Porilaiset pyöräilevät neljänneksi eniten Suomessa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut säännöllisesti toteutettavan valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen, joka kartoittaa suomalaisten vuoden 2021 liikkumistottumuksia koko Suomen osalta sekä seutukohtaisesti viiden-kuuden vuoden välein.

Vuonna 2021 porilaiset liikkuivat eniten henkilöautolla, seuraavaksi eniten kuljettiin kävellen. Valtakunnallisesti koronapandemian vaikutukset suomalaisten liikkumiseen näkyivät matkojen määrissä ja kuljetussa matkassa selvästi.

Vuoden 2021 aikana porilaiset tekivät vuorokaudessa keskimäärin 2,4 matkaa henkeä kohti ja liikkuivat näillä matkoillaan 34 kilometriä. Koronapandemian vaikutukset liikkumiseen näkyivät matkojen määrissä ja pituuksissa selvästi: koko Suomessa matkaluku laski 0,4 matkalla ja matkasuorite eli kuljettu matka 7 kilometrillä vuodesta 2016, jolloin edellinen tutkimus tehtiin.

Porin liikkumisen tunnusluvut vastaavat hyvin valtakunnallisia lukuja, joten pääteltävissä on, koronalla oli oma vaikutuksensa myös Porin liikkumistottumuksiin vuonna 2021.   

Porilaisten liikkuivat eniten autolla, mutta myös pyörällä ja kävellen taittuivat monet matkat

Tutkimuksen perusteella porilaiset liikkuivat selvästi eniten henkilöautolla. Yhteensä 65 % matkoista tehtiin autolla, joista osa matkustajana. Porissa 33 % matkoista tehtiin kestävillä kulkutavoilla, eli joko pyörällä, kävellen tai bussilla. Viereisestä kuvaajasta voi tarkastella kulkutapojen jakaumaa.

Pyörällä tehtyjen matkojen osuus 11 % oli koko maan neljänneksi suurin maan keskiarvon ollessa 7 %. Poria enemmän pyöräiltiin Oulun, Joensuun ja Jyväskylän seuduilla. Verrattaessa Porin kaikkia kulkutapoja koko Suomen kulkutapajakaumaan, porilaiset asettuvat keskiarvon tienoille: Kotimaassa tehdyistä matkoista 62 % tehtiin henkilöautolla ja 39 % kestävillä kulkumuodoilla. Henkilöauto oli kaikkialla Suomessa, paitsi Helsingin seudulla eniten käytetty kulkumuoto.

Porilaiset toivoivat parannuksia erityisesti pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteisiin nykyiseen verrattuna. Jopa 65 % toivoisi joukkoliikennepalveluihin merkittävästi tai hieman enemmän panostusta ja 52 % toivoisi sitä myös pyöräliikenteeseen.

Porissa eniten matkoja syntyi ostosten ja asioiden hoitamisesta sekä vapaa-ajan viettoon liittyen. Kaikista matkoista 34 % oli vapaa-aikaan liittyviä, 26 % oli asiointi- ja ostosmatkoja. Paljon matkoja syntyi myös työ- ja koulumatkoista 22 % ja kyyditsemisestä 14 %.  

Maankäytöllä on väliä, kun liikkumismuotoa valitaan

Porin sisemmällä kaupunkialueella tehtävistä matkoista noin puolet tehtiin kestävillä kulkumuodoilla. Mitä kauemmas keskustasta liikutaan, sitä suuremmaksi kasvoi henkilöautoliikenteen kulkutapaosuus.

– Tulos on looginen: Tiiviimmän kaupunkirakenteen sisällä välimatkat kodin, palveluiden, koulujen ja työpaikojen välillä ovat lyhyempiä ja bussiliikenteen palveluverkko on tiheämpää. Kun kaupunkirakenne harvenee ja maankäyttö muodostuu taajamien pientaloalueista ja maaseudusta, myös palvelut harvenevat ja välimatkat kasvavat. Tällöin valinnanvaraa jää vähemmän ja auto on usein ainoa varteenotettava vaihtoehto matkojen taittamiseksi, sanoo Porin kaupungin liikenneinsinööri Eija Riihimäki.

Säännöllinen tutkimus apuna liikennettä koskevassa päätöksenteossa ja suunnittelussa

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on suomalaisten liikkumistottumuksia kuvaava seurantatutkimus, joka on toteutettu noin kuuden vuoden välein vuodesta 1974 alkaen. Tutkimus kertoo suomalaisten liikkumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista. Tutkimusaineisto sisältää tietoa eri kulkutavoista, matkojen syistä ja väestöryhmien välisistä eroista liikkumisessa.

Tutkimuksessa selvitettiin yli 6-vuotiaiden suomalaisten liikkumista ajanjaksolla 1.1.2021–31.12.2021. Tutkimukseen vastasi valtakunnallisesti yli 24 000 henkilöä. Vastausaste oli 27 %. Tutkimus perustuu tilastollisesti edustavaan, väestötietojärjestelmästä poimittuun otokseen. Pori osallistui tutkimukseen lisäotannalla ja näin ollen tuloksia Porin asukkaiden liikkumistottumuksista on nyt saatavilla vertailukelpoisena niin valtakunnalliseen aineistoon kuin 11 muun Suomen seutukunnan kanssa. Porin tuloksista on koottu oma raporttinsa ja valtakunnallisesta tutkimuksesta oma. Molempia raportteja sekä muiden 11 mukana olleen seudun raportteja pääsee tarkastelemaan alla olevan linkin kautta.

Tuloksia tullaan hyödyntämään seudun liikennettä koskevassa päätöksenteossa sekä liikenteen ja maankäytön suunnittelussa. Lisäksi tutkimuksella kerätään perusaineistoa erilaisten liikenteeseen ja maankäyttöön liittyvien tutkimusten ja liikenteen mallinnuksen pohjaksi.