Karttatuotteet

Porin kaupunki tuottaa paikkatietoaineistosta erilaisia karttatuotteita sekä kaupungin omaan, että yksityiseen käyttöön. Karttatuotteita on saatavilla sähköisenä ja paperisina. Tuotteesta riippuen kartoista on mahdollista saada erilaisia otteita eri mittakaavoissa. Mikäli karttoja tullaan käyttämään julkaisuissa tai Porin kaupungin ulkopuolisilla internet-sivuilla, tarvitaan kartan julkaisulupa. Lupaa voi hakea käyttölupahakemuksella.

Pohjakartta

Pohjakartta eli kantakartta muodostaa perustan kaavoitukselle ja kiinteistönmuodostukselle. Pohjakartta sisältää mm. kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, vesialueet, korkeustiedot ja paikannimet. Aineisto on saatavilla koko asemakaava-alueelta.

Opaskartta

Opaskartta toimii kaupungin yleiskarttana sekä osoitteiden ja palveluiden paikantamisvälineenä. Opaskarttaa pääsee katselemaan Porin karttapalvelusta ja opaskartasta on mahdollista tilata asiakkaan tarpeen mukaan erilaisia karttaotteita.

Ortoilmakuvat

Ilmakuvaa, josta on poistettu kameran ominaisuuksien ja maaston korkeusvaihteluiden aiheuttamat vääristymät kutsutaan ortoilmakuvaksi. Ilmakuvia pääsee katselemaan Porin karttapalvelusta.

Asemakaavaote ja -määräykset

Asemakaavat ovat maankäyttöä ohjaavia suunnitelmia. Asemakaavoissa osoitetaan yksityiskohtaisesti alueiden käyttötarkoitus kaavamääräyksin ja -merkinnöin.