Sivistystoimiala

Sivistystoimiala vastaa varhaiskasvatuksen, opetuksen, liikunta- ja nuorisotyön sekä kulttuurin palveluista Porin kaupungissa. Toimiala jakautuu viiteen yksikköön.

Varhaiskasvatusyksikkö vastaa esiopetuksen ja lasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Opetusyksikkö vastaa perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen järjestämisestä sekä vapaan sivistystyön järjestämisestä kansalaisopistossa ja kesäyliopistossa. Lisäksi opetusyksikön vastuulla on taiteen perusopetuksen sekä harrastusta tukevan opetuksen järjestäminen taiteen eri aloilla.

Liikuntayksikkö vastaa yleisten edellytysten luomisesta liikunnalle paikallistasolla järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa. Se huomioi toiminnassaan eri kohderyhmät ja tukee kansalaistoimintaa, mukaan lukien seuratoimintaa, sekä vuokraa liikuntatiloja ja -paikkoja. Kaupungin liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpitäminen on ollut 1.9.2020 lähtien teknisen toimialan vastuulla. Satakunnan Urheiluakatemian koordinointi tapahtuu liikuntayksiköstä käsin.

Nuorisoyksikön työskentely tukee nuorten hyvinvointia, osallisuutta sekä vaikuttamismahdollisuuksia, edistää yhteiskunnallista vakautta, vähentää haasteita sekä luo mahdollisuuksia nuorten kasvuun ja kehitykseen. Nuorten kanssa tehtävän työn tärkeitä lähtökohtia ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Nuorisoyksikköön kuuluvat nuorisopalvelut, Ohjaamo-toiminta, kohdennettu nuorisotyö eli nuorten työpajat ja etsivä nuorisotyö sekä nuorisopassit, nuorisotyön hankkeet ja avustukset. Nuorisoyksikkö palvelee alle 29-vuotiaita (Ohjaamo alle 30-vuotiaita) nuoria.

Kulttuuriyksikön tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Toiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalveluiden tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Kulttuuriyksikkö vastaa kirjasto- ja tietopalveluista, museopalveluista ja kulttuurivarallisuuden ylläpitämisestä, orkesteri- ja musiikkipalveluista, yksikön tapahtumatuotannosta, lasten ja nuorten kulttuuripalveluista sekä taiteilijoiden, opiskelijoiden ja kolmannen sektorin kulttuuritoiminnan tukemisesta.

Sivistystoimialaa johtaa toimialajohtaja Esa Kohtamäki.

Sivistystoimialan johtoryhmä: