Porin brändikarhu rakennuspuuhissa

Vuoden 2023 kadunpitopäätökset teknisen lautakunnan käsittelyyn

Tekninen toimiala on valmistellut kadunpitopäätösesityksen 12:sta vuoden 2023 aikana rakennetusta tai muulla tavoin kaupungin haltuun siirretystä asemakaavan mukaista maankäyttöä palvelevasta kadusta tai katuosuudesta. Kadunpitopäätösten myötä voimaan astuvasta kadunpidosta sekä kunnan ja tontinomistajien velvollisuuksista säädetään kunnossapitolaissa. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 16. huhtikuuta.

Porin brändikarhu rakennuspuuhissa

Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva kadunpitopäätös tehdään, kun rakennetaan asemakaavan mukaista maankäyttöä palveleva katu tai olemassa oleva väylä siirtyy jostain muusta syystä kaupungin hallinnoimaksi kaduksi. Kadunpitopäätöksen myötä alkaa kunnan kadunpitovelvollisuus ja katu katsotaan luovutetuksi yleiseen käyttöön.

Kadunpidon järjestäminen kuuluu pääosin kunnalle. Kadunpidosta sekä kunnan ja tontinomistajan velvollisuuksista säädetään katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa. Kunnossapitolaissa määritellyt velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kadunpitopäätös on tehty.

Kunnossapitolain perusteella tontinomistajan velvollisuutena on:

  • pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä
  • poistaa tarvittaessa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru vapaana lumesta ja jäästä
  • pitää tontille johtava kulkutie kunnossa
  • pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka
  • katualueeseen kuuluvan enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen sekä
  • ilmoittaa kunnalle tai poliisille havaitsemistaan liikennettä vaarantavista kuopista ja muista vastaavista puutteista sekä ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi sillä alueella, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana.

Lista niistä kaduista ja katuosuuksista, jotka on rakennettu vuoden 2023 aikana ja joille kadunpitopäätös esitetään tehtäväksi, julkaistaan torstaina 11. huhtikuuta teknisen lautakunnan esityslistan yhteydessä kaupungin verkkosivuilla. Kadunpitopäätöksistä ja niihin perustuvasta kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden alkamisesta ilmoitetaan katujen ja katuosuuksien varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille kirjeitse ja hallintolain mukaisesti.