Lapsiystävällinen kunta Pori

Lapsiystävällinen kunta Pori - matkalla entistä paremmaksi lasten ja nuorten kaupungiksi. Porissa tehdään aktiivisesti työtä lasten ja nuorten palvelujen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

lapsiystävällinen kunta logo vaaka

Ajankohtaisia asioita voit lukea Porin kaupungin uutisista.

UNICEFin tunnustus

Suomen UNICEF on palkinnut Porin kaupungin pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta työstä lasten ja nuorten palvelujen ja hyvinvoinnin edistämiseksi myöntämällä Porin kaupungille jo kaksi kertaa Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Pori sai 6.3.2018 ja viimeisimmän vuonna 2020. Vuonna 2020 myönnetty tunnustus on annettu seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

 • Porin kaupunki on noudattanut UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toimintamallia vuoden 2016 alusta asti ja oli yhdestoista kunta Suomessa, jolle tunnustus on myönnetty.

  UNICEFin lapsiystävällinen kunta-toimintamallin tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Malli auttaa kuntia edistämään erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten oikeuksia. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

  Lapsiystävällisessä kunnassa… 

  • jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
  • jokainen lapsi saa elää turvassa
  • jokainen lapsi saa harrastaa
  • jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
  • jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
  • jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa

  Vuoden 2016 jälkeen lasten ja nuorten asioiden kehittämisessä Porissa on edistytty hyvin. Toimintamallissa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Tavoitteet perustuvat UNICEFin malliin sisältyviin teemoihin sekä kaupungin omiin kehittämistä edellyttäviin teemoihin. Arvokasta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta toiminnan kehittämiseksi saadaan vuosittain laadittavasta hyvinvointiraportista sekä valtuustokausittain laadittavasta laajasta hyvinvointikertomuksesta. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua ja toimintamallin toteutumista edistetään koordinoidusti kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisessa johtoryhmässä (LaNu). Myös arjessa esille tulevat eri ikäryhmiä koskevat ja huolta herättävät ilmiöt otetaan esille erilaisissa kaupungin työryhmissä.

Miten lapsiystävällisyyttä kehitetään Porissa?

UNICEFin asiantuntijan mukaan Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö Porissa vastaa mallin tavoitteita. 

 • Lapsen oikeudet on saatu koko kunnassa paremmin tunnetuiksi. Lapsen oikeuksien sopimus on kirjattu omaksi kohdakseen koko kaupunkiorganisaatiota koskevaan perehdyttäjän muistilistaan. Näin jo uuden työntekijän perehdytysvaiheessa asian tärkeys tulee ilmeiseksi. Kaupunkistrategian kolmesta painopisteestä yksi on hyvinvoiva Pori, joka kuvaa kaupunkia lasten ja nuorten kaupunkina sekä ilmentää jokaisen porilaisen mahdollisuutta terveelliseen, aktiiviseen ja turvalliseen elämään. Erityisesti lasten mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan heitä koskeviin päätöksiin edistetään ottamalla käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) päätösten valmistelussa. Kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan on kirjattu neljä toimintaperiaatetta, joista yksi on Lapset ensin. Tällä tavoitellaan lasten edun huomioimista päätöksenteossa ja toiminnassa, syrjäytymisen ehkäisyä sekä osallisuuden lisäämistä.

 • Lasten ja nuorten osallisuutta on vahvistettu kehittämistyön aikana. Lasten kulttuurikeskus toimii oman yksikkönään kaupungin organisaatiossa. Kulttuuri- ja taidepainotteinen neuvolatoimintamalli Kultane on laajentunut. Nämä toimenpiteet lisäävät osallisuuden lisäksi myös lapsen oikeutta kulttuuriin. Kaupungin sivistystoimi toteuttaa yhdessä nuorisotoimen kanssa aktiivista lasten ja nuorten osallisuusmallia, Vaikuttamisen polkua. Lisäksi osallisuus toteutuu lukuisin tavoin osana perustoimintaa ja opetussuunnitelmaa Porissa. Kaupunki toteuttaa harrastamisen Porin mallia, jolla taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus. Kaupunki tarjoaa yhdenvertaisuutta edistävät harrastepassit kaikille yläkoululaisille. Passilla pääsee maksutta muun muassa erilaisiin harrastuksiin ja vapaa-ajan toimiin. Porin kaupunki haluaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastukseen. Kaupungin nuorisotyön toiminnassa johtavana ajatuksena on yhdessä tekeminen, eli toimintaa suunnitellaan jatkuvasti enenevässä määrin yhdessä nuorten kanssa.

 • Lapsia koskevien asioiden tarkastelu koordinoidusti on kehittynyt ja tulee kehittymään sitä mukaa, kun Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmänä toimivaa kaupungin Lapsi- ja nuoripoliittista johtoryhmää (LaNu) kehitetään nykyistä tarvetta vastaavaksi.

Kaiken kaikkiaan Lapsiystävällinen kunta-kehittämistyö on poikkihallinnollista ja rakenteellisiin muutoksiin tähtäävää edistäen näin lapsen oikeuksien toteutumista. 

Lapsiystävällinen kunta-tunnustus on voimassa vuoteen 2024, ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista. Pori kaupunki haluaa kehittyä jatkossakin yhä lapsiystävällisempään suuntaan.

Vuoden 2023 alusta kuntaorganisaatiot uudistuivat hyvinvointialueiden aloittamisen myötä. On ensisijaisen tärkeää, että jatkossakin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilan seurannassa ja edistämisessä toimivat organisaatiorajat ylittävät hyvät yhteistyömuodot.

 • Porissa Lapsiystävällinen kunta -asiaa hoitaa muun muassa lapsi- ja nuorisopoliittinen johtoryhmä, jonka jäsenien yhteystiedot löytyvät sivun alaosasta. Lisäksi ko. ryhmässä on mukana kaupungin nuorisovaltuuston edustus. Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorina Porissa toimii yhteyskoordinaattori Annika From, jonka yhteystiedot löytyvät myös sivun alaosasta.

Lapsi- ja nuorisopoliittinen johtoryhmä

Lisäksi ryhmään kuuluvat Satakunnan hyvinvointialueen edustajat:

Mari LevonenElise Inberg
Erityispalveluiden vastuualuejohtaja
Lasten, nuorten ja perheiden toimialue
mari.levonen@sata.fi
puh. 044 7016102
Satakunnan hyvinvointialue
Neuvolatyön esihenkilö, TtM esh
elise.inberg@sata.fi
puh. 044 701 3744
Satakunnan hyvinvointialue