Kaupungintalo keväällä

Porin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022 on julkaistu

Tarkastuslautakunta on saanut valmiiksi vuotta 2022 koskevan arviointikertomuksen. Porin kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomuksen 22. toukokuuta pidettävässä valtuuston kokouksessa. Tarkastuslautakunnan ydintehtävä on arvioida, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Kaupungintalo keväällä

Arviointikertomus kokoaa yhteen vuoden 2022 arviointityön keskeiset tulokset ja avaa sekä tunnistettuja saavutuksia että kehitystarpeita. Arviointikertomuksessa vuosittain toistuvien arviointiaiheiden lisäksi vuoden 2022 erityisteemoina on käsitelty hyvinvointialueuudistusta, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön, rakennusvalvontayksikön, infrayksikön sekä Porin Vesi liikelaitoksen ja Porin Linjat Oy:n toimintaa.

Arviointikertomuksen olennaisena havaintona nostetaan jälleen esiin Porin kaupungin talouden tilan kriittisyys. Lisäksi havainnoissa korostetaan pidemmän tähtäimen suunnitelmallisuuden ja sidosryhmien välisen yhteistyön saumattomuuden merkitystä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Tuhkasen mukaan huomiota on ohjattava talouden tilan ja työvoimapulan korjaamiseen sekä investointi- ja korjaushankkeiden toteuttamiseen. Jälkimmäisen ongelman ratkaisemiseksi on tärkeää, että jatkossa nykyisen korjausvelan suuruus tunnistetaan, ja uusia hankkeita käynnistettäessä pyritään pidempiaikaisten, yli valtuustokausien ulottuvien, suunnitelmien laatimiseen ja paremman kokonaiskuvan muodostamiseen.

Tarkastuslautakunnan kannanottojen vaikuttavuuden seuranta

Tarkastuslautakunta on aiempina vuosina korostanut, että arviointityön tiedon hyödynnettävyyttä tulee tehostaa osana kaupungin toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa. Tärkeänä kehityskohteena on tältä osin pidetty kaupunginhallituksen tuottaman selkeän ja toteuttamiskelpoisen lausunnon välittämistä valtuustolle. Lausunnosta tulisi käydä ilmi, mitä ja milloin arviointikertomuksen havaintojen ja suositusten perusteelta tullaan tekemään sekä mikä taho näistä on toteuttamisvastuussa. Tunnistettuun muutostarpeeseen on reagoitu, sillä havaintoihin ja suosituksiin liittyvien lausuntojen yhteydessä valmistellaan nyt selkeät toimenpiteet ja tavoiteaikataulut, jotka kaupunginhallitus vahvistaa.

Aikaansaatu kehitys on toivottua. Tuhkanen kuitenkin korostaa, että kehityssuunnan ylläpitäminen edellyttää toimialoja ja kaupunginhallitusta myös jatkamaan arviointikertomuksessa havaittujen ongelmien ja epäkohtien korjaamista. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on puolestaan edelleen seurata, miten aikaisempien arviointikertomusten havainnot toteutuvat, vaikka vaikuttavuuden seurantaa tullaan jatkossa toteuttamaan uudella tavalla. Jokavuotisen seurannan sijaan kannanottojen vaikuttavuutta tullaan seuraamaan valtuustokauden päätteeksi, minkä on osaltaan tarkoitus edistää kaupungin toiminnan kehittämistä ja seuraamista yli valtuustokausien.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Porin kaupungin tilikauden tulos oli -7,8 miljoonaa euroa ja kaupunkikonsernin tilikauden ylijäämä 14,0 miljoonaa euroa. Huolimatta siitä, että tilinpäätösluvuissa on tapahtunut hieman parannusta edelliseen vuoteen verrattuna, on Porin kaupungin taloudellinen tilanne edelleen heikko. Tilanne korostuu myös, kun Suomen 12 suurimman kaupungin tilikauden tuloksia vertaillaan keskenään. Vuonna 2022 Porin kaupungin tulos asukasta kohden oli kolmanneksi matalin ja sijoittuu vertailussa muutaman negatiivisen tuloksen tehneen kaupungin joukkoon.

Tarkastuslautakunnan näkemysten mukaan Porin kaupungin lainakannan kehityssuunta on huolestuttava. Huoli korostuu entisestään, kun paisunut lainakanta yhdistetään nousevaan korkotasoon ja hyvinvointialueuudistuksen myötä pienentyneeseen kuntatalouden volyymiin. Tarkastuslautakunta on vuosien ajan korostanut toiminnallisten ja taloudellisten tehostustoimien kiireellisyyttä. Nouseva korkotaso, inflaatiokehitys ja hyvinvointialueuudistuksen jälkeinen kaupunkirakenne asettavat uusia riskejä kokonaissäästöjen toteutumiselle.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota palvelulupauksen toteutumiseen, keskeisten rakennushankkeiden valmisteluun ja Pori 2030 -strategian ohjausvaikutukseen. Tarkastuslautakunnan näkemysten mukaan Porissa Suomen sujuvimmat prosessit –palvelulupauksen saavuttamisessa on vielä kehitettävää, sillä yksikään tavoitteessa mukana olleista toimialoista ei täysin yltänyt asettamaansa tavoitteeseen. Lisäksi asetettujen tavoitteiden ja mittareiden valinnan merkittävyys korostuu, kun uuden kaupunkistrategian mukaisesti pyritään edistämään Porin kaupungin asemaa Sujuvan arjen ja kestävän kasvun kotikaupunkina.

Tarkemmin tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointityöhön pääsee tutustumaan julkaistun arviointikertomuksen muodossa.  

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset sijaitsevat Porin kaupungin verkkosivuilla.