ole tilaa pyörätielle.
  • Mikä on Jääräntien pyörätien kunnostuksen tilanne?
   • Vastaus: Investointiohjelmassa Jääräntie väli Pappilanpuistikko-Toejoenpuistikko jalankulun ja pyöräilyn väylä suunnittelu on vuosina 2024–2025 ja rakennus 2026, mutta nämä voivat vielä muuttua.
  • Toejoenpuistikon pyörätiellä on pitkittäismurtumia asfaltissa. Ne on aiheuttanut ehkä jotkin putket tierakenteen alla, mahdollisesti kaukolämpö?
   • Vastaus: Viedään viestiä eteenpäin.
  • Uuden koulun myötä koululaiset ovat löytäneet jo omia oikoreittejään, pystyisikö näihin vaikuttamaan tai puuttumaan jotenkin?
  • Kestiltä Lukkarinsillalle menevä tie on hyvin hoidettu kevyen liikenteen väylä.
  • Pohjoisväylän koulun saattojärjestelyitä suunniteltaessa on ajateltu, ettei kaikki jättöliikenne tulisi koulun pihaan asti. Koillistuulentien jättöpaikan koettiin kuitenkin olevan kaukana, mutta Pappilanpuistikon puolella oleva koettiin hyvänä. Todettiin, että myös Pohjoisväylän linja-autopysäkkejä voi käyttää jättöpaikkoina. Lisäksi toivottiin, että koulu lähettäisi muistutuksia, joissa kannustetaan tulemaan pyörällä tai kävellen.
  • Onko linja-autovuorojen aikatauluissa huomioitu koulussa toimiva iltapäiväkerho?
   • Vastaus: Linja-autojen aikatauluista ja reiteistä voi antaa palautetta joukkoliikenneviranomaiselle joukkoliikenne@pori.fi.
  • Useille linja-autopysäkeille toivottiin katoksia (mm. Järvikyläntie ja Ruosniementie).
   • Vastaus: Pysäkkikatostoiveet voidaan ottaa esille pysäkkipalaverissa joukkoliikenneviranomaisen kanssa. Katoksia on mahdollista toteuttaa n. 8 kpl vuodessa. Viime vuosina on saatu melko paljon uusittua katoksia. Järvikyläntiestä vastaa ELY, sinne voi laittaa viestiä.
  • Asukkaat ovat huomanneet, että koululaisilla ei ole pyörissä kunnolla valoja tai vaatteissa heijastimia. Toivottiin, että koulu voisi puuttua tähän lähettämällä muistutuksen näiden tärkeydestä varsinkin pimeällä kelillä.
  • Turvalliset koulumatkat- selvitys sai kehuja.
   • Vastaus: Koulumatkaselvityksessä löydettiin paljon kehittämiskohteita, joista jotain ehdittiin toteuttaa ennen koulun avaamista, mutta toteutettavia asioita on vielä jäljellä.
  • Mikä on Isojoenrannan Rautatiensillan kävelysillan tilanne?
   • Vastaus: Molemmat Rautatiensillat ovat Väyläviraston siltoja, mutta kevyen liikenteen reitit ovat kaupungin vastuulla. Molemmat sillat ovat kevyen liikenteen osalta tulossa korjattaviksi, työt alkavat vuonna 2024. Tällöin korjataan puu- ja kaideosat. Syksyllä 2022 tehtiin korjauksia valaistukseen.
  • Mikä on Lotskerin sillan korjauksen tilanne? Silta on nyt naulattu umpeen.
   • Vastaus: Silta ollaan uusimassa vuonna 2024. Silta on nyt suljettu, koska se on sellaisessa kunnossa, ettei sillä voi kulkea ennen kunnostusta.
  • Koska Harjunpään jokea aletaan kaivaa?
   • Vastaus: Asiaa ovat hidastaneet valitukset useammassa oikeusasteessa. Ennen aloitusta myös kaavoitus ja maankäyttösopimus on hoidettava kuntoon. Työt voivat alkaa todennäköisesti 4–5 vuoden kuluttua.
  • Ankkalammelle kulku herätti keskustelua liikenneturvallisuuden osalta. Parkkialueen tila on kesällä riittämätön käyttötarpeeseen nähden ja alamäestä lapsia saattaa tulla lujaa vauhtia liitostielle. Ankkalammen edusta ei ole katualuetta.
  • Autojen parkkeeraus Jääräntiellä on ongelmallista, se haittaa autoliikennettä.
   • Vastaus: Jalankulun ja pyöräilyn väylän perusparannuksen yhteydessä voidaan tarkastella pysäköintiä ja sen toimivuutta.
  • Toivottiin lisäroskiksia isojen suorien, esim. Pappilanpuistikko, Pohjoisväylä, Jääräntie, varrelle. Ne palvelisivat esim. koiranulkoiluttajia.
   • Vastaus: Välitetään toive kunnossapitoon.
  • Skuutit kasaantuvat usein tiettyyn paikkaan.
   • Vastaus: Tähän on vaikea puuttua, sillä skuuttivuokraajat eivät ole sopimussuhteessa kaupungin kanssa. Skuuttikeskittymiä tulee varsinkin silloin, kun ajoalueen raja päättyy tiettyyn kohtaan.
  • Alueelle toivottiin elintarvikekauppaa.
   • Vastaus: Koulun vieressä on tontti, eli kaavan puolesta asia on kunnossa, mutta vaatii sen, että joku kauppaketjun kiinnostuu tontista.

Luonto ja liikuntapaikat

  • Metsäreitit ja luontopolut saivat kiitosta.
  • Pyöräilyn suosio harrastuksena on kasvanut. Valitettavasti kaikki eivät osaa ottaa muita kulkijoita huomioon. Asukkaat toivovat pyöräilijöiltä huomion kiinnittämistä asiaan.

  Ehdotuksia uusista luontopoluista

  • Laskettelukeskuksen alueella vanha luontopolku on metsittynyt. Sinne ehdotettiin esteettömän luontopolun tekemistä.
  • Käytöstä poistettuja junaratoja pidetään hyvänä kävely-ympäristönä. Rosenlewin alueen radalle tuskin on enää tulevaisuudessakaan käyttöä, ja siitä on tarkoitus poistaa kiskot. Ehdotettiin, voisiko siihen tehdä ulkoilureitin.
  • Tonttien välisiä puskittuvia viheralueita toivottiin hyödynnettävän esimerkiksi koirien lenkitykseen sopivien reittien rakentamiseen. Koirareiteillä, esim. Pormestarinluodossa, on usein paljon käyttäjiä, jolloin ylläpitoa tarvitaan varsin vähän.
   • Vastaus: Koirien ulkoilutusreittiä pidettiin hyvänä ideana, ja se on myös suhteellisen edullinen toteuttaa ja ylläpitää. Idea koiranomistajien kannalta sopivaksi reitiksi toivottiin lähetettävän Ismo Ahoselle (ismo.ahonen@pori.fi). Kaikkia alueita ei voida valjastaa tällaiseen käyttöön luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja lisäksi on otettava huomioon viereisten tonttien omistajat.
  • Asukkaat kiittelivät puistomaisia teitä. Viheralueet asutuksen lähellä ovat asukkaille tärkeitä, ja puita ja metsää toivottiin vieläkin lisää. Pohjois-Porin alue on isolta osin ollut aiemmin pelkkää peltoa ja vuosikymmenten saatossa alueelle on istutettu tuhansia puita. Tätä työtä jatketaan ja kaavoituksessakin otetaan viheralueet huomioon.
  • Kysymys: Nurmialueita on viime vuosina jätetty ketomaisiksi. Onko kaupunki aikeissa levittää niihin kukkien siemeniä, jotta niistä tulisi vielä ketomaisempia tai tehdä asukaspuutarhoja, joissa olisi esimerkiksi marjapensaita asukkaiden hoidettavaksi?
   • Vastaus: Kukkaniittyjen mahdollisuus riippuu maaperästä. Joskus ei synnykään ketoa, vaan rehevä niitty. Tähän mennessä ei olla pystytty tekemään riittävästi analyysia eri alueiden maaperästä, jota tiedettäisiin, missä olisi otollisia kohtia kukkakedoille. Marjapensaita ei ole suunnitteilla. Kaupungilla on viljelypalstoja vuokrattavana ja Hevosluodossa on ruokapuisto. Omakoti- ja pientalovaltaisella alueella asukkaiden toivotaan istuttavan marjapensaita omille tonteille.
  • Palaute: Isojoenrannalla on vanha rautatie, jonka molemmin puolin kulkee ojat, mutta ne kasvavat metsää.
   • Vastaus: Ojatyötä ohjaa kaupungin tulvasuojelu. Puiden annetaan kasvaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi, ellei niitä ole esimerkiksi tulvasuojelullisista syistä pakko kaataa. Toistaiseksi kyseiset ojat eivät ole nousseet esiin tulvasuojelussa, joten puita ei ole ollut tarpeen kaataa.
  • Kysymys: Rajajuovan viereisestä polusta kysyttiin: Pääseekö kulkemaan metsätöiden jälkeen Pappilanpuistikkoon?
   • Vastaus: Pappilanpuistikon polku pidetään kuljettavana. Ainoastaan puiden poiston aikana tulee kulkurajoituksia. Rajajuopa on tärkeä kuivatusoja, koska alue on tasaista. Alueella on ollut kahtena kesänä lampaita jättibalsamin poistamiseksi, mutta se ei ole riittänyt. Juovan toiselta puolelta kaadetaan nyt puita, jotta ojan penkkoja pystytään murskaamaan koneellisesti.
   • Jättibalsamista puheenollen: havainnoista toivotaan ilmoitettavan kaupungin palautelomakkeella. Alueella on myös aktiivisia asukkaita, jotka kitkevät jättibalsamia ja toivovat lisää väkeä talkoisiin.
  • Kysymys: Kouluissa kiertää ns. hiihtokärry, josta voi lainata suksia. Onko olemassa muiden lajien vastaavia kärryjä. Luistimille ehdotettiin omaa kärryä.
   • Vastaus: Ei ole muita kuin hiihtokärry, joka on yhdistysten tuottama palvelu. Luistinkärryn ideasta tykättiin, sillä se kannustaisi perheitä liikkumaan. Liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahti nappasi idean takataskuun jatkojalostettavaksi yhdessä yhdistystoimijoiden kanssa. Tällä hetkellä kirjastoista pystyy lainaamaan liikuntavälineitä ja tilaamaan niitä myös omaan lähikirjastoon.
  • Asukkaalta tuli ehdotus liikuntapaikkojen rakennussuunnitelmasta, jossa päätettäisiin kaupungin eri alueiden liikuntapaikkojen rakentamisesta ja järjestyksestä, jossa ne toteutetaan. Päätöksenteon koettiin olevan nyt poukkoilevaa. Asukas on ollut myös päättäjiin yhteydessä asiasta. Kaupungille laaditaan parhaillaan liikkumisohjelmaa. Se ei vastaa suoraan tähän, koska liikkumisohjelma koskee isompia linjoja, mutta liittyy samaan aiheeseen.
  • Kysymys: Tehdäänkö junarataa pitkin latu Noormarkkuun, jos talven lumitilanne sallii?
   • Vastaus: Ei tehdä. Junaradan yli kulkee huoltoteitä, joiden vuoksi latu ei pysy kunnossa. Ruosniemen kuntoradalle tehdään ladut.

  Luistelualueet ja jääkiekkokaukalot:

  • Kaupunki ei jäädytä jäätä enää Ruosniemen vanhan koulun jääkiekkokaukaloon.
  • Pohjoisväylän uudelle monitoimitalolle jäädytetään luistelualue heti, kun jäädytykseen tarvittavat asiat saadaan kuntoon. Haasteena on viereisen rakennustyömaan takia saada vesipiste ja tila vesiletkulle, jossa se pysyy lämpimänä. Sekä asukkaat että kaupungin edustajat pitivät tärkeänä, että koululle saadaan täksi talveksi luistelukenttä.
  • Pohjois-Porin monitoimitalon jääkenttä tulee ainakin alkuvaiheessa toimimaan lähiliikuntapaikkaperiaatteella, eli alue on vapaasti luisteltavissa, eikä sinne voi varata vuoroja.
  • Pohjoisväylän monitoimitalon hiekka-tekonurmen alle on laitettu putket tekojäätä varten, mutta vielä ei ole muuta laitteistoa koneelliselle jäädytykselle. Tekojäälaitteiston hankinta voi olla mahdollista joskus tulevina vuosina, mikäli siihen saadaan talousarviossa rahaa. Pukukoppi on tulossa kentän viereen joka tapauksessa.
  • Kysymys: Toejoen päiväkodille jäädytetään pientä kenttää. Meijunmäen päiväkodin viereisen kentän jäädytyksestä on luovuttu, miksi?
   • Resurssit eivät valitettavasti riitä kaikkien kenttien jäädyttämiseen. Toejoen päiväkodilta on pidempi matka uudelle Pohjoisväylän koululle kuin Meijunmäestä. Meijunmäen lähikenttää on lähivuosina jäädytetty talkoovoimin. Siihen on edelleen mahdollisuus, jos talkooporukkaa löytyy.
  • Kysymys: Lotskerissa on viheralue, jota käytetään jalkapallon pelaamiseen ja voisi soveltua myös luistelukentäksi. Jos asukkaat jäädyttäisivät kentän talkoovoimin, voiko kaupunki järjestää veden ja sähkön?
   • Vastaus: Asiaa pitää selvittää. Vastaus riippuu esimerkiksi siitä, kuinka kaukaa vesi pitäisi tuoda. Pyydettiin ottamaan yhteyttä infrayksikön päällikkö Toni Haapakoskeen (toni.haapakoski@pori.fi)
  • Kysymys: Isojoenrannan urheilukentällä on koppi luistinradan jäädytystä varten. Asukkaat haluaisivat tehdä uuden kopin, kustantaako kaupunki tarvikkeet?
   • Vastaus: Infrayksikön päällikkö Toni Haapakoski pyysi ottamaan häneen yhteyttä (toni.haapakoski@pori.fi), niin voidaan keskustella asiasta ja yksityiskohdista tarkemmin.
  • Harrastamisen Porin malli ja nuorisopassi sai paljon kiitosta.
  • Palaute: Roskisten puute. Esimerkiksi Toejoen frisbeegolf-radalta puuttuu roskikset, minkä seurauksena roskat ovat luonnossa.
   • Vastaus: Kaupunki lisää roskiksia palautteiden mukaan, toiveita voi lähettää palautelomakkeella. Joskus roskiksia joudutaan poistamaan toistuvan ilkivallan vuoksi.
  • Palaute: Kuivatusojiin liittyvä palaute: ojien viereisiä puita kaadetaan tasaisin väliajoin, mutta puut jätetään lojumaan sinne jopa vuosikausiksi.
   • Vastaus: Asia kirjattiin ylös tarkempaa selvitystä varten. Jatkossa pyydetään laittamaan palautelomakkeen kautta vastaavat huomiot.
  • Päiväkodin pihojen ilkivalta nousi esiin: valitettavasti joidenkin päiväkotien pihoja on jouduttu sulkemaan ilta-ajan käytöltä, koska ne ovat kokeneet toistuvaa ilkivaltaa ja aiheuttaneet turvallisuusriskin päiväkodin toiminnalle.
  • Kaupunki haluaa laajentaa koulujen tilojen ilta-ajan käyttöä. Sen edistämiseksi on käynnissä pilotti Itätuulen koululla ja tarkoitus on, että kun käytäntöjä on ensin testattu siellä, samaa toimintatapaa voitaisiin toteuttaa muissakin kouluissa/monitoimitaloissa.
  • Palaute: Kaupungin palautejärjestelmä koettiin toimimattomaksi, koska kaikkiin palautteisiin ei vastata, vaikka olisi pyytänyt vastauksen.
   Vastaus: Palautejärjestelmän haasteet on tunnistettu ja sitä pyritään kehittämään koordinoimalla palautteisiin vastaamista aiempaa enemmän.
  • Kysymys: Pohjoisväylän monitoimitalon pihaan on istutettu puita ja pensaita. Miten ne hoidetaan? Onko siitä suunnitelma olemassa?
   • Vastaus: Uusien pensaiden ja puiden takuuajan hoito kattaa kaksi vuotta. Parhaillaan kaupunki tekee 20 kiinteistöön hoitosuunnitelmaa, joista yksi Pohjoisväylän monitoimitaloon. Suunnitelma antaa askeleet hoitoon takuuajan päätyttyä.

Nuorten keskustelu: Mikä v***ttaa Pohjois-Porissa?

Nuorten keskustelussa selvästi eniten keskustelua aiheuttivat julkinen liikenne ja teiden kunto.

  • Teiden kunto on huono, varsinkin pyörätiet (Ruosniemi)
   • Ylikyläntie kuin perunapelto
   • Toiveena kunnostaminen
  • Teiden aurausta liian vähän, soraa ja suolaa liian harvoin
   • Koskee koko aluetta, niin auto- kuin kävelyteitä
   • Toivotaan lisää aurauskalustoa
  • City-linjojen lauantaiaikataulut
   • haluttaisiin, että olisi samat kuin arkena
   • mahdollistaisi nuorisotilalla käymisen ja työntekijöiden työmatkat
  • Bussit
   • Hinta liian korkea
   • Nuorisopassiin 5-10 ilmaismatkaa / ilmainen kouluaikana
   • yöbussit
   • viikonloppuisin enemmän vuoroja ja myöhemmin illalla myös
  • Ruosniemessä kulkee liian harvoin bussit, vain tunnin välein
   • viikonloppuisin enemmän vuoroja ja myös myöhään illalla
  • Bussit aina myöhässä
  • Kauppoja liian vähän
   • Ruosniemi, Toejoki, Murtosenmutka (liian pieni ja huono valikoima)
  • Katoksilla varustettuja levähdyspaikkoja ei ole tarpeeksi, penkkejä
   • Puuvillan alueella
   • tuhkakuppeja, roskiksia (palamaton)
  • Automaatteja (käteisen nosto) ei löydy (Ruosniemi etenkin)
   • koulujen läheisyyteen (Pohjoisväylä)
  • Nistit
   • Puuvillan kauppakeskus
   • Kirjurinluoto kesällä
   • Pummii rahaa, käytös häiritsee (aggressiivisuus)
   • avun piiriin/katkolle
  • Kaarisilta
   • silta on ruma
   • miksi se ei ole suora
   • kolisee
   • väärän värinen
   • Puretaan ja rakennetaan uusi, suora silta
  • Kaarisillan yhtenäiskoulu
   • ei katosta
   • kouluruoka
   • uusissa ruuissa kaikissa papuja
  • Ruma arkkitehtuuri
   • Ruosniemi
   • Pohjoisväylän koulu ei sovellu Pohjois-Porin rumaan arkkitehtuuriin -> lisää rakennuksia ympärille
  • Roadman-kulttuuri
   • henkilöiden käytös
  • Toejoen kenttä on ihan huono, kun portti on lukossa
   • portti auki 24/7
   • kamera, vartija