Varautuminen

Varautuminen on osa normaaliaikaista ja säännönmukaista tehtävien hoitamista. Se on viranomaisten oma-aloitteista työtä, joka ei edellytä ylemmältä organisaation tasolta erikseen annettavia hallinnollisia määräyksiä. Varautumisen ohjeistus varmistaa yhtenäiset lähtökohdat varautumiselle. Valtion, kunnan, kuntayhtymän tai muun julkisen yhteisön, viraston tai laitoksen tai valtion liikelaitoksen vastuulla olevat väestönsuojelutehtävät ja niihin varautuminen kuuluvat siinä palvelevan viran- tai toimenhaltijan virkavelvollisuuksiin ja työsopimussuhteessa olevan henkilön tehtäviin. Sama koskee myös näiden tehtävien suorittamista varten tarpeelliseen koulutukseen osallistumista.

Kunnalle ja sen eri hallinnonaloille kuuluvat väestönsuojelutehtävät hoidetaan kunnan asianomaisten viranomaisten ja laitosten toimesta niiden palveluksessa olevalla henkilökunnalla. Satakunnan pelastustoimi huolehtii pelastuslain mukaan sen vastuulla olevista väestönsuojelutehtävistä sekä sovittaa yhteen eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen toimintaa pelastustoimessa.

Pelastustoimen säädökset koskevat väestönsuojelua ja muuta pelastustoimeen kuuluvaa varautumista. Viranomaisten yleisestä varautumisvelvollisuudesta on säädöksiä valmiuslaissa, jonka mukaan kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen poikkeusoloissa. Tämä varautumisen kokonaisuus koskee kunnan koko toimialaa ja on muutenkin laajempi kuin pelastuslaissa tarkoitettu väestönsuojelu ja se voi koskea myös sellaisia tilanteita, jotka eivät edellytä väestönsuojelutoimia tai muutakaan pelastustoimintaa.

Alueellisen pelastustoimen myötä on huomioitava, että kaikki kunnalle, kunnan virastoille ja laitoksille kuuluvat väestönsuojelu- ja varautumistehtävät eivät siirry alueen pelastustoimen vastuulle ja että kunnalla on valmiuslain mukainen yleinen poikkeusolojen varautumisvelvoite. Pelastuslain mukaan normaalioloissa suoritettaviin väestönsuojeluvalmisteluihin kuuluu poikkeusoloja koskeva suunnittelu ja koulutus, suojarakenteiden rakentaminen, johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien ylläpito sekä varautuminen evakuointeihin, pelastustoimintaan, ensiapuun, väestönhuoltoon sekä raivaus- ja puhdistustoimintaan.

Alueen pelastustoimi mm:

- Valvoo yleisesti pelastustointa koskevien säädösten noudattamista.
- Laatii yhteistyössä alueen kuntien ja muiden osapuolten kanssa väestön evakuointisuunnitelmat väestön tai sen osan siirtämiseksi pois vaaran uhkaamalta alueelta ja sijoittamiseksi turvalliselle alueelle.
- Huolehtii perustamisvastuullaan olevan väestönsuojeluun tarvittavan organisaation valmistelusta.

Väestönsuojelu

Pelastuslain 50 §:n mukaan normaaliolojen väestönsuojeluvalmisteluihin kuuluvat poikkeusoloja koskeva suunnittelu ja koulutus, suojarakentaminen, johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien sekä tietoliikenneyhteyksien ylläpito ja varautuminen evakuointeihin, pelastustoimintaan, ensiapuun, väestön huoltoon sekä raivaus- ja puhdistustoimintaan.

Asianmukaisesti hoidetussa väestönsuojelujärjestelmässä väestönsuojeluorganisaation tarvitsemat henkilö-, ajoneuvo- ja tilavaraukset on tehty, organisaatioon kuuluville on järjestetty koulutusta, organisaation tarvitsema materiaali on saatavissa ja alueella olevaa väestöä voidaan varoittaa ja suojata.

Alueen pelastustoimen vastuut väestönsuojelussa

- Pelastustoimen tarvitsemat henkilö-, toimitila- ja ajoneuvovaraukset sekä pelastustoimen vastuulla oleva valmiussuunnittelu.
- Pelastustoimen järjestämisvastuulla olevan johto- ja erityishenkilöstön koulutus sekä asuintalojen ja laitosten suojeluhenkilöstön koulutus.
- Materiaalin hankinta, säilytys, ylläpito ja jakelun suunnittelu.
- Alueen ihmisten varoittaminen ja suojaaminen.
- Kehittämisen suunnittelu.
- Asiantuntijalausunnot.
- Väestönsuojien tarkastukset.