Juna raiteilla

Tasoristeysturvallisuuden parantamiseen liittyvien ratasuunnitelmien laadinta Porin kaupungin alueella etenee

Väyläviraston Pori−Mäntyluoto−Tahkoluoto-radan perusparannushankkeessa on valmisteltu kolmea tasoristeysturvallisuutta parantavaa ratasuunnitelmaa. Ratasuunnitelmat kattavat koko Porin ja Tahkoluodon välisen rataosuuden. Laaditut suunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville alkuvuotena 2024. Tulevan kesän ja syksyn aikana hankkeessa uusitaan myös Kappelinsalmen ratasilta.

Juna raiteilla

Pori−Mäntyluoto−Tahkoluoto-rataosalla on 24 tasoristeystä, joiden poistoihin ja parantamisiin liittyen Väylävirasto on laatinut kolmea ratasuunnitelmaa. Osaa tasoristeyksistä esitetään suunnitelmissa parannettaviksi ja osaa kokonaan poistettaviksi korvaavin tiejärjestelyin. Suunnitelmilla tavoitellaan rataosan tasoristeysturvallisuuden parantamista.

Ratasuunnitelmien laadinta on edennyt vaiheeseen, jossa valmiit ratasuunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville alkuvuoden 2024 aikana. Ensimmäiset ratasuunnitelmat tulevat nähtäville helmi-maaliskuun aikana. Suunnitelmien nähtävillä olosta tiedotetaan vielä erikseen hankkeen verkkosivuilla ja paikallislehdessä.

– Rakennettaviksi tai muutettaviksi suunniteltujen yhteysvälien alueilla asuviin maanomistajiin ollaan yhteydessä myös kirjeitse. Kirjeet lähetetään alkuvuoden aikana suunnitelmien tullessa julkisesti nähtäville, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen.

Rakentaminen ajoittuu vuosille 2024 ja 2025

Suunnitelmien ollessa nähtävillä niistä on mahdollista jättää virallisia muistutuksia. Tarpeelliset tiedot ja ohjeistukset muistutusten jättämiseen löytyvät nähtävilläoloaikana hankkeen verkkosivuilta ja maanomistajille lähetettävistä kirjeistä.

Suunnitellut tasoristeysten poisto- ja muutostöiden rakentamistyöt ajoittuvat vuosille 2024 ja 2025. Ratasuunnitelmien lainvoimaisuuden tilanteesta ja rakentamistöiden käynnistymisestä tiedotetaan erikseen. Kohdekohtainen rakentamisjärjestys määräytyy suunnitelmien etenemisen ja rakentamistöiden järjestelyjen myötä.

Osana hanketta Meri-Porissa sijaitseva Kappelinsalmen vanha ratasilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Tällä hetkellä Väylävirasto hakee vesilain mukaista lupaa sillan uusimiselle. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä kesän 2024 loppupuolella ja kestää syksyn ajan. Rakentamistöillä tulee olemaan vaikutusta ratasillan junaliikenteeseen ja sillan ali kulkevan veneväylän liikenteeseen. Vaikutuksista ja työnaikaisista järjestelyistä tiedotetaan rakentamisen aikana.

Hankkeella perusparannettiin radan päällysrakenne aikaisemmin koko Pori−Mäntyluoto−Tahkoluoto-rataosuudella, ja työt valmistuivat kokonaisuudessaan vuoden 2022 lopussa.