Vaalimainonta

Niillä alueilla, joilla keskusvaalilautakunta ei järjestä keskitettyä mainontaa, vaalimainoksen saa ilman erityistä lupaa asettaa kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevalle yleiselle alueelle, ei kuitenkaan ennakkoäänestyspaikan eikä vaalipäivän äänestyspaikan välittömään läheisyyteen. Mainosta ei saa kiinnittää puuhun, kaupungin rakennukseen, aitaan tai liikennemerkkiin. Mainos on kiinnitettävä taustalevyyn, joka on pystytettävä ja tuettava niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä vaurioita kaupungin omaisuutta. Mainos tulee sijoittaa niin, ettei se haittaa liikennettä. Mainonnan saa aloittaa 18 päivää ennen vaalipäivää. Mainokset on poistettava viimeistään kolmantena päivänä vaalipäivän jälkeen. Mainostamisaikana mainostajan on huolehdittava mainoksen kunnosta korjaamalla tai poistamalla repeytynyt mainos viipymättä.

Vaalien ulkomainonnassa noudatetaan jatkossa kaupungin yleisillä alueilla seuraavia periaatteita:

 • Keskusvaalilautakunta päättää siitä, miten keskitetty vaalimainonta järjestetään kaupungin yleisillä paikoilla. Keskitetyn mainonnan alueilla muunlainen vaalien ulkomainonta kielletään. Keskitetyn vaalimainonnan mainospaikat.
 • Niillä alueilla, joilla keskusvaalilautakunta ei järjestä keskitettyä mainontaa, vaalimainoksen saa ilman erityistä lupaa asettaa kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevalle yleiselle alueelle, ei kuitenkaan ennakkoäänestyspaikan eikä vaalipäivän äänestyspaikan välittömään läheisyyteen.
 • Näitä periaatteita noudatetaan myös Porin kaupunkikeskusta ry:n hallinnoimilla alueilla (mm. kävelykatu, torialue).
 • Mainosten koko saa olla enintään 800 mm x 1200 mm. Mainosten tulee sopeutua mahdollisimman hyvin ympäristöönsä.
 • Mainosta ei saa kiinnittää puuhun, kaupungin rakennukseen, rakennelmaan tai laitteeseen, aitaan, risteysalueelle tai liikennemerkkiin.
 • Mainoksen saa kiinnittää valopylväiden juurelle asemakaavoitetulla katualueella, pois lukien valopylväisiin, joissa on kiinteä mainoskehikko ja jotka kaupunki on vuokrannut mainoskäyttöön ulkopuolisille, kuten Otsolan Kannatusyhdistys ry:lle. Mainoksia ei kuitenkaan saa kiinnittää ajoratojen tai -kaistojen välissä oleviin valopylväisiin, risteysalueilla sijaitseviin pylväisiin tai pylväisiin, joissa on kiinnitettynä liikenteenohjauslaite tai liikennemerkki. Mainos tulee kiinnittää siten, ettei kiinnittämisestä jää jälkiä pylvääseen ja siten, ettei siitä aiheudu pylväälle vahinkoa.
 • Mainos on kiinnitettävä taustalevyyn, joka on pystytettävä ja tuettava omalla jalalla seisovaksi niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä vaurioita kaupungin omaisuutta.
 • Mainos tulee sijoittaa niin, ettei se haittaa liikennettä tai kunnossapitoa, aiheuta vaaraa tai muodosta näkemäestettä. Mainoksen etäisyys ajoradan reunasta on oltava vähintään 1 metri.
 • Mainonnan saa aloittaa 18 päivää ennen vaalipäivää. Mainokset on poistettava viimeistään kolmantena päivänä vaalipäivän jälkeen.
 • Mainostamisaikana mainostajan on huolehdittava mainoksen kunnosta korjaamalla tai poistamalla repeytynyt mainos viipymättä.
 • Kaupungilla on oikeus välittömästi poistaa vaalimainos, jonka voidaan arvioida aiheuttavan vaaraa liikenneturvallisuudelle. Poistetut mainokset kerätään talteen ja poistamisesta ilmoitetaan keskusvaalilautakunnan sihteerille, joka ilmoittaa asiasta edelleen asianomaisille puolueille. Niistä mainoksista, jotka ovat muilla tavoin edellä esitettyjen sääntöjen vastaisia, ilmoitetaan niitä poistamatta keskusvaalilautakunnan sihteerille, joka ilmoittaa sääntöjen vastaisesta mainoksesta edelleen puolueelle. Puolueen tai asianomaisen ehdokkaan on asiasta viivytyksettä tiedon saatuaan poistettava mainoksensa tai siirrettävä se sallitulle paikalle. Mikäli mainosta ei ole poistettu kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun ilmoitus sääntöjen vastaisesta mainoksesta on tehty asianomaiselle puolueelle, kaupungilla on oikeus poistaa ja kerätä mainos talteen parhaaksi katsomallaan tavalla. Mainoksen poistamisesta ilmoitetaan puolueelle.
 • Tarvittavista täytäntöönpanosovellutuksista, kuten tarkemmista aluerajauksista ja tiedottamisesta, päättää tonttipäällikkö yhteistyössä keskusvaalilautakunnan kanssa.