Hankinnat ja ympäristö

Ympäristönsuojelu

Hankituilla tuotteilla ja palveluilla on aina välittömiä tai välillisiä ympäristövaikutuksia. Hankintapäätöksillä on suuri vaikutus siihen kuinka paljon tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikana kuluu energiaa ja materiaalia sekä syntyy jätettä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Hankintapäätöksien kautta voidaan huomioida myös sosiaalisia ja eettisiä näkökohtia, kuten työllistämistä ja reilun kaupan periaatteita.

Julkisten hankintojen arvo on Suomessa noin 35 miljardia euroa vuodessa eli noin 17 % bruttokansantuotteesta. Suuren volyymin vuoksi julkisilla hankinnoilla on erityinen rooli hyvinvoinnin edistäjänä, uusien innovaatioiden lanseeraajana sekä kielteisten ympäristövaikutusten pienentäjänä. Julkisella sektorilla on myös velvoite toimia hankinnoissaan esimerkkinä muille sektoreille.

Kestävät julkiset hankinnat – julkisella sektorilla velvoite edistää kestäviä hankintoja

Hankintoihin liittyviä periaatepäätöksiä:

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista

Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja enrgiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa

Verkostot

Ympäristöasioissa ajan tasalla pysyminen on haasteellista. Siksi hankintapalvelut hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja työntekijät kouluttautuvat jatkuvasti. Hankintapalvelut pyrkii lisäämään ympäristöasioiden huomioimista kaupungin hankinnoissa yhteistyössä Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan kanssa.

Porin kaupunki on mukana valtakunnallisessa CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa, joka saa rahoitusta EU:N LIFE-ohjelmasta. Vuosina 2017-2021 Porin kaupungin hankintapalveluja tuetaan ympäristö-, sosiaalisten ja eettisten näkökulmien huomioimisessa hankinnoissa.

Hankintapalvelut on mukana alan verkostoissa mm. Ekohankintaverkostossa, joka on julkisen sektorin hankkijoiden yhteistyössä muodostama verkosto. Verkosto toimii kaupunkien hankinnoista vastaavien keskustelufoorumina. Verkoston tavoitteena on edistää kaupunkien välistä yhteistyötä, jotta ympäristönäkökulmat huomioidaan paremmin hankinnoissa. Ekohankintaverkoston jäseninä on sellaisia julkisia hankkijoita, jotka ovat kiinnostuneita ympäristökriteerien käytöstä hankinnoissa, jakavat omia hyviä kokemuksiaan muiden verkoston jäsenten käyttöön sekä sitoutuvat aktiiviseen työhön asian hyväksi. Motiva toimii verkoston koordinoijana yhdessä puheenjohtaja kaupungin kanssa.

Porin kaupunki on mukana myös Maailman paikallishallinnon ympäristöjärjestö ICLEI:ssä (ICLEI – Local Governments for Sustainability). ICLEI:n tehtävä on luoda maailmanlaajuinen paikallishallintojen verkosto, joka pyrkii edistämään kestävää kehitystä käytännössä. Erityisesti järjestö tähtää ympäristöolojen parantamiseen paikallishallintojen yhteistoimien kautta. ICLEI:n englanninkieliset sivut löytyvät osoitteesta www.iclei.org