Valokuva kaupungintalosta

Porin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023 on julkaistu

Tarkastuslautakunta on saanut valmiiksi vuotta 2023 koskevan arviointikertomuksen. Porin kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomuksen 10. kesäkuuta pidettävässä valtuuston kokouksessa. Tarkastuslautakunnan ydintehtävä on arvioida, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Valokuva kaupungintalosta

Arviointikertomus kokoaa yhteen vuoden 2023 arviointityön keskeiset tulokset ja avaa sekä tunnistettuja saavutuksia että kehitystarpeita. Arviointikertomuksessa vuosittain toistuvien arviointiaiheiden lisäksi vuoden 2023 erityisteemoina arviointikertomuksessa on käsitelty Porin lukiota, Porin palveluliikelaitosta sekä Prizztech Oy:tä.

Arviointikertomuksen olennaisena huolena nostetaan kaupungin talouden pidemmän aikavälin kehityssuunta, vaikka tilikauden 2023 taloudelliset luvut olivat sinänsä hyviä. Olennaisina huomioina toiminnallisten tavoitteiden puolelta nousi etenkin lupaprosessien sujuvuus, jonka osalta ainuttakaan asetettua tavoitteita ei saavutettu.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Tuhkasen mukaan huomiota on ohjattava etenkin kuluvan vuoden sekä tulevien vuosien arvioituihin alijäämiin. Tuhkanen muistuttaa valtuustosopimuksesta, jonka mukaan talous tullaan suunnitelmallisesti tasapainottamaan valtuustokauden aikana ja kaupungin talous ei ole alijäämäinen valtuustokauden lopussa. Tuhkanen nostaa katseensa valtuustosopimuksen lupaukseen, jossa Porin taloutta vahvistettaisiin aktiivisella kasvu-, yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikalla. Tuhkanen näkee lupaprosessien sujuvuuden keskeisenä vetovoimatekijänä yritysten ja yksityishenkilöiden halukkuuteen investoida alueelle.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota elinvoima- ja ympäristötoimialalle asetettuihin tavoitteisiin liittyen lupaprosessien sujuvuuteen. Tavoitteista ei tilinpäätösraportoinnin mittareiden mukaan saavutettu yhtään. Mittarit ilmensivät tavoitetta yritystoiminnan kasvun ja uudistumisen mahdollistamisesta. Lupaprosessien sujuvuuteen on mahdollista vaikuttaa kaupungin omalla toiminnalla ja tehdä toimivista palveluprosesseista yksi kaupungin vetovoimatekijöistä.

Uudisrakentamisen lupien keskimääräinen läpimenoaika lyheni, muttei saavuttanut tavoitetasoa. Läpimenoaikojen lyhenemiseen oli syynä rakennuslupien hakumäärien väheneminen eikä niinkään lupien käsittelyn sujuvoituminen. Asiakaspalvelujärjestelmien käyttöönottoa ei ole saatu aikaiseksi, eikä lupapalveluiden prosessien kehittämistä palvelumuotoilun keinoin ole saatu valmiiksi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja nostaa huolensa, että naapurikunnat tulevat viemään yritysten investoinnit, jos Porissa ei päästä lupaprosessien sujuvoittamisessa tavoitteiden tasolle.

Taloudelliset tavoitteet

Vuosi 2023 oli kuntatalouden näkökulmasta poikkeuksellinen. Vuosi oli ensimmäinen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen. Vuoden ensimmäisiltä kuukausilta tilitettiin kunnille tavallista isommat verotulot ja valtionosuuksien taso oli korkeampi verrattuna tulevien vuosien tasoon. Valtionosuuksien pienentymisestä ja verotulojen putoamisesta aiheutuu isoja haasteita jo kuluvalle vuodelle 2024.

Porin kaupungin tilikauden 2023 tulos oli 14,5 miljoonaa euroa (-8,9 miljoonaa euroa vuonna 2022) ja kaupunkikonsernin tilikauden ylijäämä oli 17,5 miljoonaa euroa (11,8 miljoonaa euroa vuonna 2022). Tulostavoite vuodelle 2023 toteutui siis 0,8 miljoonaa euroa parempana alkuperäisen tavoitteen ollessa siis 13,7 miljoonaa euroa.

Tilinpäätösajankohtana Porin kaupungin lainamäärä oli 328,1 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna siinä on vähennystä 31,5 miljoonaa euroa. Kaupungin talouden pienentynyt volyymi yhdistettynä korkeaan lainakantaan luo kuitenkin pidemmälle aikavälille haasteita. Suhteellisen velkaantuneisuuden suuri kasvu yhdistettynä nousseisiin korkokustannuksiin aiheuttaa huolta tarkastuslautakunnassa. Tarkastuslautakunta on vuosien ajan korostanut toiminnallisten ja taloudellisten tehostustoimien kiireellisyyttä ja uudistaa tälläkin kertaa huomionsa.

Tarkemmin tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointityöhön pääsee tutustumaan julkaistun arviointikertomuksen muodossa.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksiin pääsee tutustumaan osoitteessa:
https://www.pori.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/toimielimet/lautakunnat-jaostot-ja-johtokunnat/tarkastuslautakunta/tarkastuslautakunnan-arviointikertomukset/