Tietokone

Eettisen ilmoituskanavan käyttöönotto Porin kaupungissa

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022) eli niin sanottu ”ilmoittajansuojelulaki” tuli voimaan 1. tammikuuta 2023. Kyseessä on EU:n whistleblower-direktiivin (2019/1937) täytäntöönpano. Lain tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Tietokone

Laki velvoittaa Porin kaupungin ottamaan käyttöön sisäisen ilmoituskanavan kaupungin omalle henkilökunnalle. Muita ilmoittajia, kuten kaupunkilaisia, palvelee keskitetty ulkoinen ilmoituskanava, jota ylläpitää oikeuskanslerinvirasto (https://oikeuskansleri.fi/miten-ilmoitus-tehdaan).

Sisäinen, eettinen ilmoituskanava ei ole yleinen palautekanava, vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten luotu palvelu. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin ja päätöksentekoon. Väärinkäytös voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottava teko tai laiminlyönti.

Sisäisen ilmoituskanavan kautta tehtävän ilmoittamisen ja ilmoitusten käsittelyn on oltava luottamuksellista. Tieto ilmoittajasta ja ilmoituksen kohteesta on salassa pidettävää tietoa.

Kaupungin sisäinen tarkastus ottaa vastaan ilmoitukset ja käsittelee ne järjestelmän pääkäyttäjänä toimivan tarkastusjohtajan johdolla. Kun kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen kanavan käyttöönotosta, asettaa kaupunginjohtaja riippumattoman arviointiryhmän. Sen tehtävänä on arvioida, kuuluuko ilmoitus direktiivin tai kansallisen lain soveltamisalaan sekä päättää tutkintavaiheen käynnistämisestä. Tutkinnan tuloksena kaupunki päättää omien vastuumääräystensä mukaisesti jatkotoimenpiteistä ja niiden toimeenpanosta tai toteaa, että ilmoitus ei johda toimenpiteisiin. Selkeät ilmoitukset rikoksista ohjataan suoraan poliisin tutkittaviksi.

Asia on käsitelty kaupunkitason yhteistyötoimikunnassa 5. huhtikuuta 2023. Kaupunginhallitus päättää kanavan käyttöönotosta kokouksessaan 2. toukokuuta. Kaupunginjohtaja määrää ilmoitusten käsittelijät, asettaa arviointiryhmän ja hyväksyy kanavan käyttöä koskevan ohjeen. Tätä seuraa viestintä ja henkilöstön koulutus.

Tarkoitus on, että eettinen ilmoituskanava olisi Porin kaupungin henkilöstön käytettävissä kaupungin Intranet-sivuilla 15. toukokuuta 2023.

Lisätietoa kanavasta ja sen käyttöönotosta (https://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_252023).