Joutsijärven metsää

Porin kaupungin METSO-kohteiden vuoden 2023 loppuraportti teknisen lautakunnan käsittelyyn

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman eli METSO-ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2025 mennessä. Porin kaupunki on kartoittanut omistamiensa metsien METSO-kohteita ja laatinut esityksen suojeltavista metsistä. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 4. huhtikuuta.

Joutsijärven metsää

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry ja Porin seudun ympäristöseura ry esittivät Porin kaupunginhallitukselle vuonna 2010, että Porin kaupunki käynnistää METSO-ohjelman mukaisen selvitys- ja suojelutyön omistamissaan metsissä. Kaupunki sai METSO-kartoitusta varten rahoitusta ympäristöministeriöltä, ja METSO-kohteiden selvitystyö tehtiin Porissa vuonna 2011. Selvitystyöstä koostettiin raportti ympäristöministeriölle vuonna 2012.

Selvityksessä kartoitettiin kaupungin omistamissa metsissä METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet täyttävät kohteet. Inventointialueeseen otettiin mukaan merkittävimmät ja yhtenäisimmät metsät, ja kartoitusalueen pinta-ala oli kokonaisuudessaan 2936 hehtaaria. Muun muassa kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluva Porin metsä jätettiin kartoituksen ulkopuolelle erikoisasemansa vuoksi, sillä Porin metsällä on kattava monitavoitteinen luonnonhoito- ja käyttösuunnitelma.

Vuonna 2021 METSO-raportin päivittäminen tuli ajankohtaiseksi, koska projekti ei ollut edennyt alueiden suojelun osalta, ja tiedot olivat osittain vanhentuneita. Nyt laaditun vuoden 2023 loppuraportin pohjana käytettiin vuoden 2012 METSO-raporttia.

Tehdyn kartoituksen perusteella Porin kaupungin METSO-työryhmä esittää eriasteiseen suojeluun liitettäväksi harkinnan mukaan yhteensä 345 hehtaaria metsää. Toteutuessaan eriasteinen suojelu lisää merkittävästi kaupungin omistuksessa olevien metsäisten suojelualueiden määrää.

Lisäksi tekniselle lautakunnalle esitetään, että METSO-kohteiden vuoden 2023 loppuraportti lähetetään eteenpäin kuultavaksi sidosryhmille, ja että raportista järjestetään kuulemiset sekä kuntalaisille että Porin seudun ympäristö- ja metsäalan toimijoille. Kuulemisten jälkeen metsäkohteiden suojeluesitykset tuodaan uudelleen teknisen lautakunnan käsittelyyn ja lopullisen päätöksen esitysten hyväksymisestä tekee Porin kaupunginhallitus.

METSO-kohteiden loppuraportti 2023 ja siihen liittyvät jatkotoimenpide-ehdotukset julkaistaan torstaina 30. maaliskuuta teknisen lautakunnan esityslistan liitteenä kaupungin verkkosivuilla, jossa ne ovat kaikkien luettavissa.