Kiinteistönmuodostus

Kiinteistönmuodostuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, toimituksia ja päätöksiä, joilla ylläpidetään kiinteistörekisteriä. Kiinteistörekisteri sisältää kiinteistöjen sijaintitiedot eli kiinteistörekisterikartan sekä ominaisuustiedot. Kiinteistörekisterinpidosta vastaa asemakaava-alueella Rakennusvalvonta. Haja-asutusalueen kiinteistörekisterinpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Kiinteistötoimituksilla muodostetaan uusia kiinteistöjä, muutetaan kiinteistöihin liittyviä oikeuksia tai määritetään kiinteistön ulottuvuuksia. Kiinteistötoimitus tulee vireille hakemuksesta.

Tonttijako

Tonttijaossa määritellään, miten korttelialue jaetaan tonteiksi.  Tonttijako laaditaan erillisenä tai kaavoituksen yhteydessä. Mikäli tonttijakoa halutaan muuttaa, voidaan hakea tonttijaon muutosta. Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy erilliset tonttijaot.

Tontin lohkominen

Asemakaava-alueen tontit muodostetaan kiinteistöiksi lohkomalla. Lohkomisen jälkeen tontti rekisteröidään kiinteistörekisteriin, jonka jälkeen tontille on mahdollista hakea rakennuslupaa. Tontin lohkomisen edellytyksenä on, että alueella on voimassa olevan asemakaavan mukainen tonttijako.

Halkominen

Halkominen on jakotoimitus, jolla puretaan tilan yhteisomistus. Yhteisomistus on voinut syntyä esimerkiksi perinnönjaossa. Tila jaetaan osakkaiden kesken lainhuudoista ilmenevien osuuksien suhteessa. Halkomista voi hakea kuka tahansa osakkaista, jolla on lainhuuto tilan määräosaan.

Yleisen alueen lohkominen

Asemakaavan mukaiset yleiset alueet muodostetaan kiinteistöiksi yleisen alueen lohkomistoimituksella. Esimerkiksi katu, puisto, tori, vesialue, erityisalueet, urheilualueet ovat yleisiä alueita. Toimitus tulee vireille yleensä kaupungin hakemuksesta.

Kiinteistönmääritys

Kiinteistönmääritys suoritetaan rekisteriyksikön ulottuvuutta, rajamerkkejä tai kiinteistöjaotusta koskevan asian vahvistamiseksi. Kiinteistön ulottuvuuteen kuuluu sen pinta-ala sekä siihen liittyvät oikeudet ja rasitteet. Kiinteistönmääritys on toteava toimitus eikä sen yhteydessä perusteta uusia oikeuksia.

Rasitetoimitus

Kiinteistölle voidaan toisen rekisteriyksikön alueella perustaa rasitteena oikeus mm. kulkuyhteyteen, autojen pysäköintiin, veden johtamiseen sekä vesi-, viemäri-, sähkö- tai muun sellaisen johdon sijoittamiseen ja käyttämiseen. Tonttirasite perustetaan erillisessä rasitetoimituksessa tai lohkomistoimituksen yhteydessä.

Tontinosan lunastus

Tontinosan lunastuksen tarkoituksena on varmistaa asemakaavan ja tonttijaon mukaisten tonttien muodostaminen tilanteessa, jossa tonttiin sisältyy eri omistajille kuuluvia alueita. Tontinosan lunastus tulee kyseeseen silloin, kun puuttuvasta tontinosasta ei syystä tai toisesta saada tehtyä vapaaehtoista luovutusta.

Kiinteistötoimitusten tilaus

Palvelupiste Porina
Yrjönkatu 13, 28100 Pori

02 623 4100
porina@pori.fi

ma 10-16
ti-to 8-16
pe 8-15

 

Kaupanvahvistajan palvelut

Kaupanvahvistaja toimii todistamisviranomaisena kiinteistönluovutuksissa (kauppa, vaihto tai lahja.) Kaupungin julkiset kaupanvahvistajat neuvovat luovutuksen yhteydessä mm. kuinka lainhuutoa haetaan ja ilmoittavat luovutuksen tiedot Maanmittauslaitokselle.

Kaupanvahvistajat

Teemu Salonen
Apulaiskaupungingeodeetti
044 701 1850
teemu.salonen@pori.fi

Päivi Valkonen
Maanmittausinsinööri
044 701 1862
paivi.valkonen@pori.fi

Olavi Kivilahti
Toimitusinsinööri
044 701 9038
olavi.kivilahti@pori.fi