Ilmakuva kirjurinluodosta

Kirjurinluodon saunahanke kaupunginhallituksen käsittelyyn

Porin kaupunki järjesti kilpailun Kirjurinluodon uimarannan länsireunan rakennuspaikalle, jossa kaupungin tavoitteena on saada asukkaiden virkistyskäyttöä palveleva ja matkailijoita houkutteleva ympärivuotisesti avoinna oleva saunarakennus talviuintimahdollisuudella sekä muilla mahdollisilla oheistoiminnoilla. Seuraavaksi hanke etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Ilmakuva kirjurinluodosta

– Arviointiryhmä on tehnyt työnsä ja nyt valmistelemme asiaa viipymättä kaupunginhallitukselle. Arviointiryhmä päättää esittää kaupunginhallitukselle saunarakennuksen arkkitehtuurikilpailun voittajan julistamista sekä jatkoneuvotteluiden jatkamista toimijan kanssa. Tavoitteenamme on saada asia vielä tammikuun aikana kaupunginhallituksen käsittelyyn, jonka yhteydessä voittajaehdotus julkistetaan, kertoo arviointiryhmän puheenjohtaja Mikko Nurminen.

Kaupunginhallitus tekee lopullisen päätöksen kilpailun voittajasta ja jatkoneuvotteluiden aloittamisesta arviointiryhmän esittämän ehdotuksen perusteella.

– Mikäli kaupunginhallitus päättää jatkaa neuvotteluita voittajaehdotuksen laatijatahon kanssa, toteutetaan jatkoneuvottelut maanvuokrasta ja toteutussopimuksesta. Sopimuskokonaisuus lopullisessa muodossaan viedään tämän jälkeen kaupunginhallituksen päätettäväksi, selventää Nurminen.

Kilpailun taustaa

Kilpailussa tarkoituksena on löytää suunnittelualueelle kilpailun tavoitteiden mukainen, teknis-taloudellisesti toteutuskelpoinen sekä elinvoimainen ja toimiva liiketoimintakonsepti ja sitä palveleva laadullisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen saunarakennus. Rakennuksen tulee täyttää Porin kaupungin kaupunkikuvalliset tavoitteet ja sen suunnittelussa otetaan huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot.

Kilpailumuotona oli yksivaiheinen laatu- ja konseptikilpailu, jossa voittaja toimii alueen toteuttajana ja sitoutuu kokonaisvastuuperiaatteella rakentamaan alueelle kilpailuehdotuksensa mukaisen rakennuksen vastaten alueen kaikista suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista sekä käynnistämään toimitiloissa kilpailukonseptinsa mukaisen liiketoiminnan. Toteuttaja rakentaa kustannuksellaan saumattomaksi osaksi Porin kansallista kaupunkipuistoa käyttäjiä ympäri vuoden palvelevan saunarakennuksen huolto- ja oheistoimintoineen.

Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä yksi ehdotus, joka on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti erittäin laadukas. Kilpailuaika päättyi 1. joulukuuta. Kilpailuehdotuksen sisältö julkaistaan kaupunginhallituksen päätöksenteon yhteydessä.