Porin sataman alueet

Porin satamien vahvuuksina ovat syvät ja jäättömät väylät. Näitä vahvuuksia tukevat satamiin johtava sähköinen raideliikenne ja valtatie. Alueilla on laajentumistilaa, jota markkinoidaan sataman palveluita tarvitsevalle liike- ja teollisuustoiminnalle. Yleis- ja asemakaavojen päivittämisen tarpeet tunnistettu ja ratkaisujen selvittäminen aloitettu.

Tavoitteet: Porin sataman (Tahkoluoto ja Mäntyluoto) ja Kirrinsannan, Kaanaankorven sekä Peittoon kiertotalouspuiston liike- ja teollisuusalueiden toimintaedellytysten tuetaan muun muassa kaavoituksen keinoin. Osallistumme Venatorin pigmenttitehtaan alasajon jälkeiseen aikaan tukemalla alueen jäljelle jäävän teollisen toiminnan jatkumista ja kehittymistä sekä edistämällä teollisia uusinvestointeja alueelle. Nostamme esiin viestinnän ja markkinoinnin keinoin teollisuuden käyttöön tarkoitettuja alueita ja niiden kilpailuetuja (muun muassa kiertotalouteen ja logistisiin yhteyksiin perustuvan liiketoiminnan arvoketjut). Investointien saamiseksi Poriin ja sataman alueille teemme aktiivista yhteistyötä investointeja edistävien organisaatioiden, erityisesti Business Finlandin kanssa.

 • Porin kolme satamaa (Mäntyluodon satama, Tahkoluodon syväsatama ja Tahkoluodon öljy- ja kemikaalisatama) muodostavat merilogistiikan keskuksen, joka toimii kasvualustana bisnekselle. Helposti navigoitavat meriväylät Itämerelle ja maailmalle, erinomaiset maantie- ja raideliikenneyhteydet sekä sijainti keskellä kehittyvää teollisuus- ja logistiikka-aluetta tarjoavat puitteet kansainväliselle liiketoiminnalle.

  Mäntyluodon satamassa kaksi Liebherr LHM 550 -nosturia pitävät huolen High&Heavy-toimitusten sujuvuudesta. Yhteisnostokapasiteetti on 280 tn (laivaan 250 tn). Mäntyluodossa hoituvat raskasnostoprojektien lisäksi kontti-, sahatavara- ja rikasteliikenne. Bulkkikuljetuksiin erikoistuneen Tahkoluodon syväsatama on merkittävä transitoliikenteen HUB-satama, jonka kiistaton vahvuus on uusi bulkkiterminaali ja 15,3 metrin syväväylä. Nämä mahdollistavat Cape-kokoluokan alusten vastaanottamisen ja haastavien kuivabulkkituotteiden käsittelyn. Tahkoluodon öljy- ja kemikaalisatamassa on valmiudet käsitellä vaarallisia aineita turvallisesti. Kaikki tehdään ympäristöystävällisyyttä ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

  Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamat Porissa tarjoavat erinomaisen alustan kierrätysliiketoiminnalle ja uusioraaka-aineiden kansainväliselle viennille.

 • Massiivinen Peittoon kierrätyspuisto tarjoaa lähes 1000 hehtaaria kaavoitettua tonttimaata teollisuuden, rakentamisen ja energiantuotannon sivuvirtojen käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen. Lisäksi alueella tuotetaan uusioraaka-aineita sekä uusiutuvaa energiaa. Kierrätyspuistossa toimii jo useita merkittäviä energia-, teollisuus- ja kiertotalousyrityksiä. Sataman läheisyys, alueen laajuus ja vapaat tontit tekevät Peittoosta houkuttelevan paikan kiertotalouden uusille ja laajeneville liiketoiminnoille.

 • KAANAANKORVEN JA KIRRINSANNAN TEOLLISUUSALUEET

  Kaanaankorven teollisuusalueella on erinomainen infra teollisuuden sivuvirtojen jalostamiseen metalleiksi, metallikemikaaleiksi ja erilaisiksi biotuotteiksi. Monipuolinen energia- ja ympäristöinfra kuten kaasu-, höyry- ja biovoimala sekä vedenpuhdistamo mahdollistavat kustannustehokkaat investoinnit tuotantoprosesseihin. Alueelle on myös oma pistoraiteensa.

  Kirrinsannan teollisuus- ja varastotoimintojen alue tarjoaa nykyiselläänkin jo mahdollisuuksia teollisten toimijoiden sijoittumiseen. Alueen (T) uudistaminen on käynnissä ja asemakaavamuutosta T/kem -alueiksi valmistellaan. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa alueelle voi sijoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen/ laitoksia (T/kem).