Kaupunkikonsernin yhtiöt ja yhteisöt

Valokuva rattaasta

Kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt on jaettu strategisiin, tytär- ja osakkuusyhteisöihin.

Pori konserniin kuului vuoden 2018 alussa 48 tytäryhtiötä. Kunnan tytäryhteisöllä tarkoitetaan niitä yhteisöjä, joissa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta. Näistä tärkeimmät ja merkittävimmät yhteisöt on nimetty kaupungissa strategisiksi yhteisöiksi (8 kappaletta vuoden 2018 alussa).

Porin kaupungilla on myös 7 osakkuusyhtiötä (omistusosuus 20 – 50 %). Osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jolla kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on merkittävä omistusosuus ja huomattava vaikutusvalta.

Pori on myös jäsenenä kolmessa kuntayhtymässä sekä lisäksi kaupungilla on lukuisia muita omistusosuuksia (omistusosuus alle 20 %) erilaisissa yhtiöissä ja muissa yhteisöissä.

Kaupunkikonsernia johtaa ja ohjaa kaupunginhallitus. Porin kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja omistajaohjausyksikön päällikkö.

Kaupunginhallitus vastaa mm.

  • omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle,
  • omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan organisoinnista,
  • määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon,
  • antaa valtuustolle neljännesvuosittain raportin strategisten yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittämisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä,
  • antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa,
  • vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista sekä nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Edellä mainituissa tehtävissä kaupunginhallitusta ja -johtajaa avustaa kaupungin omassa organisaatiossa toimiva omistajaohjausyksikkö.

Tarkempia tietoja konsernin ohjauksesta löytyy Porin kaupunginvaltuuston 2.10.2017 hyväksymästä konserniohjeesta sekä kaupungin tilinpäätöksestä, josta löytyvät myös Porin kaupunkikonsernia kuvaavat talouden luvut sekä Porin kaupungin omistusosuudet.

Omistaja- ja konserniohjausta sekä rahoitusta koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä omistajaohjausyksikön päällikköön.

Strategiset yhtiöt

Strategisilla yhteisöillä on liikevaihdon ja toiminnan kokoluokan, toimialan ja omistajariskin sekä kokonaisharkinnan näkökulmasta merkittävä rooli Porin kaupunkikonsernissa ja siksi näiden yhtiöiden merkitys korostuu kaupungin (emon) omistajaohjauksessa ja päätöksenteossa. Kaupunginhallitus määrittelee ja nimeää strategiset yhteisöt erillisellä päätöksellään. Strategiset yhtiöt ovat seuraavat: