Kiinteistönmuodostus

Porin kaupunki vastaa asemakaava-alueen kiinteistönmuodostuksesta. Kiinteistötoimituksilla muodostetaan uusia kiinteistöjä, muutetaan kiinteistöihin liittyviä oikeuksia tai määritetään kiinteistön ulottuvuuksia. Kiinteistötoimitus tulee vireille hakemuksesta.

  • Asemakaava-alueen tontit muodostetaan lohkomalla. Lohkomistoimituksen jälkeen tontti rekisteröidään kiinteistörekisteriin, jonka jälkeen tontille on mahdollista hakea rakennuslupaa. Tontin lohkomisen edellytyksenä on, että alueella on voimassa olevan asemakaavan mukainen tonttijako.

  • Tonttijaossa määritellään miten korttelialue jaetaan tonteiksi.  Tonttijako laaditaan erillisenä tai kaavoituksen yhteydessä. Mikäli tonttijakoa halutaan muuttaa, voidaan hakea tonttijaon muutosta. Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy erilliset tonttijaot.

  • Halkominen on jakotoimitus, jolla puretaan tilan yhteisomistus. Yhteisomistus on voinut syntyä esimerkiksi perinnönjaossa. Tila jaetaan osakkaiden kesken lainhuudoista ilmenevien osuuksien suhteessa. Halkomista voi hakea kuka tahansa osakkaista, jolla on lainhuuto tilan määräosaan.

  • Kiinteistönmääritys suoritetaan rekisteriyksikön ulottuvuutta, rajamerkkejä tai kiinteistöjaotusta koskevan asian vahvistamiseksi. Kiinteistön ulottuvuuteen kuuluu sen pinta-ala sekä siihen liittyvät oikeudet ja rasitteet. Kiinteistönmääritys on toteava toimitus eikä sen yhteydessä perusteta uusia oikeuksia.

  • Kiinteistölle voidaan toisen rekisteriyksikön alueelle perustaa rasitteena oikeus mm. kulkuyhteyteen, autojen pysäköintiin, veden johtamiseen sekä vesi-, viemäri-, sähkö- tai muun sellaisen johdon sijoittamiseen ja käyttämiseen. Tonttirasite perustetaan erillisessä rasitetoimituksessa tai lohkomistoimituksen yhteydessä.

  • Tontinosan lunastuksen tarkoituksena on varmistaa asemakaavan ja tonttijaon mukaisten tonttien muodostaminen tilanteessa, jossa tonttiin sisältyy eri omistajille kuuluvia alueita. Tontinosan lunastus tulee kyseeseen silloin, kun puuttuvasta tontinosasta ei syystä tai toisesta saada tehtyä vapaaehtoista luovutusta.

Kaupanvahvistajat

Kaupanvahvistaja toimii todistamisviranomaisena kiinteistönluovutuksissa (kauppa, vaihto tai lahja.) Kaupungin julkiset kaupanvahvistajat neuvovat luovutuksen yhteydessä mm. kuinka lainhuutoa haetaan ja ilmoittavat luovutuksen tiedot Maanmittauslaitokselle.