Puunkaatolupa

Puun kaataminen kaavoitetulla alueella on luvanvaraista. Maisematyöluvasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä.

Kaava-alueen ulkopuolisella haja-asutusalueella puunkaatolupaa ei pääsääntöisesti tarvita. Poikkeuksen tekevät muun muassa Ahlaistentien kulttuurimaisema ja luotojen alue, joissa alueen ilme halutaan säilyttää yhtenäisenä.

Puunkaatoluvan perusteet

Kaadettavaksi aiotut puut käydään katsomassa paikan päällä, mikäli asian hoitaminen sitä edellyttää. Luvanhakijan tai luvanhakijan edustajan on oltava paikalla katselmusta tehtäessä. Puunkaatolupa voidaan käsitellä ja myöntää myös sähköpostilla annettujen tietojen perusteella. Myönnetty lupa kirjataan kaupungin tietoihin.

Kaatamisen tarvetta arvioitaessa huomioidaan muun muassa puun kunto sekä kaatamisen hyödyt, haitat, maisema-arvo ja alueen yleisilme. Lehtien putoaminen, puun varjostaminen tai aurinkopaneelien asentaminen ei ole automaattisesti syy kaatamiseen. Usein puun kaataja velvoitetaan myös istuttamaan tontille uusia puita. Tämä riippuu siitä, kuinka tyhjäksi tontti jää.

Puille ei tehdä kaupungin toimesta kuntotarkastuksia. Puiden kunto arvioidaan silmämääräisesti tonttikäynnin yhteydessä.

Puunkaatolupaa eivät tarvitse:

 • huonokuntoiset yksittäispuut
 • pienehköt puut, joiden runkohalkaisija on 10 cm tai pienempi
 • hyötypuut, esim. omenapuut.
 • Asunto-osakeyhtiössä lupa-asiat hoidetaan useimmiten isännöitsijän kanssa sillä edellytyksellä, että taloyhtiö on valtuuttanut hänet hoitamaan asiaa. Puunkaatoluvan hakemisesta pitää aina olla taloyhtiön hallituksen tai yhtiökokouksen kirjallinen päätös.

 • Uudistontilla pitää olla pääsääntöisesti rakennuslupa, ennen kuin kaatolupa myönnetään.

 • Luvanhakijan on tarkistettava rajat ja varmistettava, että kaadettavaksi aiotut puut ovat kokonaisuudessaan omalla tontilla. Mikäli puun tyvi on osittainkin naapurin tai kaupungin puolella, puuta ei saa kaataa ilman molempien osapuolten suostumusta.

  Naapurilla on oikeus katkoa haittaavia oksia ja juuria rajalinjaa myöten. Tämä edellyttää ilmoitusta naapurille hyvissä ajoin ennen työn aloittamista (laki eräistä naapuruussuhteista 8 §). Mikäli puu sijaitsee rajalla siten, että rajalinja halkaisee puun tyven, tarvitaan puun kaatamiseen molempien osapuolten suostumus.

  Mikäli naapurin puolella olevat puut häiritsevät, ei asialle ole tehtävissä juuri muuta, kuin keskustella puiden aiheuttamasta haitasta naapurin kanssa. Puut ovat tontin omistajan omaisuutta, eikä niitä ole pakko kaataa. Kaupunki ei voi puuttua naapureiden välisiin puukiistoihin.

Puunkaatoluvan hakeminen

Puunkaatolupia koskevat yhteydenotot lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen pirkka.kevatkyla@pori.fi

Sähköpostissa tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • luvanhakijan nimi ja katuosoite sekä puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten
 • kaadettavan puun tai puiden laji ja kappalemäärä sekä kaatamisen syy
 • kaadettavan puun tai puiden sijainti tontilla (puut voi merkitä esimerkiksi Google Mapsin ilmakuvakarttaan)
 • muutama valokuva kaadettavaksi aiotusta puusta tai puista.

Mikäli sähköpostin käyttö ei ole mahdollista, voi yhteyttä ottaa alla olevaan numeroon:
Pirkka Kevätkylä
puistotyönjohtaja, puunkaatoluvat 
044 701 1749

Puunkaatolupa on maksuton. Lupa on voimassa kolme vuotta.