Kiertotalouden tiekartta

Kiertotalouden tiekartta ohjaamaan kaupungin resurssiviisasta toimintaa

Kaupunginhallitus käsitteli 9. lokakuuta pitämässään kokouksessa resurssiviisaan kiertotalouden tiekarttaa ja sen sisältämiä toimenpiteitä, jotka tulevat ohjaaman kaupunkiorganisaation resurssiviisasta toimintaa Pori 2030 -strategian mukaisesti.

Kiertotalouden tiekartta

Tiekartan avulla edistetään siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, ja tavoitteena onkin tehdä kaupungista hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja edistää kiertotaloutta sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tiekartta toimii koontina kaupungin tekemistä sitoumuksista vastuullisuutta, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä kohtaan. Se yhdistää nämä sitoumukset yhdeksi toimintamalliksi, joka tulevaisuudessa ohjaa kaupunkia edistämään niitä käytännön toimenpiteiden avulla. Samalla se kannustaa yrityksiä siirtymään kohti kiertotaloutta. Tiekarttaan sisältyy yhteensä 89 toimenpidettä, jotka on jaettu kolmeen pääteemaan: kestävyysosaaminen, kestävä arki ja kestävä vihreä kasvu. Lisäksi teemojen alle on ryhmitelty 11 kaupunkiorganisaatiota, kuntalaisia ja yrityksiä koskevaa tavoitetilaa.

Kartan laatimista ovat ohjanneet kaupunginjohtajan nimittämät työryhmät eri aloilta, ja se on ollut kommentoitavana kaupungin toimialoilla, strategisissa yhtiöissä ja tärkeimmissä kaupungin sidosryhmissä. Tavoitteena on myös päivittää tiekarttaa tarpeen mukaan ennen vuotta 2030, jotta se voi vastata muuttuviin tarpeisiin.

Tietojen löytämisen helpottamiseksi ja toimenpiteiden seuraamiseksi tiekartan sisältö tullaan julkaisemaan Resurssiviisas Pori -verkkosivustolla. Sivusto julkaistaan tiekartan hyväksymisen jälkeen ja sen ajantasaisuudesta huolehditaan toimenpiteiden toteuttajien antamien tietojen perusteella.

Tiekartan toteuttaminen liitetään vuosittaisiin talousarvioprosesseihin. Elinvoima- ja ympäristötoimiala vastaa tiekartan seurannasta ja raportoinnista kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. Toimiala myös laatii vuosittain talousarviossa esitettävän toimintasuunnitelman tiekartan toimenpiteiden toteuttamisesta ja rahoittamisesta, ja nämä suunnitelmat käsitellään toimielimissä ja otetaan huomioon taloussuunnittelussa.

Tiekarttaa on tehty Circwaste – Kohti kiertotaloutta -osahankkeessa C.11, joka saa rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta.