Kaupunginhallituksen nuija

Porin vuoden 2024 talousarviokehys vahvistettiin

Kaupunginhallitus käsitteli 5. kesäkuuta pidetyssä kokouksessa talous- ja hallintoyksikön toimialojen kanssa yhteistyössä valmistelemaa talousarviokehystä vuodelle 2024. Esityksessä on huomioitu muun muassa henkilöstömenojen kasvu ja valtionosuuksien lasku. Vuosien 2024 ja 2025 taloustilanteen parantamiseksi aloitetaan kasvusopimuksen valmistelu yhteistyössä konserniyhtiöiden, elinkeinoelämän toimijoiden ja muiden kumppaneiden kanssa.

Kaupunginhallituksen nuija

Kehyksen sisältö

Henkilöstön tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin yhteydessä kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti. Kehyksessä on otettu huomioon voimassa olevan työehtosopimuksen kirjaukset, ja henkilöstömenojen kasvu vuoteen 2023 verrattuna. Palkankorotukset aiheuttavat 5,3 miljoonan euron lisäkustannukset henkilöstömenoissa.

Talousarviokehykseen on tehty myös lisäyksiä lainsäädännön muutosten ja toiminnallisten muutosten perusteella. Merkittävin muutos on ICT-yksikön siirto elinvoima- ja ympäristötoimialalta konsernipalveluiden tietohallintoyksikköön, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuuston päätöksellä vuonna 2022.

Kehyksessä verotulot on arvioitu kuntaliiton ennustekehikon perusteella. Kunnallisveron verotettavien tulojen odotetaan kasvavan (4,2 %), kun taas yhteisöveron tilitys pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2023. Koska vuoden 2023 verotilityksiin sisältyy tilityksiä, jotka perustuvat hyvinvointialueiden aloittamista edeltävään aikaan, kunnallisverot ja yhteisöveron jako-osuudet laskevat merkittävästi. Kiinteistöverokertymän arvioidaan kasvavan noin 0,6 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan kehyksen verotulot ovat 191 miljoonaa euroa, eli 8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2023 muutetussa talousarviossa.

Valtionosuudet vähenevät yli kolmanneksella verrattuna vuoteen 2023 johtuen hyvinvointialueiden ja kuntien välisistä kustannusten tarkistuksista. Valtionosuuksien vähennyksiin sisältyy sote-uudistuksen muutosrajoitin ja järjestelmämuutoksen tasaus sekä erillinen jälkikäteistarkastuksesta johtuva lisäsiirto. Myös verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen määrä laskee. Kokonaisuudessaan valtionosuudet muodostavat 15,6 miljoonaa euroa, eli 8,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2023 muutetussa talousarviossa.

Rahoitustuloissa ja -menoissa on otettu huomioon vuoden 2023 talousarviomuutos korkomenojen osalta; korkomenoja on arvioitu 3,4 miljoonaa euroa suuremmiksi kuin alkuperäisessä vuoden 2023 talousarviossa. Lisäksi poistotasoa on kasvatettu 2 miljoonalla eurolla perustuen vuoden 2022 toteumaan ja suuriin valmistuviin investointihankkeisiin.

Investointisuunnitelmassa vuosina 2024–2028 pyritään saavuttamaan sellainen kestävä investointitaso, jossa huomioidaan kaupungin taloudellinen tilanne. Vuodelle 2024 suunnitellaan infrastruktuuriin 12,6 miljoonan euron ja tiloihin 23,2 miljoonan euron investointeja. Teknisen toimialan investointien taso laskee noin 23 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2023 talousarvioon.

Kokonaisuutena kaupungin tulos, mukaan lukien liikelaitokset, on kehyksessä 15,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäksi kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta kehyksessä on -35,1 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen päätös ja evästykset jatkolle

Kokouksessaan kaupunginhallitus päätti vahvistaa edellä esitetyn vuoden 2024 talousarvion laadintaa ohjaavan sitovan toimialakohtaisen kehyksen. Kehys on sitova toimialojen osalta ja ohjeellinen liikelaitoksille. Teknisen toimialan osalta bruttositovuutta noudatetaan vain menojen osalta, ja sen esitys tulee laatia siten, että toimialan tulot vastaavat kehystaulukossa esitettyä summaa vuodelle 2024.

Kaupunginhallitus vahvisti myös vuoden 2024 investointikehyksen esityksen mukaisesti. Kehyksen sitovuustaso on kunkin toimialan yhteissumma ja liikelaitosten osalta kunkin liikelaitoksen yhteissumma.

Kaupunginhallitus edellytti, että liikelaitokset laativat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa siten, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.

Kaupunginhallitus antoi talous- ja hallintojohtajalle valtuudet tehdä toimialojen välisiä siirtoja kehyksessä toimialajohtajien esitysten perusteella. Kehyksen kokonaissumma ei saa muuttua näiden muutosten yhteydessä. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti kaupunginjohtajaa valmistelemaan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuoteen 2026 ulottuvan taloussuunnitelman, jossa lyhyen aikavälin toimenpiteet estävät kaupungin taseessa olevan ylijäämän laskemisen alle vuoden 2022 tilinpäätöstason (noin 36 M€).

Kaupunginhallitus edellytti kaupunginjohtajaa myös aloittamaan kasvusopimuksen valmistelun saada sopimus valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Kaupunginjohtaja on jo käynnistänyt johtoryhmän kanssa valmistelun, jolla pyritään parantamaan vuosien 2024 ja 2025 taloustilannetta. Nopeilla ratkaisuilla, kuten konsernijärjestelyillä ja omaisuuden myynneillä, tavoitellaan veronkorotusten ja peruspalveluihin kohdistuvien leikkausten välttämistä. Samalla keskitytään kasvun aikaansaamiseen pitkällä aikavälillä. Tavoitteen saavuttamiseksi ja kaupungin taloudellisen tulevaisuuden turvaamiseksi kasvusopimusta suunnitellaan yhteistyössä elinkeinoelämän toimijoiden ja muiden kumppaneiden kanssa.