Kaksi skeittilautaa

Vuonna 2023 hankkeen parissa liikuttiin, pelattiin ja ystävystyttiin

Keväällä 2023 käynnistynyt Jokaisella on oikeus liikkua -hanke liikutti kuluneen vuoden aikana nuoria monin eri tavoin. Alusta alkaen on ollut tärkeää antaa nuorille itselleen mahdollisuus vaikuttaa käynnistettäviin toimintoihin.

Kaksi skeittilautaa

Hankkeen käynnistyttyä keväällä 2023 kartoitettiin nettikyselyn avulla nuorten harrastustaustaa, syitä harrastusten loppumiselle ja tulevaisuuden harrastustoiveita. Kyselyyn vastasi 56 nuorta ja tuloksien mukaan nuorten harrastamista rajoittavat eniten rahan puute, sopivan ryhmän tai harrastusporukan löytyminen ja oma motivaatio. Vuoden aikana toteutettiin kyselyn lisäksi yhdeksän työpajaa. Työpajoissa nuorten kanssa keskusteltiin siitä, mikä heidän mielestään on harrastamista, millaisia palveluita he kunnalta haluaisivat ja jos ei tarvitsisi miettiä rajoitteita, niin mitkä lajit, kokemukset ja tapahtumat harrastamisen saralla kiinnostaisivat. Yhteensä erilaisia laji- tai tapahtumatoiveita saatiin 283 kappaletta. Harrastustoiveissa selvästi toivotuimmat olivat hevosharrastus, tanssi sekä koripallo ja jalkapallo. Lisäksi suosikeiksi nousivat retkeily- ja luontoliikunta, keilaaminen ja sulkapallo. Etäämmällä keskustasta olevilta alueilta toivottiin kyyditystä Porin keskustaan, kun taas keskustan alueelta toivottiin esimerkiksi keilaamista tai retkeä Yyteriin, siis yhdessä tekemistä matalalla kynnyksellä alueellinen tasa-arvo huomioiden. 

Näiden toiveiden pohjalta toteutettiin liikuntakalenteri, johon aikataulutettiin nuorten eniten toivomia harrastuksia joko viikoittain toteutuvina, säännöllisinä toimintoina tai harvemmin toteutuvina lajikokeiluina. Eri harrastuksissa toteutui syksyn aikana 170 käyntikertaa. Eniten osallistumisia oli yhteistyössä Tukiranka ry:n Kulttuuripaja Lumon kävijänuorten kanssa suunnitellussa kesäliikuntapajassa. Pajassa käytiin viikoittain muun muassa SUP-lautailemassa, kokeiltiin fatbike-pyöriä, minigolfattiin ja pelattiin perinteisiä pihapelejä. Tämän lisäksi eniten osallistumisia oli kuntosalilla, sulkapallossa, keilaamisessa ja tenniksessä. Kauden 2023 kruununa voidaan pitää joulukuussa toteutunutta skeittitapahtumaa, jonka nuoret ideoivat alkuideasta toteutukseen. Tapahtuman mainos tehtiin nuorten työpajojen pressipajalla ja nuoret kuvasivat tapahtumasta myös aftermovien.

Nuorilta kerättiin palautetta kuluneesta vuodesta muun muassa haastatteluiden avulla. Marraskuun aikana haastateltiin neljää nuorta ja yksi haastattelu on vielä tulossa. Nuorten kanssa keskusteltiin muun muassa siitä, millaisista aineksista mielekäs vapaa-aika heille rakentuu, millainen merkitys harrastamisella ja liikunnalla on heidän elämässään sekä siitä, miten hankkeen toiminnot ovat heidän mielestään onnistuneet. Vastaukset antavat suuntaa jatkon kehittämiselle ja vahvistivat ymmärrystä sitä, että tarvetta hankkeen kaltaiselle toiminnolle on.

Hankkeen ensimmäistä vuotta voidaan pitää kaikella tavalla menestyksekkäänä ja onnistuneena. Hankkeen toimintoja on tarkoitus edelleen kehittää vuodelle 2024 nuorilta saadun palautteen perusteella. Reflektoiden kulunutta vuotta hankkeen toimintoja tarkennetaan, jätetään pois niitä asioita, jotka eivät ole toimineet ja vahvistetaan onnistuneita kokeiluita. Saadun palautteen perusteella nuoret tutustuivat toisiinsa, viettivät aikaa yhdessä ja ystävystyivätkin. Osallistuminen hankkeen toimintoihin helpotti esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja auttoi vähentämään päihteiden käyttöä, koska toimintoihin voi osallistua vain selvänä. Saadut risut liittyvät lähinnä viestintään ja tiedonsaantiin. Hankkeen päätavoitteena on lisätä kohderyhmän liikkumista ja löytää jokaiselle omia tapoja liikkua. Fyysisen aktiivisuuden lisäksi hankkeen toiminnoilla on jo ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella ollut vaikutusta myös osallistujien henkiseen hyvinvointiin, sosiaaliseen elämään sekä yksinkertaisiin arjen taitoihin ja elämänhallintaan.